Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Stanowisko Forum Zwi?zkw ZawodowychPDF PDF

dodane 01 września 2014

Stanowisko w sprawie propozycji Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo?ecznego, Komitetu Regionów w sprawie: Ram politycznych na okres 2020-2030 dotycz?cych klimatu i energii 

 

Forum Zwi?zków Zawodowych (FZZ) w zwi?zku z definiowaniem od kilku miesi?cy przez Komisj? Europejsk? propozycji dotycz?cych tzw. nowego pakietu „energetyczno – klimatycznego” dla Unii Europejskiej negatywnie ocenia zaproponowane cele redukcji emisji gazów cieplarniach do 2030r. 

 

Zdaniem FZZ postawione cele i zdefiniowany w propozycjach Komisji Europejskiej kszta?t polityki energetyczno-klimatycznej UE jest kontynuacj? obecnie realizowanych celów tej polityki stanowi?cych realne bardzo du?e zagro?enie dla trwa?o?ci miejsc pracy w polskim przemy?le.


Naszym zdaniem przyj?cie jednego bezwarunkowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., nieliczenie si? z ró?nymi uwarunkowaniami oraz trudn? sytuacj? krajów cz?onkowskich poprzez stawianie romantycznego celu redukcyjnego w porównaniu do 1990 r. jest zagro?eniem dla jako?ci ?ycia i dost?pu do taniej energii w Polsce. W ocenie FZZ nowe ambitne cele oznaczaj? spadek PKB, zagro?enie rentowno?ci przemys?u i wy?sze koszty energii dla Polaków wraz ze wzrostem ich udzia?u w bud?etach polskich gospodarstw domowych. Zdaniem FZZ skutki proponowanej polityki b?d? rujnuj?ce dla polskiej gospodarki i bud?etów domowych.


FZZ dostrzega obecnie w trwaj?cej dyskusji nad nowym pakietem braki dog??bnych analiz dotycz?cych postawionego celu redukcyjnego oraz jego wp?ywu na mo?liwo?ci rozwoju odpowiednich niskoemisyjnych technologii, na inwestycje, na wzrost gospodarczy, poziom zatrudnienia, poziom cen energii i towarów przemys?owych, na konkurencyjno?? przemys?u w UE. Naszym zdaniem taka analiza musi by? przygotowana dla ka?dego kraju cz?onkowskiego z osobna jak i dla ca?ej UE. Komisja Europejska nie gwarantuje mechanizmów kompensacyjnych, które mog?yby realnie ogranicza? koszty wdro?enia Pakietu klimatycznego np. w Polsce. Stawiaj?c cel redukcji Komisja Europejska nie wskaza?a ?róde? finansowania zmian oraz nie pokazuje jak b?dzie przeciwdzia?a? negatywnym skutkom realizowanego pakietu w przysz?o?ci na zatrudnianie pracowników. 

 

Forum Zwi?zków Zawodowych dostrzega znaczenie pozyskiwanych w kraju paliw kopalnych, szczególnie w?gla kamiennego, w?gla brunatnego, ropy i gazu dla integralno?ci, trwa?o?ci bezpiecze?stwa gospodarczego i energetycznego kraju oraz dla jako?ci ?ycia Polaków.

 

Naszym zdaniem, nie mo?na oczekiwa?, ?e wskutek wdra?ania elementów  pakietu klimatycznego spadnie zu?ycie energii w kraju, jak i zmaleje znaczenie paliw kopalnych w gospodarce.

 

Wysoki koszt realizacji europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego ma ju? dzi? ogromny wyp?yw na polsk? gospodark?. Dalsze zmiany w pakiecie spowoduj? zapa?? gospodarcz? w sytuacji rosn?cego deficytu pa?stwa oraz g??bok? techniczn? dekapitalizacj? infrastruktury.

 

Wskazywanie na jeden ambitny cel odnosz?cy si? do udzia?u energii ze ?róde? odnawialnych jest nierealne i powinno uwzgl?dnia? uwarunkowania krajowe takich krajów jak Polska. Uwa?amy, ?e Polska i UE musz? w pierwszej kolejno?ci zadba? o swoje bezpiecze?stwo energetyczne bazuj?c i rozwijaj?c znacznymi inwestycjami w?asne zasoby energetyczne na równych zasadach dla paliw kopalnych i odnawialnych.

 

Polityka klimatyczno-energetyczna UE z proponowan? w skutkach g??bok? dekarbonizacj?, spowoduje totaln? likwidacj? górnictwa w?glowego w Polsce, jak i w Europie.

 

Nasze warunki klimatyczne i po?o?enie geograficzne, dotychczasowe do?wiadczenia wskazuj? na potrzeb? zmian, lecz naszym zdaniem nowe propozycje Komisji zdecydowanie nie s?u?? zachowaniu i odtworzeniu miejsc pracy w polskim przemy?le. 

« wróć do listy tekstów