Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie zwi?zkw zawodowych i rz?du w kancelarii premieraPDF PDF

dodane 26 czerwca 2014

25 czerwca 2014 r. w kancelarii premiera odby?o si? kolejne - pi?te ju? spotkanie po?wi?cone za?o?eniom dalszego funkcjonowania górnictwa w?gla kamiennego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele górniczych zwi?zków zawodowych, w tym z ramienia PZZ „KADRA" - Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki.
W rozmowach po stronie rz?dowej uczestniczyli premier Donald Tusk, wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz, a tak?e Jacek Cichocki, W?odzimierz Karpi?ski, Wojciech Kowalczyk i Adam Zdzieb?o.

 

Strona zwi?zkowa podnosi?a ju? wcze?niej problemy obci??e? bran?y podatkami i op?atami, a tak?e informowa?a rz?d o funkcjonowaniu i problemach ca?ego sektora w obliczu spadku ceny w?gla. Dzisiaj rozmowy s? kontynuowane.
W czasie rozmów z rz?dem i premierem wiele uwagi po?wi?cono bie??cej sytuacji w kraju. Premier wci?? deklarowa?, ?e zamierza doprowadzi? do naprawy polskiego górnictwa i chce kontynuacji rozmów ze zwi?zkami zawodowymi. Premier i rz?d zadeklarowali, ?e b?d? pomaga? w poszukiwaniach ?rodków na utrzymanie p?ynno?ci w KW S.A.

Strona spo?eczna podkre?la?a, ?e zale?y nam na rozmowach o bie??cych problemach zwi?zanych z obs?ug? zad?u?enia w spó?kach w?glowych. Premier zadeklarowa?, ?e do dnia 25 lipca 2014r. na nast?pnym spotkaniu - wyja?ni program obs?ugi zad?u?enia firm wobec banków komercyjnych. Rz?d zadeklarowa?, ?e przedstawi równie? mo?liwo?ci zarz?dzania górnictwem i energetyk? kraju w zmienionych warunkach ekonomiczno-spo?ecznych.

Zwi?zki zawodowe dyskutowa?y o docelowym kszta?cie miksu energetycznego w kraju i zapewnieniu odpowiedniego udzia?u polskiego w?gla. Przewodnicz?cy PZZ "KADRA" zwracali uwag? na ograniczanie spalania w?gla kamiennego pozyskanego przy produkcji w zak?adach górniczych nale??cych do cz??ci firm energetycznych. Obecnie Spó?ki nie odbieraj? te? oko?o 17% wytwarzanego w?gla w kopalniach nale??cych do Katowickiego Holdingu W?glowego S.A. co przynosi znacz?ce straty tej Spó?ce. Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka podkre?la?, ?e niektóre zak?ady energetyczne pracuj? na 50% swoich mocy i redukuj? zakupy surowców pozostawiaj?c produkcj? energii innym producentom. Dalsze utrzymywanie tej sytuacji mo?e rzutowa? na kondycj? i przysz?o?? bran?y w?glowej. Wa?ne s? programy badawcze i rozwój bran?y chemicznej, które mog? pozwoli? w przysz?o?ci przetwarza? w?giel na paliwa p?ynne, zgazowanie w?gla oraz inne technologie wykorzystania krajowego surowca. Obecna sytuacja spó?ek w?glowych ma negatywny wp?yw na kondycj? firm oko?o górniczych. Ma?e i ?rednie firmy redukcj? obecnie koszty i zatrudnienie oraz pojawiaj? si? problemy z regulowaniem sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i inne.

Na zako?czenie spotkania strony ustali?y, ?e powstanie na bazie KW S.A., KHW S.A. i W?glokoksie nowy podmiot - Polskie Sk?ady W?gla, który w dalszej przysz?o?ci b?dzie celowa? swoj? dzia?alno?? na handlu polskim w?glem i b?dzie budowa? krajow? sie? sprzeda?y polskiego w?gla.

Strony wspólnie uznaj?, ?e wizja upad?o?ci KW S.A. zosta?a oddalona a przygotowanie planów ratunkowych posuwa si? na przód. Zwi?zki zawodowe oczekuj? kontynuacji rozmów.

Admin

« wróć do listy tekstów