Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Parking dla pracownikw KWK Brzeszcze

dodane 11 kwietnia 2013, aktualizacja: 24 maja 2013

W zwi?zku z ma?? ilo?ci? miejsc parkingowych dla pracowników KWK „Brzeszcze", Zarz?d ZZ "KADRA" po podj?ciu informacji o wygasaniu okresu dzier?awy parkingu przed kopalni?, zwróci? si? do Dyrekcji o podj?cie kroków w celu  nabycia lub wydzier?awienia tego terenu.Istnieje realne zagro?enie, ?e teren ten zostanie wykorzystany w zupe?nie innym celu, który uniemo?liwi parkowanie samochodów znacznej (...)

czytaj całość

Spotkanie Strony Spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii

dodane 10 kwietnia 2013

  We wtorek 9 kwietnia br. odby?o si? spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii reprezentowanym przez wiceprezesa Piotra Rykal?. Na rozpocz?cie spotkania rozdano stronie zwi?zkowej dokument zawieraj?cy propozycje i wnioski zmian w zakresie polityki p?acowej zg?aszane przez strony w latach 2012 – 2013.   Na wst?pie dyskusji Przewodnicz?cy (...)

czytaj całość

Podpisano porozumienie p?acowe

dodane 27 marca 2013

26 marca br. w Kompanii W?glowej S.A. Zarz?d Kompanii W?glowej i organizacje zwi?zków zawodowych podpisa?y porozumienie dotycz?ce polityki p?acowej w 2013 roku. W Porozumieniu czytamy m.in.: zgonie z Porozumieniem z 2012 roku ustala si? kwot? odpowiadaj?c? 0,7% wska?nika przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia w Kompanii W?glowej, któr? przeznacza si? w ca?o?ci na zmniejszenie dysproporcji pomi?dzy przeci?tnymi miesi?cznymi (...)

czytaj całość

Czwarte podej?cie do wska?nika

dodane 20 marca 2013

We wtorek 19 marca odby?o si? czwarte spotkanie negocjacyjne w temacie wzrostu p?ac w 2013 roku. Rozpocz??o si? nieciekawie. Ju? na wst?pie wiceprezes Piotr Rykala o?wiadczy?, ?e Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. nie wyrazi? zgody na propozycj? zwi?zkow? przedstawion? na spotkaniu 13 marca, czyli ca?kowit? likwidacj? dysproporcji (...)

czytaj całość

Komunikat MKPS

dodane 15 marca 2013

W zwi?zku z fiaskiem rozmów ze stron? rz?dow? Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (FZZ reprezentowane by?o przez przewodnicz?cego Dariusza Trzcionk?) proklamowa? generaln?, solidarno?ciow? akcj? strajkow? w regionie ?l?sko-d?browskim na dzie? 26 marca 2013 roku. MKPS zobowi?zuje komitety protestacyjno-strajkowe we wszystkich zak?adach pracy, w których przeprowadzono referendum strajkowe, do podj?cia (...)

czytaj całość

S1 - ci?g dalszy ...

dodane 14 marca 2013

W dniu 6 marca z inicjatywy wojewody ?l?skiego Zygmunta ?ukaszczyka rozpocz?to cykl spotka? odno?nie wyboru wariantu przebiegu drogi ekspresowej S1. W spotkaniu oprócz  wojewody ?l?skiego wzi?? udzia? Marsza?ek Województwa Ma?opolskiego oraz przedstawiciele Kompanii W?glowej S.A. Delegacja KW S.A udowadnia?a brak zasadno?ci wprowadzenia drogi S1 przez (...)

czytaj całość

Negocjacje p?acowe po raz trzeci

dodane 14 marca 2013

W ?rod? 13 marca odby?o si? trzecie spotkanie negocjacyjne dotycz?ce wska?nika wzrostu p?ac w 2013 roku. Na pocz?tku spotkania wiceprezes Piotr Rykala przedstawi? stanowisko Zarz?du dotycz?ce propozycji z?o?onej przez zwi?zki zawodowe na spotkaniu w dniu 6 marca br. Zarz?d zgodnie z porozumieniem z pa?dziernika 2012 roku wyrazi? zgod? na 0,7% wska?nika wzrostu p?ac z przeznaczeniem go na wyrównanie dysproporcji p?acowych. Co do rozdysponowania (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49