Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.PDF PDF

dodane 26 sierpnia 2011

W czwartek 25 sierpnia odby?o si? w Kompanii W?glowej kolejne spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii, który reprezentowa? wiceprezes Piotr Rykala. Rozmowy mia?y dotyczy? deputatu w?glowego.

 

Na spotkaniu w dniu 19 sierpnia Zarz?d przedstawi? zwi?zkom zawodowym projekt „Deputat w?glowy i bezp?atny w?giel”. Strona zwi?zkowa natomiast stwierdzi?a, ?e jej projektem s? rozwi?zania funkcjonuj?ce w kopalniach by?ej Nadwi?la?skiej Spó?ki W?glowej.

Czwartkowe spotkanie rozpocz??o si? od przedstawienia stanowisk stron. Wiceprezes Rykala stwierdzi?, ?e propozycja strony zwi?zkowej dotycz?ca przyj?cia w temacie w?gla deputatowego rozwi?za? z kopal? nadwi?la?skich jest nie do przyj?cia i nie b?dzie przedmiotem negocjacji. W odpowiedzi strona zwi?zkowa przekaza?a, ?e propozycja z?o?ona przez stron? pracodawcy, która m.in. odnosi si? do sortymentu „orzech II” i zak?ada zmniejszenie emerytom i rencistom deputatu w?glowego do 2 ton przy równoczesnym wyp?acaniu go tylko w ekwiwalencie pieni??nym jest z kolei dla niej nie do przyj?cia. W zwi?zku z powsta?? patow? sytuacj? strona zwi?zkowa poprosi?a o przerw?, po której d???c do znalezienia platformy dialogu ponownie zwróci?a si? do Zarz?du o przedstawienie tych punktów z zasad dot. w?gla na kopalni „Piast”, które s? dla Kompanii nie do przyj?cia. W tym momencie zdziwienie strony spo?ecznej wzbudzi? fakt, ?e strona pracodawcy nie tylko ich nie zna?a, ale tak?e nie dysponowa?a wszystkimi dokumentami w tym temacie. Zdaniem zwi?zkowców taka sytuacja mo?e tylko ?wiadczy?, ?e Zarz?d nie jest zainteresowany kompleksowym rozwi?zaniem tematu w?gla deputatowego. Po szybkim zapoznaniu si? z zapisami dot. w?gla w Nadwi?la?skiej S.W. wiceprezes Rykala sformu?owa? trzy zarzuty:

  • pierwszy dotyczy? sortymentu - na kopalni „Piast” jest nim kostka, Kompania w swoich rozwi?zaniach proponuje „orzech II”.
  • drugi to mo?liwo?? realizowania deputatu w naturze na innych kopalniach nadwi?la?skich. Odpowiadaj?c na ten zarzut zwi?zkowcy z KWK „Piast” stwierdzili, ?e ma to miejsce tylko wtedy, gdy dana kopalnia nie dysponuje konkretnym sortymentem. Ponadto strona spo?eczna zwróci?a uwag? na zapis § 5 ust. 5 projektu Kompanii w którym jest mowa, ?e …w?giel deputatowy mo?e by? odbierany przez pracowników w dowolnej kopalni w ramach Kompanii, w trybie i terminach obowi?zuj?cych w danej kopalni…, co wyra?nie sugeruje, ?e Kompania przewiduje realizacj? deputatu na innych kopalniach. Zwi?zkowcy uznali wi?c ten zarzut za bezpodstawny.
  • trzeci dotyczy? mo?liwo?ci wydawania deputatu w innym sortymencie ni? przewidziany w ZUZP. Zdaniem wiceprezesa zapis ten móg?by by? przyj?ty, gdyby chodzi?o o warto?ciowe, a nie ilo?ciowe przeliczniki. Strona zwi?zkowa przedstawi?a wiceprezesowi stosowne dokumenty mówi?ce, ?e na kopalniach by?ej nawis?y mamy do czynienia z przelicznikami warto?ciowymi (uzale?nione od ceny na wadze) a nie ilo?ciowymi. Tak?e i ten zarzut uznano za bezpodstawny z uwagi na zapis w projekcie kompanijnym, w którym jest mowa, ?e …w zamian za w?giel w sortymencie „orzech II” mo?e by? wydany w?giel w innym sortymencie w ilo?ci skorygowanej wska?nikiem obliczonym przez podzielenie detalicznej ceny w?gla w sortymencie „orzech II” przez detaliczn? cen? wydanego w?gla – obowi?zuj?cych u wydaj?cego w dniu wydania w?gla (§ 5 ust.6).

W toku dalszej dyskusji strona zwi?zkowa o?wiadczy?a, ?e nie jest jej zamiarem blokowanie w?gla w deputacie pracownikom Centrali, ale chce by odbywa?o si? to na podobnych zasadach jak na kopalniach.

Ustalono równie?, ?e na kolejne zebranie zespo?u w dniu 1 wrze?nia br. Zarz?d zrewiduje swoje stanowisko co do zasad realizacji deputatu w?glowego na kopalni „Piast”, przygotuje analiz? w temacie poziomu wykorzystania zamienników na kopalniach by?ej Nadwi?la?skiej S.W. oraz wyja?ni, czy pracownicy Centrali i Centr Wydobywczych mieli w momencie ich tworzenia wliczony w?giel do podstawy.

 

 

S.B

« wróć do listy tekstów