Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Pismo w sprawie drogi S1

dodane 29 kwietnia 2010

Zak?adowe Organizacje Zwi?zkowe dzia?aj?ce w KWK "Brzeszcze-Silesia" RI z wielkim niepokojem obserwuj? pojawiaj?c? si? po raz kolejny informacj? o zamiarze budowy drogi S1 przez ?rodek przygotowanego pod wydobycie pola eksploatacyjnego KWK "Brzeszcze-Silesia" Ruch I. Informacje s? tym bardziej niebezpieczne i niezrozumia?e, kiedy s?yszymy o rzekomym poparciu tych rozwi?za? przez lokalne w?adze samorz?dowe (...)

czytaj całość

Pismo do Dyrekcji dotycz?ce brakw personalnych

dodane 21 kwietnia 2010

   W zwi?zku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca br. dotycz?cego braków osób dozoru , Zarz?d Zwi?zku Zawodowego "KADRA" wyst?pi? do Dyrekcji KWK "Brzeszcze-Silesia" z kolejnym pismem, (...)

czytaj całość

Centrum Us?ug Ksi?gowych

dodane 14 kwietnia 2010

13 kwietnia 2010 r. Zarz?d Zwi?zku Zawodowego wys?a? pismo do Prezesa Zarz?du Kompanii Weglowej S.A. w sprawie tworzenia struktur Centrum Us?ug Ksi?gowych.   Zarz?d ZZ „KADRA” przy KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch Brzeszcze w zwi?zku z niepokojem i towarzysz?c? z?? atmosfer? w pracy wywo?anymi nieoficjalnymi informacjami (...)

czytaj całość

Komunikat Sztabu Protestacyjnego Grniczych Central Zwi?zkowych

dodane 09 kwietnia 2010

    W dniu 08.04.2010 r. odby?o si? posiedzenie Sztabu Protestacyjnego Górniczych Central Zwi?zkowych. W wyniku dyskusji ustalono, ?e w zwi?zku z zaplanowanym na dzie? 14.04.2010 r. Europejskim Kongresem Gospodarczym, który odb?dzie si? w Katowicach w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej ul. Zacisze 3 (róg Damrota i Wojewódzkiej) przeprowadzona zostanie wspólna manifestacja wszystkich central zwi?zkowych zrzeszonych (...)

czytaj całość

Komunikat ze spotkania Zwi?zkw Zawodowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 31 marca 2010

We wtorek 30 marca odby?o si? w Kompanii W?glowej spotkanie Zarz?du z przedstawicielami zwi?zków zawodowych. W trakcie spotkania Zarz?d reprezentowali: Prezes Miros?aw Kugiel oraz wiceprezesi: Ewa Malek-Piotrowska, Marek Uszko, Jacek Korski, Zbigniew Paprotny i Piotr Rykala, który spotkanie poprowadzi?.Spotkanie sk?ada?o si? z trzech cz??ci. I. Plan Techniczno-Ekonomiczny KW S.A. na 2010 rok. (...)

czytaj całość

Pisma do Zarz?du KW S.A oraz Dyrekcji KWK "Brzeszcze-Silesia"

dodane 26 marca 2010

25 marca 2010 r. Zarz?d Zwi?zku Zawodowego "KADRA" zwróci? si? na pi?mie do Zarz?du KW S.A. oraz Dyrekcji KWK "Brzeszcze-Silesia", o uwzgl?dnienie miejsc pracy dla pracowników KWK "B-S" Ruch Silesia, którzy nie (...)

czytaj całość

Komunikat ze spotkania Grniczych Central Zwi?kowych

dodane 23 marca 2010

    W pi?tek 19 marca 2010 roku w siedzibie Zarz?du Regionu ?l?sko-D?browskiego NSZZ "Solidarno??" odby?o si? spotkanie przewodnicz?cych górniczych central zwi?zkowych, którego celem by?o wypracowanie wspólnej strategii dzia?ania w zwi?zku z coraz trudniejsz?  sytuacj? spo?eczno-gospodarcz? w sektorze górnictwa w?gla kamiennego oraz brakiem dialogu spo?ecznego ze strony pracodawców i strony (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49