Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A.PDF PDF

dodane 16 czerwca 2014

16 czerwca br. odby?o si? spotkanie z Zarz?dem KW S.A. w temacie porozumienia dotycz?cego zwolnienia grupowego emerytów do 2010 r. oraz rewaloryzacji bonów ?ywno?ciowych. 

 

Przedstawiciele strony zwi?zkowej poinformowali, ?e ich zdaniem tematy te le?? po stronie Zarz?du i nie widz? mo?liwo?ci podpisania zaproponowanego porozumienia, co ko?czy proces ustawowej konsultacji. Kontynuacj? tematu b?dzie regulamin ustalony przez pracodawc? w którym  zawrze on zasady post?powania w sprawach dotycz?cych pracowników obj?tych zamiarem grupowego zwolnienia. W tej sytuacji ka?de wypowiedzenie musi by? poprzedzone konsultacj? zwi?zkow?.

 

W trakcie spotkania wiceprezes Rykala odniós? si? tak?e do tematu w?gla emeryckiego i tocz?cych si? rozpraw s?dowych stwierdzaj?c, ?e Zarz?d nie odpuszcza tematu. Na podstawie posiadanego wyroku s?dowego z uzasadnieniem oraz opinii prawnej kancelarii Sobczyk & Wspólnicy w temacie w?gla emeryckiego Kompania z?o?y?a do s?du okr?gowego odwo?anie od wyroku. Z posiadanych przez KW S.A. informacji, spraw w temacie w?gla emeryckiego w s?dach rejonowych jest ok 800, z czego znaczna wi?kszo?? dotyczy emerytów z kopalni „Knurów-Szczyg?owice”.

 

Inne tematy poruszane na spotkaniu to:

  • zaleg?o?ci bie??ce w ZUS – wg wiceprezesa ZUS p?acony jest na bie??co,
  • przesuni?cie wyp?aty raty za w?giel pracowniczy – nie ma takiej decyzji,
  • obni?enie funduszu p?ac – w zwi?zku z wprowadzonym przestojem ekonomicznym w KW S.A. na prze?omie kwietnia i maja Zarz?d przyj??  chwa?? o zmianie przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w stosunku do wynagrodze? okre?lonych w za?. nr 2 do Porozumienia z 6 lutego 2014 r.

 

S.B

« wróć do listy tekstów