Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie Zespo?u P?acowegoPDF PDF

dodane 31 października 2012

 

W dniu 30 pa?dziernika 2012 r. odby?o si? ostatnie z planowanych spotka? Zespo?u P?acowego Kompanii W?glowej. Celem tego spotkania mia?o by? wprowadzenie korekt proponowanych przez Kadr? do stanowisk nierobotniczych oraz ustalenie wspó?czynników na pozosta?ych stanowiskach na powierzchni.

Okaza?o si? jednak, ?e cz??? zespo?u (zwi?zkowców) czuj?c, ?e zbli?a si? koniec ustale?, zmieni?a swoje zdanie. Zaproponowali mi?dzy innymi zmian? warunków pocz?tkowych i wycofali si? z za?o?e?, ?e dop?aty do dniówki wchodz? do stawek. Rozwi?zanie to mia?o przynie?? zwi?kszenie stawek w taryfikatorze i  wszystkich elementów pochodnych od stawek. Inni uznali, ?e nie b?d? kupczy? i nie zgodzili si? na dalsze ko?cowe ju? rozmowy na temat wspó?czynników na stanowiskach nierobotniczych. Taka sytuacja i opuszczenie sali przez cz??? zespo?u (cz?onkowie zespo?u, którzy udawali tylko dialog na temat systemu p?acowego) doprowadzi?a  do zamkni?cia obrad zespo?u.

Efektem pracy zespo?u zostaje wi?c:

  • ustalenie poziomu stawek do jakiej mo?na doj?? na chwil? obecn? rezygnuj?c z obligatoryjnych dop?at do dniówki,
  • zebranie materia?ów dotycz?cych ?rednich p?ac w poszczególnych grupach zawodowych w kopalniach i ZGRI, oraz wyliczenia ?rednich wspó?czynników na poszczególnych stanowiskach w KW S.A.,
  • stworzenie regulaminu p?acowego dla ca?ej Kompanii, który zosta? zaakceptowany przez wszystkich cz?onków zespo?u.

Materia?y te mog? by? wykorzystane przez poszczególne kopalnie w dalszym kszta?towaniu polityki p?acowej dla wyrównywania ró?nic p?acowych w grupach zawodowych na kopalniach.

Efekt ko?cowy prac zespo?u specjalnie nas nie zaskoczy?, gdy? nie spodziewali?my si?, ?e zwi?zki reprezentuj?ce pracowników na stanowiskach robotniczych b?d? sk?onne zaakceptowa? takie rozwi?zania, które b?d? nios?y z sob? dalekowzroczn? polityk? p?acow? (ich zdaniem najlepiej wprowadza? kolejne dop?aty do dniówki).

Naszym zdaniem jest to kolejna pora?ka pracodawcy, który nie potrafi przedstawi? i przeforsowa? motywacyjnego, nowoczesnego systemu p?acowego, a skupia si? jedynie  na przedstawianiu aktualnej (wielokrotnie patologicznej) sytuacji p?acowej Kompanii W?glowej bez wizji na przysz?o??.

Pozostaje wi?c oczekiwa?, ?e uda si? takie przysz?o?ciowe rozwi?zania p?acowe wynegocjowa? w kopalniach i pokaza?, ?e s?  mo?liwe i do zaakceptowania przez wszystkich.

Ostateczn? relacj? z prac zespo?u na spotkaniu ogólnym z Zwi?zkami Zawodowymi przedstawi Dyrektor Biura Polityki P?acowej Narcyz Dudek.

 

 

S.B

« wróć do listy tekstów