.

Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie w sprawie ubezpieczenia grupowego dla pracownikw KW S.A.

dodane 25 października 2013

W dniu 23 pa?dziernika odby?o si? spotkanie central zwi?zkowych z GSU. Spotkanie zosta?o zwo?ane na wniosek strony spo?ecznej po informacjach przekazanych przez przedstawicieli GSU, ?e przygotowane propozycje ubezpieczenia grupowego zosta?y skonsultowane z zwi?zkami zawodowymi. Prawda jest jednak zupe?nie inna. GSU na wniosek Zarz?du KW S.A. zosta?o zobligowane do przygotowania wersji ubezpieczenia grupowego, które mo?na by by?o wprowadzi? (...)

czytaj całość

Spotkanie z Rad? Nadzorcz? KW S.A.

dodane 18 października 2013

W pi?tek 18 pa?dziernika 2013 r. odby?o si? spotkanie Rady Nadzorczej Kompanii W?glowej S.A. ze stron? zwi?zkow?. W spotkaniu któremu przewodniczy? Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej prof. Marian Turek uczestniczy? tak?e Zarz?d Kompanii W?glowej S.A.Maj?c na uwadze odrzucenie przez Rad? Nadzorcz? Programu Dostosowawczego i zobowi?zanie Zarz?du do opracowania programu restrukturyzacji strona zwi?zkowa zapyta?a jakie oczekiwania ma Rada (...)

czytaj całość

Pismo do Przewodnicz?cego Rady Nadzorczej

dodane 17 października 2013

Zarz?d Zwi?zku Zawodowego „KADRA” po spotkaniu w dniu 15.10.2013 r. wystosowa? pisma do Przewodnicz?cego Rady Nadzorczej oraz do Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. o nast?puj?cej tre?ci:W zwi?zku z odrzuceniem przez Rad? Nadzorcz? Programu Dostosowawczego dla Kompanii W?glowej S.A., Zarz?d Zwi?zku Zawodowego „KADRA” Brzeszcze domaga si? wstrzymania akcji przenoszenia pracowników pomi?dzy kopalniami Kompanii (...)

czytaj całość

Brzeszcze - spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 08 października 2013

W dniu 07.10.2013 r. w sali konferencyjnej KWK „Brzeszcze” odby?o si? spotkanie zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w naszej kopalni z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Prezes Uszko przedstawi? aktualny stan finansowy Kompanii W?glowej S.A oraz plany na lata 2013-2015. W czasie burzliwej dyskusji Prezes Marek Uszko dwukrotnie zapytany o losy Kopalni „Brzeszcze” o?wiadczy?, i? Zarz?d KW S.A. nie nosi si? z zamiarem (...)

czytaj całość

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 04 października 2013

3 pa?dziernika 2013 w Kompanii W?glowej odby?o si? kolejne w tym roku spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A, który zjawi? si? w komplecie. W trakcie spotkania omówiono trudn? sytuacj? ekonomiczno-finansow? spó?ki po o?miu miesi?cach tego roku podkre?laj?c, ?e priorytetem dzia?a? Zarz?du jest utrzymanie p?ynno?ci finansowej spó?ki. Temu celowi ma s?u?y? m.in. program emisji d?ugoterminowych obligacji. (...)

czytaj całość

Pismo w sprawie spotkania z Zarz?dem KW S.A.

dodane 03 października 2013

W dniu 30.09.2013 odby?o si? spotkanie Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy KWK „Brzeszcze”, na którym ustalono, ?eby trudn? sytuacj? Kopalni „Brzeszcze” omówi? Dyrektor J. Adamowicz dlatego te?, wyst?pi?y do Dyrektora z wnioskiem na pi?mie (tre?? pisma – tutaj). (...)

czytaj całość

Pismo do Zarz?du Kompanii W?glowej S.A.

dodane 05 września 2013

W dniu 05.09.2013 r. wystosowali?my pisma do Zarz?du Kompanii Weglowej S.A oraz do Central Zwi?zkowych o tre?ci: W dniu 04.09.2013 r. Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce w KWK „Brzeszcze” uzyska?y informacje od Dyrektora Kopalni, ?e z dniem 01.10.2013 r. ma zosta? oddelegowanych 450 pracowników Kopalni ”Brzeszcze” zgodnie z ustnym poleceniem Zarz?du Kompanii W?glowej.Przypominamy, (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49