.

Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 18 stycznia 2011

  W czwartek 13 stycznia odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Tematem spotkania by?a prezentacja projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego Kompanii W?glowej S.A. na 2011 rok. Projektu, który w dniu 4 stycznia zosta? przyj?ty Uchwa?? Zarz?du.   Spotkanie rozpocz?to od prezentacji (...)

czytaj całość

Premia za wykonanie zada? produkcyjnych

dodane 29 grudnia 2010

28 grudnia 2010 r. odby?o si? spotkanie Zwi?zków Zawodowych z Dyrekcj? KWK „Brzeszcze” dotycz?ce  wyp?aty premii z funduszu motywacyjnego. (...)

czytaj całość

Reaktywacja struktur powiatowego Forum ZZ

dodane 10 listopada 2010

W dniu 05.11.2010 r. dosz?o do spotkania Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych na terenie powiatu o?wi?cimskiego: ZT NSZZ Policji, (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A. w sprawie strategii zatrudnieniowej

dodane 29 października 2010

W dniu 28.10.2010 odby?o si? spotkanie, które mia?o zgodnie z zapisem Porozumienia z dnia 17.09.2010 rozwi?za? temat przyj?? w oddzia?ach Kompanii W?glowej S.A.Zarz?d przedstawi? tabele (kliknij tutaj), (...)

czytaj całość

Porozumienie podpisane.

dodane 17 września 2010

  W dniu 17 wrze?nia 2010 r. w siedzibie Kompanii W?glowej S.A., spotka?y si? strony sporu zbiorowego, celem kontynuowania rozmów z dnia poprzedniego. Rozmowy zako?czy?y si? podpisaniem "Porozumienia pomi?dzy Zarz?dem Kompanii Weglowej S.A. a Organizacjami Zwi?zków Zawodowych". Tre?? porozumienia - (...)

czytaj całość

Czy w poniedzia?ek strajk?

dodane 17 września 2010

  W dniu 16 wrze?nia o godz. 10.15 rozpocz??y si? w siedzibie KW S.A. dalsze rozmowy w ramach sporu zbiorowego Zarz?du KW z przedstawicielami 12 Central Zwi?zków  Zawodowych dzia?aj?cych w KW w obecno?ci Wojewody jako rozjemcy.Zarz?d przedstawi? swoje stanowisko dotycz?ce zapisów zawartych w strategii na lata 2010 – 2020. Przyzna?, ?e zapisy zawarte w strategii w zwi?zku z czynnikami zewn?trznymi nie (...)

czytaj całość

Ponowne wybory do Rady Pracownikw

dodane 07 września 2010

  W dniu 7 wrze?nia 2010 r. odby?o si? spotkanie Komisji Wyborczej Spó?ki, która na podstawie danych z Okr?gowych Komisji Wyborczych stworzy?a Protokó? z wyników wyborów do Rady Pracowników, które odby?y si? 2 wrze?nia br. (kliknij tutaj). (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49