Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Spotkania zespo?u ds. opracowania zasad realizacji deputatu w?glowego i bezp?atnego w?glaPDF PDF

dodane 07 września 2011, aktualizacja: 29 września 2011

     W dniach 5 i 7 wrze?nia 2011 r. w Centrali KW S.A. odby?y si? spotkania w których udzia? wzi?li przedstawiciele Kompanii W?glowej S.A. oraz przedstawiciele zwi?zków zawodowych.
     Przedmiotem spotka? by?o opracowanie jednolitych zasad realizacji deputatu w?glowego dla pracowników i bezp?atnego w?gla dla emerytów i rencistów na bazie przekazanego przez Zarz?d KW S.A. organizacjom zwi?zkowym w dniu 19 sierpnia 2011 r. projektu pt. „Deputat w?glowy i bezp?atny w?giel”, przy zachowaniu dotychczasowych uprawnie? stosowanych w niektórych kopalniach.

Tre?? notatki - kliknij tutaj

 

14 wrze?nia 2011 r. w Centrali KW S.A. odby?o si? kolejne spotkanie, w którym udzia? wzi?li przedstawiciele pracodawcy (KW SA ) oraz przedstawiciele zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych przy KW SA w osobach:

 • Narcyz Dudek – Biuro Polityki P?acowej,
 • Andrzej Kuchta – Biuro Dialogu Spo?ecznego,
 • Piotr Grabowski – Biuro Polityki P?acowej,
 • Jerzy Demski – Zwi?zek Zawodowy Pracowników Do?owych,
 • Marek Ostrowski – NSZZ Solidarno??,
 • Eugeniusz Kuchta – Zwi?zek Zawodowy Ratowników,
 • Przemys?aw Skupin – WZZ Sierpie? 80,
 • Antoni Cyrys - ZZ Kadra.


W trakcie spotkania omówiono zmiany wprowadzone do notatki sporz?dzonej w dniu 7 wrze?nia br. oraz zawarte w niej propozycje. Dudek Narcyz zwróci? uwag?, i? propozycja zespo?u koryguj?ca ustalenia z dnia 5 wrze?nia tj: wprowadzenia dopuszczalno?ci stosowania zamienników na warunkach w niej opisanych nie prowadzi do wprowadzenia jednolitej zasady realizacji deputatu w?glowego we wszystkich kopalniach i zak?adach KW SA i w zwi?zku z tym nie mo?e by? potraktowana przez pracodawc? jako realizacja stawianych zespo?owi celów, a tym samym rozwi?zanie problemu. Bior?c powy?sze pod uwag? cz?onkowie zespo?u raz jeszcze omówili kwestie mo?liwo?ci zmiany swojego stanowiska w zakresie umo?liwiaj?cym dalszy post?p prac tj przyj?cia jednego z poni?szych wariantów:

 • powrotu do ustale? z 5 wrze?nia (wariant bez poszerzania zamienników),
 • mo?liwo?ci wprowadzenia zamienników w jednolity sposób, opisany w notatce z 7 wrze?nia, we wszystkich kopalniach i zak?adach KW SA,
 • przyj?cia propozycji poszerzenia uprawnie? w zakresie zamienników tylko w kopalniach i zak?adach gdzie ich do tej pory nie by?o w sposób, opisany w notatce z 7 wrze?nia br.


W wyniku braku konsensusu w w/w zakresie cz?onkowie zespo?u uznali, ?e ewentualne ust?pstwa w celu przyj?cia jednego z  rozpatrywanych wariantów mog? nast?pi? jedynie na forum przedstawicieli wszystkich organizacji zwi?zkowych sygnatariuszy porozumienia z 18 maja 2011 r.

 

 

28 wrze?nia br. odby?o si? kolejne spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. reprezentowanym przez wiceprezesa Piotra Rykal?. Tematem spotkania po raz kolejny by? w?giel deputatowy.

Strony uzna?y, ?e z powodu zbyt du?ych ró?nic w zasadach wydawania w?gla deputatowego pomi?dzy kopalniami – ujednolicenie zasad wydawania w?gla w bie??cym roku jest nie do zrealizowania. Ponadto strony uzna?y, ?e prace nad ustaleniem jednolitych zasad powinny by? prowadzone w terminie przewidzianym w § 9 ust.8 Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 roku, tj. od roku 2014. W zwi?zku z powy?szym zaj?to si? zasadami wydawania w?gla deputatowego w Centrali oraz w KWK „Bielszowice”, „Pokój” i „Halemba-Wirek”. W toku dyskusji ustalono tre?? Porozumienia i Zarz?dzenia okre?laj?cego zasady przyznawania pracownikom Centrali oraz w/w kopal? w?gla deputatowego w naturze.

Stosowne Porozumienie zosta?o podpisane.

Pracownicy Centrali uzyskali prawo do pobierania w?gla deputatowego w naturze na podstawie z?o?onej Deklaracji W?glowej we wskazanej przez pracownika kopalni KW S.A. wybranej spo?ród dwóch najbli?szych kopal? Kompanii ze wzgl?du na miejsce zamieszkania pracownika. W celu zapewnienia realizacji prawa do deputatu w?glowego w naturze w 2011 roku ustalono termin sk?adania Deklaracji W?glowej na 2011 r. - do 15 pa?dziernika oraz termin jego realizacji do 31 grudnia tego roku.
Pracownicy kopal? „Bielszowice”, „Pokój” i „Halemba-Wirek” uzyskali prawo do deputatu w naturze na podstawie talonów, które wydawane b?d? ka?dego roku do 10 lutego. Talony realizowane b?d? do 30 wrze?nia danego roku. Po tym terminie wymagana b?dzie zgoda DP. Tu tak?e wymagane b?dzie z?o?enie Deklaracji W?glowej. Deklaracje z?o?one na kopalni „Halemba-Wirek” b?d? obowi?zywa?y nadal. 
    W dalszej cz??ci spotkania omówiono projekt aneksu nr 12 do Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku przedstawiony przez stron? Kompanii W?glowej. Dotyczy? on m.in. zwi?kszenia liczby osób szkolonych jednorazowo przez instruktorów z 3 do 5, u?ci?lenia zapisów dot. pomocy szkolnych, naliczania Barbórki pracownikom przechodz?cym do innej jednostki organizacyjnej w ramach Kompanii. Strona zwi?zkowa zapozna?a si? z uzasadnieniem zmian i zwróci?a si? o ich doprecyzowanie.

 


« wróć do listy tekstów