Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Regulamin Funduszu Motywacyjnego w 2012 r.PDF PDF

dodane 16 lipca 2012

Rozmowy w Kompanii W?glowej S.A.


    W dniach 4 i 12 lipca w Kompanii W?glowej odby?y si? spotkania zarz?du ze stron? zwi?zkow?. Tematem obrad by? Regulamin Funduszu Motywacyjnego w 2012 r. Podstaw? do dyskusji by? projekt regulaminu przygotowany przez Kompani?. Strona spo?eczna nie zgodzi?a si? z wi?kszo?ci? zapisów zawartych w projekcie, a w szczególno?ci z podzia?em funduszu – 50% za wykonanie wydobycia i 50% za wykonanie post?pu robót przygotowawczych i ograniczeniem jej tylko do za?óg kopalnianych. Zdaniem zwi?zków fundusz powinien tak?e obejmowa? zak?ady b?d?ce w strukturach Kompani W?glowej S.A. Pytanie które? Co do tego zdania s? podzielone. Wed?ug nas powinno si? nim obj?? wszystkie zak?ady. Ka?dy z nich ma w PTE za?o?one mierzalne zadanie do wykonania.
    Nie widz?c mo?liwo?ci wypracowania consensusu strona zwi?zkowa przedstawi?a swoje stanowisko. Zak?ada ono podzia? funduszu w proporcjach – 70% za wykonanie planu wydobycia i 30% za wykonanie planu metrów (w?asnych) - bez firm obcych. Ponadto premia ma by? przyznana tym jednostkom organizacyjnym, które wykonaj? plan minimum w 80%. Wiceprezes Rykala przyj?? nasz? propozycj? i zapewni?, ?e zostanie ona rozwa?ona przez Zarz?d KW S.A. Strony ustali?y, ?e nast?pne spotkanie w tym temacie odb?dzie si? na pocz?tku sierpnia, a negocjacje maj? by? zako?czone do po?owy pa?dziernika.

S.B

« wróć do listy tekstów