Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie w sprawie S1PDF PDF

dodane 22 lutego 2013

W dniu 20.02.2013 w siedzibie Urz?du Gminy w Brzeszczach odby?o si? spotkanie Dyrekcji KWK „Brzeszcze” i Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy kopalni z w?adzami Gminy Brzeszcze, w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S1.

 

Ze strony kopalni w spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Janusz Adamowicz oraz Piotr ?leziak, Kierownik Dzia?u Inwestycji i Przygotowania Produkcji W?odzimierz Majer, z-ca Zbigniew ?ak oraz G?ówny in?. Dzia?u Mierniczo-Geologicznego Pawe? Formas, mocno wspierani przez  Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce przy kopalni Brzeszcze. Na pocz?tku spotkania Dyrektor przedstawi? prezentacje ukazuj?c? wysoko?? nak?adów finansowych ze strony kopalni na rzecz Gminy Brzeszcze – kliknij tutaj

 

W sprawie S1 dyrektor przedstawi? jednoznaczne stanowisko (które popiera Zarz?d Kompanii W?glowej S.A.), ?e warianty B, C i D to skrócenie ?ywotno?ci kopalni nie tylko o 10 lat ale znaczne ograniczenie wydobycia ju? od 2014 roku, a si?ganie po inne pok?ady w miejsce pok?adu 510 wymusi na kopalni ogromne nak?ady inwestycyjne. Jednym z kluczowych zada? inwestycyjnych kopalni, które lekko wprawi?y w zak?opotanie Burmistrza Brzeszcz to budowa ruroci?gu, który w najbli?szych latach zasila? b?dzie gmin? w wod? pitn? która czerpana b?dzie z do?u kopalni, a co za tym idzie obni?y cen? wody która jest jedn? z najwy?szych w Polsce.

 

Po prezentacji ze strony kopalni,  mocno si? zastanawiamy po co nam tacy Radni na czele z Burmistrzem, skoro i tak wszystko co dzieje si? w naszej gminie to w wi?kszo?ci zas?uga kopalni, a? chcia?o by si? powiedzie? „temu Pa?stwu ju? dzi?kujemy”.

 

Po wys?uchaniu Dyrektora nasi Radni - a zarazem pracownicy kopalni, zacz?li kolejno wyg?asza? swoje wypociny, jak to nie wyobra?aj? sobie bytu Gminy bez kopalni co jest naszym zdaniem kompromitacj? – czytaj?c ich wcze?niejsz? uchwa?? NR XIX/194/12 z dnia 29 maja 2012 r. (tre?? Uchwa?y - tutaj) w której uznano i? warianty B, C i D to przysz?o?? gminy.

 

Cieszy nas fakt, ?e to ju? nie tylko ZZ „KADRA” widzi zagro?enie dla kopalni Brzeszcze i, ?e tak du?a rzesza ludzi po tak d?ugim czasie wyrazi?a zainteresowanie problemem S1, poniewa? to Zwi?zek Zawodowy „KADRA” ju? od 2010 roku stosowa? pisma w sprawie tego problemu - kliknij tutaj

Od Rady Miasta i Burmistrza Brzeszcz oczekujemy potwierdzenia wys?ania informacji do GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) popieraj?cej wybór wariantu A, który gwarantuje dalszy byt KWK "Brzeszcze". W przypadku innej odpowiedzi podejmiemy stosowne kroki w zwi?zku z dzia?alno?ci? Radnych oraz Burmistrza Brzeszcz.

 

 

Równie? Sekcja W?gla Kamiennego PZZ „KADRA" i ZZ „KADRA" KW S.A. wyrazili stanowczy sprzeciw w zwi?zku z podj?ciem w/w uchwa?y przez Rad? Miejsk?. Decyzja Rady jest krzywdz?ca dla pracowników oraz dzia?a na niekorzy?? samej kopalni ograniczaj?c mo?liwo?ci produkcyjne. Pe?ne stanowisko - kliknij tutaj

S.B

Z.M

 

« wróć do listy tekstów