Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pikieta 14.11.2012PDF PDF

dodane 20 listopada 2012

zdjęcie do artykułu

 

14 listopada 2012 r. pod Ministerstwem Pracy i Polityki Spo?ecznej  mia?a miejsce pikieta zwi?zkowców z okazji Europejskiego Dnia Akcji i Solidarno?ci Zwi?zków Zawodowych. W manifestacji udzia? wzi??o ok. 1000 osób, w tym ponad 700 to cz?onkowie FZZ. Akcja organizowana by?a razem z OPZZ.

14 listopada zosta? og?oszony przez Europejsk? Konfederacj? Zwi?zków Zawodowych Europejskim Dniem Akcji i Solidarno?ci Na Rzecz Zatrudnienia i Europejskiej Solidarno?ci Przeciwko Zaciskaniu Pasa.

 

W tym dniu akcje protestacyjne odby?y si? w wi?kszo?ci krajów europejskich, w tym tak?e w Polsce. Ponad tysi?c zwi?zkowców reprezentuj?cych dwie krajowe centrale zwi?zkowe - Forum Zwi?zków Zawodowych i OPZZ manifestowa?o swoje niezadowolenie z  polityki rz?du przed siedzib? resortu pracy w Warszawie.

 

Protestowano pod has?em:

„TAK - dla godnej pracy i bezpiecze?stwa socjalnego,

NIE - dla biedy i odbierania praw pracowniczych."

 

Zdaniem zwi?zkowców pog??bia si? kryzys spo?eczno-gospodarczy, pogarszaj? si? prognozy gospodarcze na 2013 rok, ro?nie liczba zwalnianych  pracowników, a rz?d nie robi nic, by te tendencje skutecznie zablokowa?. Wskazywano na rosn?ce bezrobocie,  zatrudnianie osób na tzw. „umowach ?mieciowych", blokowanie przez rz?d konsumpcji wewn?trznej i prowadzenie pozorowanego dialogu spo?ecznego. Domagano si? godnej pracy i p?acy. Dzi? chcieliby?my mie? takie uposa?enie za prac? jak Grecy, Hiszpanie czy Portugalczycy maj? na zasi?ku dla bezrobotnych - mówili zwi?zkowcy.

 

Przewodnicz?cy Forum Zwi?zków Zawodowych Tadeusz Chwa?ka przemawiaj?c do uczestników manifestacji powiedzia?: „...jako zwi?zek zawodowy wyra?amy solidarno?? w rozwi?zywaniu problemów dotykaj?cych ludzi pracy z innych pa?stw Europy. S? to problemy bliskie tak?e nam, bo i nam rz?d ka?e zaciska? pasa w imi? nadrz?dnego celu, jakim - w mniemaniu naszych decydentów - jest przestrzeganie dyscypliny bud?etowej. To nas Polaków zmusza si? do pracy na umowach ?mieciowych, do sprzyjaj?cego pracodawcom elastycznego czasu pracy, do pracy za p?ac? minimaln?, du?o ni?sz? ni? w pa?stwach Europy, a w ko?cu do pracy a? do ?mierci lub wegetacji na g?odowych emeryturach. Rz?d przekonany o swojej nieomylno?ci ignoruje wol? spo?ecze?stwa..." W dalszej cz??ci swojego wyst?pienia pyta?, co rz?d przez tyle lat zrobi? dla tworzenia nowych miejsc  pracy. - Kryzys kryzysem, ale trzeba tworzy? miejsca pracy, a nie ci?? koszty gdzie si? da. Je?eli b?dziemy mieli pracuj?cych, to oni b?d? mieli pieni?dze  b?d? nakr?cali ten biznes. A w tym zakresie nie robi si? nic. Przewodnicz?cy Chwa?ka odniós? si? tak?e do nieobecno?ci NSZZ „Solidarno??" na manifestacji. Wyja?ni?, ?e wybra?a ona inn? form? swoich postulatów. Chc? nag?o?ni? te problemy w mediach, w spotach. Uwa?am, ?e w takim dniu jak dzisiaj powinni by? tu wszyscy.

 

Do tematu miejsc pracy nawi?za? tak?e w swoim wyst?pieniu Przewodnicz?cy OPZZ Jan Guz, który stwierdzi?: - Premier ostatnio mówi?, ze nie pozwoli zlikwidowa? ?adnego miejsca pracy, a na ?l?sku do zwolnienia jest ju? 2 tys. kolejarzy. W zak?adach metalowych, w górnictwie, w energetyce wsz?dzie zapowiada si? zwolnienia, wsz?dzie likwiduje si? miejsca pracy, a pana premiera nie ma. 

 

Do manifestuj?cych wyszed? W?adys?aw Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Spo?ecznej, któremu Przewodnicz?cy FZZ Tadeusz Chwa?ka wraz z Przewodnicz?cym OPZZ Janem Guzem, wr?czy? petycj?. Odbieraj?c j? minister mówi?, ?e powa?nie traktuje dialog spo?eczny, liczy na to, ?e propozycje przedstawione przez FZZ i OPZZ b?d? podstaw? do rozmowy w ramach Komisji Trójstronnej. Zaznaczy?, ?e z szacunkiem podchodzi do manifestacji, w której zwi?zkowcy solidaryzuj? si? ze zwi?zkowcami z Europy. W?ród 700 zwi?zkowców reprezentuj?cych Forum Zwi?zków Zawodowych znacz?c? grup? stanowili cz?onkowie Porozumienia Zwi?zków Zawodowych KADRA

 

 

 

« wróć do listy tekstów