Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Sprzeciw wobec prb ograniczenia emerytur grniczych.PDF PDF

dodane 16 lipca 2012Stanowisko Zarz?du ZZ „Kadra” KW S.A.

Sprzeciw wobec prób ograniczenia emerytur górniczych przez rz?d


         W pi?tek 6 lipca br. obradowa? Zarz?d ZZ „Kadra” KW S.A. Jednym z g?ównych tematów obrad by?y emerytury górnicze.

         W dyskusji zwrócono uwag? na coraz cz??ciej pojawiaj?ce si? w mediach informacje o pracach rz?du nad zmian? górniczej ustawy emerytalnej. Informacje te 11 czerwca w radiowej Trójce  potwierdzi? minister pracy W?adys?aw Ko?niak-Kamysz  stwierdzaj?c, ?e zgodnie z expose premiera Donalda Tuska przywileje emerytalne górników zostan? okrojone, a nowy pakiet rozwi?za? emerytalnych b?dzie najprawdopodobniej gotowy    w styczniu 2013 roku.

         Zebrani podkre?lali ogromn? determinacj? za?óg górniczych by walczy? o swoje emerytury oraz fakt, ?e na niektóre kopalnie przysz?y pisma by sporz?dzi? wykaz stanowisk uprawniaj?cych do emerytury górniczej. Zwrócono uwag? na fakt, ?e w przesz?o?ci nawet tzw. „rz?dy komunistyczne” nie d??y?y do likwidacji górniczych przywilejów emerytalnych.

         Cz?onkowie Zarz?du przyj?li stanowisko, w którym zdecydowanie sprzeciwili si? wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w zakresie uprawnie? emerytalnych górników. Ich zdaniem zmiany zapowiedziane w expose premiera zosta?y ju? wprowadzone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku. To wtedy uprawnie? do emerytury górniczej zosta?y pozbawione osoby, które nie pracuj? bezpo?rednio przy wydobyciu w?gla. Zebrani uznali, ?e temat emerytur jest spo?ecznie wa?ny i nale?y o nim mówi?. P?aszczyzna rozmów powinna by? podobna jak przy emeryturach s?u?b mundurowych. Pracownicy ju? pracuj?cy w górnictwie powinni odchodzi? na emerytur? zgodnie z zasadami obecnie obowi?zuj?cymi, natomiast nowoprzyj?ci na zasadach wypracowanych w drodze szeroko  rozumianych konsultacji spo?ecznych.

         Uwa?amy, ?e nie mo?na tym razem czeka?, a? gotowy b?dzie projekt ustawy. Wtedy mo?e ju? by? za pó?no, tak jak to by?o   z ustaw? „67”. Ju? teraz trzeba rozpocz?? zakrojon? na szerok? skal? akcj? informacyjn? na kopalniach, na temat emerytur górniczych i walki o utrzymanie ich w obecnej postaci. Nale?y zwróci? uwag? na fakt, ?e wbrew obiegowym opiniom kreowanym przez media i ?rodowiska wrogie górnictwu praca górnicza jest coraz trudniejsza. Dzi? wydobywa si? ju? w?giel z poziomów poni?ej 1000 m, co stwarza szereg zagro?e? dla osób tam pracuj?cych. Wysoka temperatura, metan czy t?pania to tylko niektóre z nich. Praca górnicza stanowi zagro?enie  nie tylko dla zdrowia górników, ale tak?e dla ich psychiki. Codzienny zjazd i praca przez 8 godzin w ?rodowisku bez ?wie?ego powietrza i ?wiat?a dziennego, ze ?wiadomo?ci? kilometra ska? nad sob?, s? na pewno silnymi czynnikami stresogennymi.

         Do walki w obronie emerytur górniczych potrzebna jest koalicja wszystkich górniczych central zwi?zkowych , bo w jedno?ci si?a i tylko razem damy rad? obroni? nasze emerytury. Dlatego zwracamy si? z apelem do wszystkich górniczych zwi?zków zawodowych o zwarcie szeregów w celu obrony naszych emerytur. W tym temacie nie ma miejsca na spory kto silniejszy i lepszy. Tu potrzebne jest wspólne dzia?anie wszystkich. Proponujemy utworzenie sztabu protestacyjnego, który monitorowa?by dzia?ania rz?du w temacie emerytur górniczych i opracowa? scenariusz dzia?a? w ich obronie.

   Do tej walki musimy by? przygotowani nie tylko pod wzgl?dem merytorycznym. Musimy by? gotowi na demonstracje i protesty.


S.B

 

« wróć do listy tekstów