Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie Strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 12 grudnia 2012

    W dniu 11 grudnia 2012 w siedzibie Kompanii W?glowej odby?o si? spotkanie Strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A. reprezentowanym przez wiceprezesa Piotra Rykal?. W trakcie spotkania omówiono nast?puj?ce tematy:   1.    Zarz?d przekaza? plan realizacji deputatu w?glowego na podstawie deklaracji, wg danych na dzie? 5 grudnia br. Z przedstawionych (...)

czytaj całość

Pikieta 14.11.2012

dodane 20 listopada 2012

zdjęcie do artykułu

  14 listopada 2012 r. pod Ministerstwem Pracy i Polityki Spo?ecznej  mia?a miejsce pikieta zwi?zkowców z okazji Europejskiego Dnia Akcji i Solidarno?ci Zwi?zków Zawodowych. W manifestacji udzia? wzi??o ok. 1000 osób, w tym ponad 700 to cz?onkowie FZZ. Akcja organizowana by?a razem z OPZZ. 14 listopada zosta? og?oszony przez Europejsk? Konfederacj? Zwi?zków Zawodowych (...)

czytaj całość

Rozmowy w sprawie Regulaminu Funduszu Motywacyjnego

dodane 06 listopada 2012

  W dniu 5 listopada odby?a si? kolejna tura rozmów w sprawie Regulaminu Funduszu Motywacyjnego i Aneksu nr 5. W sprawie Aneksu nr 5, który ujednolica i porz?dkuje sposób podej?cia (...)

czytaj całość

Spotkanie Zespo?u P?acowego

dodane 31 października 2012

  W dniu 30 pa?dziernika 2012 r. odby?o si? ostatnie z planowanych spotka? Zespo?u P?acowego Kompanii W?glowej. Celem tego spotkania mia?o by? wprowadzenie korekt proponowanych przez Kadr? do stanowisk nierobotniczych oraz ustalenie wspó?czynników na pozosta?ych stanowiskach na powierzchni. Okaza?o si? jednak, ?e cz??? zespo?u (zwi?zkowców) czuj?c, ?e zbli?a si? koniec ustale?, (...)

czytaj całość

Porozumienie w sprawie premii

dodane 19 października 2012

  W dniu 17 pa?dziernika 2012 podpisano Porozumienie pomi?dzy Dyrekcj? KWK "Brzeszcze" a przedstawicielami zwi?zków zawodowych w sprawie pierwszej raty premii jednorazowej. Porozumienie podpisano na podstawie §2 ust. 1 Porozumienia zawartego 5 pa?dziernika 2012r.   Tre?? porozumienia (...)

czytaj całość

Porozumienie p?acowe zawarte w dniu 5.10.2012 r.

dodane 05 października 2012

Porozumienie zawarte w dniu 5 pa?dziernika 2012 r. pomi?dzy Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. a organizacjami zwi?zków zawodowych   § 1 W ramach realizacji ust. 3 Porozumienia z dnia 16 lutego 2012 r. zawartego pomi?dzy Zarz?dem KW S.A. a organizacjami zwi?zków zawodowych ustala si?, co nast?puje: zwi?ksza si? wska?nik przyrostu przeci?tnego (...)

czytaj całość

Rozmowy Strony Spo?ecznej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 19 września 2012

W dniu 19 wrze?nia odby?o si? kolejne spotkanie  Zarz?du Kompanii W?glowej ze Zwi?zkami Zawodowymi dzia?aj?cymi w KW S.A. w sprawie wzrostu wska?nika wynagrodze? na rok 2012. Spotkanie to zgodnie z Porozumieniem podpisanym w dniu 16.02.2012 r. mia?o si? odby? po uzyskaniu pozytywnych wyników finansowych po pierwszym pó?roczu (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49