Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie Sztabu Protestacyjno-StrajkowegoPDF PDF

dodane 09 sierpnia 2010

 

W dniu 5 sierpnia 2010 spotka? sie Sztab Protestacyjno-Strajkowy wszystkich Central Zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A.


W zwi?zku z fiaskiem rozmów z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A odno?nie punktów sporu zbiorowego oraz brakiem mo?liwo?ci nawi?zania porozumienia w prowadzonych rozmowach mediacyjnych w obecno?ci mediatora, Sztab Protestacyjny postanowi? zwróci? si? do Wojewody ?l?skiego jako przedstawiciela Rz?du RP o spowodowanie dalszych rozmów z Zarz?dem które mog?yby doprowadzi? do wypracowania porozumienia Strony Spo?ecznej z Zarz?dem KW S.A. (tre?? pisma tutaj).


Jednocze?nie w przypadku braku interwencji lub braku zainteresowania dalszymi rozmowami ze strony Zarz?du KW S.A. Sztab Protestacyjno-Strajkowy postanawia przyst?pi? do kolejnego punktu zgodnie z Ustawa o Rozwi?zywaniu Sporów Zbiorowych tzn. do Strajku Ostrzegawczego, dlatego te?, Centrale Zwi?zkowe postanowi?y wyst?pi? z komunikatem do za?óg Kompanii W?glowej S.A. o przeprowadzenie Referendum w sprawie Strajku Ostrzegawczego dnia 2 wrze?nia 2010 a b?dzie to dzie? wyborów do Rad Pracowniczych (tre?? pisma tutaj).

 

 

W dniu 06 wrze?nia 2010 r. spotka?y sie wszystkie Centrale Zwi?zkowe dzia?aj?ce w Kompanii W?glowej S.A. w ramach Sztabu Protestacyjno-Strajkowego.

W zwi?zku z brakiem decyzyjno?ci Zarz?du KW S.A. w trakcie prowadzonych rozmów Sztab Protestacyjno-Strajkowy postanowi? wyst?pi? z apelem  do Wojewody ?l?skiego Zygmunta ?ukaszczyka o zaanga?owanie w rozmowach którym sam patronuje, Wicepremiera Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka  (tre?? pisma - tutaj) jednocze?nie deklaruj?c ch?? dalszego prowadzenia rozmów które to powinny si? zako?czy? do 17 wrze?nia br. podpisaniem wypracowanego porozumienia.

W przypadku braku uzyskania w/w porozumienia dojdzie do akcji strajkowej zgodnie z harmonogramem.

Sztab Protestacyjno-Strajkowy przygotowa? stosowny komunikat dla za?ogi oraz dla Zarz?du Kompanii (tre?? pisma - tutaj)

 

S.B

 

Odpowied? Wojewody ?l?skiego na pismo wystosowane z Sztabu Protestacyjno-Strajkowego - tre?? tutaj.

 

 

 

 

« wróć do listy tekstów