Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.PDF PDF

dodane 10 października 2011

6 pa?dziernika br. odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Tematem spotkania by? projekt aneksu nr 12 do Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 roku.
Rozmowy zako?czy?y si? podpisaniem Aneksu, który wprowadza nast?puj?ce zmiany do Porozumienia:

  • w § 8.5 wprowadza dodatkowe zapisy ujednolicaj?ce zasady op?acania instruktorów pracowników nowoprzyj?tych. Za czas szkolenia b?d? oni op?acani dniówk? urlopow?.
  • u?ci?lono zapis dotycz?cy ekwiwalentu z tytu?u pomocy szkolnych wprowadzaj?c zapis, ?e przys?uguje on raz w roku szkolnym.
  • wprowadzono zapis, ?e w przypadku zgonu pracownika w czasie zatrudnienia pobrany awansem deputat w?glowy za okres nieprzepracowany nie podlega zwrotowi.
  • zmieniono nazw? stanowiska Próbobiorca i laborant kontroli ruchowej w zak?adzie przeróbki mechanicznej w?gla na Próbobiorca kontroli ruchowej w  zak?adzie przeróbki mechanicznej w?gla. Zmiana ta umo?liwia pracownicom zaszeregowanym na tym stanowisku skorzystanie z emerytury pomostowej,
  • w za??czniku nr 5 w § 3 i 6 wykre?lono zapisy dotycz?ce pracowników na urlopach górniczych i stypendiach.
  • w za??czniku nr 6 do Porozumienia przyznano pracownikom oddzia?ów kolejowych na powierzchni dodatek za prace wykonywane w torach czynnych bez przerywania ruchu poci?gów.
  • w za??czniku nr 9 do Porozumienia, w § 3 wprowadzono dwa zastrze?enia dot. ust. 2 mówi?cego o dodatku do zasi?ku chorobowego :

                    •  ust. 3. W przypadku, gdy wysoko?? zasi?ku chorobowego zosta?a obni?ona o 25% z powodu niedope?nienia obowi?zku okre?lonego w art.62 ust. 1 ustawy o ?wiadczeniach pieni??nych z ubezpieczenia spo?ecznego w razie choroby i macierzy?stwa, dodatek oblicza si? jako ró?nic? mi?dzy kwot? stanowi?c? 100% podstawy wymiaru i kwot? przys?uguj?cego zasi?ku bez uwzgl?dnienia tego obni?enia

oraz
                   •  ust. 4. Dodatek do zasi?ku chorobowego nie przys?uguje za okres niezdolno?ci do pracy, za który nie przys?uguje zasi?ek chorobowy.

 

 

« wróć do listy tekstów