Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie Zarz?du "KADRY" KW S.A.PDF PDF

dodane 30 sierpnia 2010

W dniu 27 sierpnia odby?o si? spotkanie Zarz?du "KADRY" KW S.A. na którym omówiono tematy bie??ce a s? nimi:

  • wybory do Rad Pracowników które odb?d? si? 2 wrze?nia,
  • referendum strajkowe,
  • sytuacja ekonomiczna i zatrudnieniowa w Kompanii w?glowej

Je?eli chodzi o wybory do Rad Pracowników przypomniano temat przede wszystkim o potrzebie oddawania g?osu na naszych przedstawicieli a zw?aszcza Grzegorza Herwy i Adama Honisz.


Referendum Strajkowe odb?dzie si? równolegle z wyborami do Rad Pracowników, je?eli Strona Spo?eczna nie znajdzie wspólnego mianownika z Zarz?dem KW S.A. w rozmowach które trwaj? na szczeblu Wojewody ?l?skiego od 13 sierpnia br. Ostatnie takie spotkanie odby?o si? 26 sierpnia i mimo i? dosz?o do zbli?enia w pewnych tematach, zdania zosta?y nadal rozbie?ne. Strona Spo?eczna w akcie dobrej woli przedstawi?a Zarz?dowi Projekt przygotowanego Porozumienia, które po podpisaniu mog?o by by? w/w mianownikiem (tre?? Projektu - tutaj). Nast?pne spotkanie odb?dzie si? 31 sierpnia

 

S.B

« wróć do listy tekstów