.

Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Fiasko w rozmowach Central Zwi?zkowych z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.

dodane 13 listopada 2014, aktualizacja: 17 listopada 2014

W czwartek 13 listopada o godz. 8.00 rozpocz??o si? spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej ze stron? zwi?zkow? w temacie Planu Naprawczego Kompanii W?glowej na lata 2014 - 2020.    W trakcie spotkania Zarz?d poinformowa? stron? spo?eczn?, ?e fiaskiem zako?czy?y si? rozmowy (...)

czytaj całość

Posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 06 listopada 2014

W dniu dzisiejszym (tj. 06.11.2014 r.) na wniosek Zwi?zku Zawodowego „KADRA” Kompanii W?glowej S.A. odby?o si? posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Kompanii W?glowej S.A.  W toku kilkugodzinnej dyskusji cz?onkowie sztabu uzgodnili: strona spo?eczna we?mie udzia? w spotkaniu z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. w dniu 12 listopada br. na (...)

czytaj całość

Stanowisko Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych

dodane 03 listopada 2014

W dniu 03.11.2014 r. odby?o si? spotkanie Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A. zrzeszonych w Forum Zwi?zków Zawodowych.  Spotkanie zdominowa? temat pozbawienia w?gla deputatowego emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób oraz pracowników Kompanii W?glowej.  Organizacje Zwi?zkowe (...)

czytaj całość

Pismo do KW - spr zbiorowy

dodane 21 października 2014

W dniu 13.10.2014 r. odby?o si? spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego zwi?zanego z nieprzyj?ciem przez Zarz?d KW S.A pisma sporowego w/w Sztabu.   Centrale zwi?zkowe pos?uguj?c si? opini? prawn? postanowi?y wystosowa? ponown? informacj? do Zarz?du jak równie? powiadomi? organy pa?stwa – tre?? pisma (...)

czytaj całość

Pismo w sprawie deputatu w?glowego

dodane 20 października 2014, aktualizacja: 21 października 2014

Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce w Kompanii W?glowej S.A. wystosowa?y do Zarz?du KW S.A. pismo, w którym sugeruj?, by zrezygnowa? z pozbawiania prawa do bezp?atnego w?gla emerytów i rencistów górniczych.    W zamian zwi?zkowcy proponuj?, aby w 2015 r. dla by?ych pracowników Kompanii W?glowej S.A realizacja deputatu by?a realizowana wy??cznie w naturze.   Tre?? powy?szego (...)

czytaj całość

Ujednolicenie nazewnictwa stanowisk pracy

dodane 20 października 2014

Zwi?zek Zawodowy „KADRA” Kompanii W?glowej S.A. zwróci? si? do Prezesa z pismem, w którym ponownie wnioskuje o ujednolicenie nazewnictwa stanowisk pracy – tre?? pisma tutaj   W odpowiedzi Kompanii W?glowej (...)

czytaj całość

Protest w obronie bran?y

dodane 03 października 2014

W manifestacji, która odby?a si? 1 pa?dziernika 2014 r. o godzinie 10.00 przed budynkiem Sejmu RP w obronie sektora górniczego brali udzia? przedstawiciele Porozumienia Zwi?zków Zawodowych „KADRA” i Forum Zwi?zków Zawodowych. Do zgromadzonych  przemówili przedstawiciele polskich central zwi?zkowych, w imieniu FZZ przemawia? Tadeusz Chwa?ka, a w imieniu PZZ KADRA – Przewodnicz?cy Dariusz (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49