Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Wybory do Rady Pracownikw Kompanii W?glowej S.A.PDF PDF

dodane 10 sierpnia 2010

Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. powiadomi? przedstawicieli Rady Pracowników dzia?aj?cych w KW S.A., ?e ich mandaty jako przedstawicieli wygasaj? dnia 25 lipca 2010. Centrale Zwi?zkowe zgodnie z Ustaw? o Radach Pracowniczych powo?a?y „grup? inicjatywn?” sk?adaj?c? si? z siedmiu osób ( ZZ „KADRA” by? reprezentowany przez Grzegorza Herwy i Adama Honisz) która to grupa za po?rednictwem swoich reprezentantów na zak?adach zebra?a 9 ty?. podpisów, informuj?c pracodawc? o potrzebie zorganizowania wyborów do Rad Pracowniczych . Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. wraz z przedstawicielami strony spo?ecznej opracowa? Regulamin Wyborów który zosta? podpisany przez obydwie strony dnia  03.08.2010 r.(tre?? regulaminu – kliknij tutaj).

Po podpisaniu  regulaminu Zarz?d KW S.A. wyda? stosowny komunikat do za?ogi Kompanii W?glowej S.A. o wyborach do Rad Pracowników, które odb?d? si? 2 wrze?nia 2010 r. (tre?? komunikatu – kliknij tutaj).

 

Dnia 4 sierpnia ukonstytuowa?a si? Komisja Wyborcza Spó?ki do Rad Pracowniczych. Przewodnicz?cym wybrano Dyrektora Biura Dialogu Spo?ecznego KW S.A Kuchta Andrzej, zast?pc? przewodnicz?cego wybrano wiceprzewodnicz?cego ZZ „KADRA” KW S.A. Studencki Bogus?aw.
W/w Komisja podj??a nast?puj?ce uchwa?y (tre?? uchwa? – kliknij tutaj)


W dniu 9 sierpnia br. spotka?a si? Komisja Wyborcza Nr 4 – KWK „Brzeszcze-Silesia” w sk?adzie zgodnym z Uchwa?? Komisji Wyborczej Spó?ki (sk?ad Komisji - kliknij tutaj). Przewodnicz?cym wybrano pani? Haline Kut, zast?pc? przewodnicz?cego wybrano Edwarda Pieczonk?.

 

S.B

 

 

« wróć do listy tekstów