Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Informacja o przebiegu rozmw w ramach sporu zbiorowego w KW S.A.PDF PDF

dodane 19 lipca 2010

  W dniu 5 lipca odby?o si? w Kompanii pierwsze spotkanie mediacyjne, w trakcie którego przedstawiciel Zarz?du KW S.A. przedstawi? opini? prawn? dotycz?c? przedmiotu sporu zbiorowego.

Zdaniem Zarz?du z opinii jednoznacznie wynika, ?e punkt 2 (dot. przyj?? do pracy) i 3 (funkcjonowanie wszystkich podmiotów Kompanii do 2020 r.) nie mog? by? przedmiotami sporu zbiorowego.

Zdaniem strony zwi?zkowej takie stwierdzenie jest nadinterpretacj? przedstawionej opinii prawnej. W tej sytuacji mediator nie dostrzegaj?c dobrej woli pracodawcy stwierdzi?, ?e nie widzi mo?liwo?ci osi?gni?cia porozumienia i zaproponowa? stronom podpisanie protoko?u rozbie?no?ci, co zosta?o przez strony zaakceptowane.

AC

« wróć do listy tekstów