Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Pisma poparcia dla grnikw

dodane 09 stycznia 2015, aktualizacja: 16 stycznia 2015

9 stycznia br. do naszej organizacji wp?yn??o pismo od Zwi?zku Zawodowego Piel?gniarek i Po?o?nych w którym w pe?ni solidaryzuj? si? z górnikami, którzy broni? swoich miejsc pracy. Pe?na tre?? pisma – tutaj   (...)

czytaj całość

Spotkanie Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 09 stycznia 2015

W dniu 8 stycznia 2015 r. o godzinie 12:30 Przewodnicz?cy PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki wzi?li udzia? w spotkaniu Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu ?l?sko-D?browskiego. Podczas specjalnej konferencji prasowej liderzy Solidarno?ci, OPZZ, Forum Zwi?zków Zawodowych, Sierpnia 80, Kontry i PZZ „KADRA” solidarnie podkre?lali w publicznym o?wiadczeniu, (...)

czytaj całość

Pismo Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Grniczych Central Zwi?zkowych

dodane 07 stycznia 2015

7 stycznia 2015r. Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Zwi?zkowych wys?a? pismo do Pani Premier Ewy Kopacz. Tre?c pisma - tutaj   (...)

czytaj całość

Wyp?acenie ?rodkw z funduszu p?ac

dodane 29 grudnia 2014

24 grudnia br. Zwi?zek Zawodowy „KADRA” Kompanii W?glowej S.A. otrzyma? odpowied? na pismo z dnia 16.12.2014 (tre?? pisma – tutaj) w którym Wiceprezes KW S.A informuje, ?e niezagospodarowane ?rodki z funduszu p?ac za rok 2014 b?d? wyp?acone wraz z wynagrodzeniem za grudzie? br. tj.  9 stycznia 2015r.   Tre?? (...)

czytaj całość

Zwolnienia grupowe osb posiadaj?cych uprawnienia emerytalne

dodane 23 grudnia 2014, aktualizacja: 29 grudnia 2014

W zwi?zku z brakiem wypracowania porozumienia na spotkaniu w dniu 15 grudnia br. pomi?dzy Zarz?dem KW S.A. a Centralami Zwi?zkowymi dzia?aj?cymi w KW S.A., Zarz?d w dniu 19 grudnia 2014 r. jednostronnie podj?? Uchwa?? w sprawie „Regulaminu zwolnie? grupowych w Kompanii W?glowej S.A.” Tre?? pisma – tutaj (...)

czytaj całość

Pismo do prezesa Kompanii W?glowej

dodane 19 grudnia 2014, aktualizacja: 08 stycznia 2015

W zwi?zku z podj?ciem Uchwa?y nr 1167/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. przez Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. dotycz?cej przywrócenia wymiaru bezp?atnego w?gla dla emerytów, Zwi?zek Zawodowy „KADRA” Kompanii W?glowej S.A. uwa?a, ?e w zwi?zku z tym faktem zapisy Porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. przesta?y obowi?zywa?. Wiedz?c o tym, ?e s? niezrealizowane rezerwy na funduszach p?acowych we wszystkich oddzia?ach Kompanii (...)

czytaj całość

Pismo do Dyrekcji KWK "Brzeszcze"

dodane 16 grudnia 2014, aktualizacja: 19 grudnia 2014

16 grudnia 2014 r. na spotkaniu Zarz?du Zwi?zku Zawodowego „KADRA” przy KWK „Brzeszcze” postanowiono wystosowa? pismo do Dyrekcji kopalni w sprawie niewykorzystanych ?rodków na funduszu p?ac. Tre?? pisma - tutaj   Odpowied? Dyrekcji na powy?sze (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49