.

Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Kwoty nagrody z zysku za 2011r. ustalone

dodane 15 czerwca 2012

W dniu dzisiejszym Zarz?d Kompanii W?glowej S.A., zgodnie z wcze?niej podpisanym Regulaminem, ustali? kwoty (brutto) nagrody z zysku za rok 2011 nast?puj?co w grupach: pracownicy pod ziemi?                                           (...)

czytaj całość

Wyp?ata nagrody z zysku za rok 2011

dodane 31 maja 2012

W dniu 30 maja odby?a si? druga tura rozmów dotycz?ca regulaminu wyp?aty nagrody z zysku za rok 2011. Jak wcze?niej przekazywali?my Zarz?d zaproponowa? podzia? proporcjonalny do osi?gni?tych dochodów za 2011r. na ka?dym stanowisku pracy. Par? dni czasu dla strony spo?ecznej spowodowa?y jednak wzrost nastrojów populistycznych i wszystkie zwi?zki oprócz Kadry zdecydowa?y si? lansowa? (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 25 maja 2012

W dniu 24 maja 2012 odby?o si? Posiedzenie Zarz?du KW S.A z przedstawicielemi Central Zwi?zkowych. W trakcie spotkania cz?onkowie Zarz?du odpowiedzieli na pytania zadane przez stron? spo?eczn?. Poruszane by?y wszystkie tematy dotycz?ce zmian organizacyjnych, bezpiecze?stwa, sprzeda?y mieszka?, podatków od wyrobisk, zatrudnienia, po?aru w KWK "Brzeszcze" i ustale? po po?arze ci?gu odstawczego w "Bielszowicach" (...)

czytaj całość

Spotkanie Zwi?zkw z Zarz?dem KW S.A.

dodane 18 kwietnia 2012

Przedstawiciele zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w kopalniach Kompanii W?glowej w poniedzia?ek (16 kwietnia) spotkali si? z rad? nadzorcz? spó?ki, aby omówi? tematy zwi?zane z bezpiecze?stwem i higien? pracy. W rozmowie uczestniczyli tak?e przedstawiciele zarz?du spó?ki: prezes Joanna Strzelec-?obodzi?ska i wiceprezesi Marek Uszko i Piotr Rykala.Przewodnicz?cy rady nadzorczej prof. Maciej (...)

czytaj całość

Podzia? wska?nika wzrostu wynagrodze?

dodane 23 marca 2012

W dniu 21 marca br. odby?o si? spotkanie Zwi?zków Zawodowych z Dyrekcj? naszej kopalni w celu podzia?u pozosta?ego wska?nika wzrostu wynagrodze? w wielko?ci 0,9 % wynikaj?cego z podpisania Porozumienia P?acowego w Kompanii W?glowej (tre?? porozumienia - tutaj), gdzie Centrale Zwi?zkowe z Zarz?dem Kompanii wynegocjowa?y wska?nik wzrostu (...)

czytaj całość

Spotkanie Zwi?zkw Zawodowych z Zarz?dem KW S.A

dodane 15 marca 2012

W dniu 13 marca odby?a si? kolejna tura rozmów na temat zagospodarowania wska?nika indeksacji zarobków i regulaminu premii motywacyjnej. W trakcie spotkania uda?o si? ustali? jedynie zapisy porozumienia dotycz?ce wska?nika indeksacji zarobków, natomiast premia motywacyjna b?dzie przedmiotem dyskusji na kolejnych spotkaniach.Ustalono ponadto powo?anie komisji, której zadaniem b?dzie przygotowanie do ko?ca pa?dziernika (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A. z Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 01 marca 2012

W dniu 1 marca 2012 r. odby?o si? spotkanie Zarz?du KW S.A. z organizacjami Zwi?zków Zawodowych, które podpisa?y Aneks nr 2 z dnia 16 lutego 2012 r. do "Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 r. pomi?dzy Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. a organizacjami Zwi?zków Zawodowych - tekst jednolity na dzie? 19 grudnia 2011 r.", w zwi?zku z zakwestionowaniem przez PIP dokonywania potr?ce? z wynagrodzenia niewyp?aconego ekwiwalentu (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49