Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Informacja w sprawie przej?cia do SRK

dodane 19 lutego 2015

Informacja w sprawie przej?cia do Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A. (czytaj TUTAJ) (...)

czytaj całość

Porozumienie dotycz?ce 14-tki

dodane 05 lutego 2015

4 lutego 2015 r. pomi?dzy Zarz?dem KW S.A. a organizacjami Zwi?zków Zawodowych zosta?o podpisane porozumienie, dotycz?ce dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2014r.   Pe?na tre?? porozumienia - tutaj (...)

czytaj całość

Strajk w JSW S.A.

dodane 30 stycznia 2015

W dniu 28 stycznia 2015 r. w kopalniach Jastrz?bskiej Spó?ki W?glowej S.A. rozpocz?? si? strajk. Zwi?zki zawodowe ??daj? m.in. odwo?ania zarz?du i rezygnacji ze zwolnienia zwi?zkowców z kopalni Budryk. Strajk jest bezterminowy. Strajk rozpocz?ty zosta? po og?oszeniu we wtorek (27 stycznia) pó?nym popo?udniem wyników dwudniowego referendum.   Górnicy (...)

czytaj całość

Porozumienie rz?d - grnicy PODPISANE!

dodane 17 stycznia 2015

Strona rz?dowa i górnicze zwi?zki zawodowe podpisa?y w dniu 17 stycznia 2015 r. porozumienie.   Tre?? porozumienia - tutaj (...)

czytaj całość

Petycja do Prezydenta

dodane 13 stycznia 2015

W dniu wczorajszym pracownice administracji, przeróbki oraz ?ony górników uda?y si? do Warszawy do Prezydenta Komorowskiego z petycj?.   Pe?na tre?? petycji– tutaj (...)

czytaj całość

Komunikat MKPS po rozmowach z delegacj? rz?dow? z dnia 11.01.2015 r.

dodane 11 stycznia 2015

Komunikat Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego po rozmowach z delegacj? rz?dow? z dnia 11 stycznia 2015 r.    W za??czeniu prezentujemy tre?? komunikatu Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wypracowanego po rozmowach z delegacj? rz?dow? z dnia 11 stycznia 2015 r. Rozmowy prowadzone w Katowicach jednoznacznie (...)

czytaj całość

Pismo do Pani Premier

dodane 09 stycznia 2015

Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zwróci? si? do Pani Premier Ewy Kopacz z pro?b? o rozpocz?cie rozmów maj?cych na celu wypracowanie porozumienia, które pozwoli zapobiec eskalacji protestów w kopalniach i wybuchowi buntu spo?ecznego w naszym regionie.   MKPS podkre?la, ?e w protestach pod ziemi? i na powierzchni kopal? uczestniczy ju? blisko 1,5 tys. (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49