Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Czy w poniedzia?ek strajk?PDF PDF

dodane 17 września 2010

 

W dniu 16 wrze?nia o godz. 10.15 rozpocz??y si? w siedzibie KW S.A. dalsze rozmowy w ramach sporu zbiorowego Zarz?du KW z przedstawicielami 12 Central Zwi?zków  Zawodowych dzia?aj?cych w KW w obecno?ci Wojewody jako rozjemcy.
Zarz?d przedstawi? swoje stanowisko dotycz?ce zapisów zawartych w strategii na lata 2010 – 2020. Przyzna?, ?e zapisy zawarte w strategii w zwi?zku z czynnikami zewn?trznymi nie zosta?a w ca?o?ci przyj?ta przez Rad? Nadzorcz? i Zarz?d odst?puje od jej realizacji opieraj?c si? na dotychczasowych zapisach strategii na lata 2007 – 2015. Ten krok zosta? ustalony z w?a?cicielem i uzyska? akceptacj?, a? wszystkie sporne elementy nowej strategii nie zostan? wyja?nione.
Nast?pnie Wojewoda uporz?dkowa? rozmowy przedstawiaj?c swoje dotychczasowe dzia?ania w postaci pism do w?a?ciciela w osobach Wicepremiera Pawlaka i Ministra Górnictwa Pani Strzelec-?obodzi?skiej. Sugerowa? te? poruszanie si? w polu :

  1. Strategii
  2. Gwarancji zatrudnienia i wielko?ci p?ac.

Rozmowy zosta?y jednak zak?ócone z powodu wywo?ania tematu doniesienia do Prokuratury przez Zarz?d KW na Stron? spo?eczn? o pope?nienie przest?pstwa zwi?zanego z przygotowaniami do strajku. Ten temat zabra? obu stronom sporo czasu i do rozmów uda?o si? dopiero wróci? po przybyciu Prezesa Kugiela.
Ustalono wspólnie, ?e skupimy si? w rozmowach wokó? tematów :

  1. Strategii
  2. Zatrudnienia
  3. P?ac

Po d?u?szym dr??eniu tematu strategii Prezes Kugiel zaproponowa? nie wraca? do zapisów nowej strategii, która wymaga wielu zmian w zwi?zku z sytuacj? zewn?trzn? i skupi? si? tylko na zapisach dotycz?cych sprawy Boles?awa ?mia?ego utrzymuj?c pozosta?e ustalenia zawarte w starej strategii.
Prezes Rykala natomiast przedstawi? stanowisko Zarz?du, ?e gwarancja zatrudnienia dotyczy tylko pracowników do?owych i zak?adu przeróbczego. Nic nie mówi si? o powierzchni i zak?adach kompanii.
Po przerwie przedstawiono tre?? zapisu zaproponowanego przez Zarz?d zwi?zanych z strategi? i Boles?awem ?mia?ym. Co do zapisów dotycz?cych Bolka nie wniesiono uwag, natomiast pierwsza cz??? dotycz?ca strategii by?a do przyj?cia po uzupe?nieniu o zapis, ?e kolejne zmiany strategii b?d? si? odbywa? po konsultacji z stron? spo?eczn? i uzyskaniu opinii na temat zaproponowanych zmian. Okaza?o si? , ?e s?owo „konsultacje” sta? si? gwo?dziem do trumny w dalszych rozmowach. Próby mediacji z strony Wojewody tak?e si? nie powiod?y i strony przed godz. 20 si? rozsta?y i okre?li?y kolejny termin spotkania na godz. 12.00 w pi?tek 17 wrze?nia 2010 r. Nie ma sensu nazywa? ich rozmowami ostatniej szansy – nale?y przygotowywa? za?ogi do poniedzia?kowego strajku 4-godz., gdy? obserwuj?c zmagania stron nie nale?y liczy? na mo?liwo?? dogadania si? przed poniedzia?kiem 20 wrze?nia 2010 r. !!!

AH

« wróć do listy tekstów