Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Apel Central Zwi?zkw Zawodowych do Rz?du RPPDF PDF

dodane 12 września 2014

Przewodnicz?cy Forum Zwi?zków Zawodowych, NSZZ „Solidarno??” i OPZZ wystosowali apel do Rz?du RP o odrzucenie na najbli?szej Radzie Europejskiej propozycji Komisji Europejskiej dotycz?cej polityki klimatyczno–energetycznej na lata 2020–2030.


Tadeusz Chwa?ka, Piotr Duda i Jan Guz obawiaj? si? powa?nych konsekwencji wprowadzenia w ?ycie zaproponowanych przez Komisj? Europejsk? nowych rozwi?za? politycznych.


W styczniu tego roku Komisja Europejska przedstawi?a propozycje nowych celów klimatyczno-energetycznych na rok 2030 – ograniczenie emisji CO2 o 40% i zwi?kszenie udzia?u energii odnawialnej w skali ca?ej Unii do 27%.
Z kolei zgodnie z celami unijnej polityki do 2020 r. obok redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% i wzrostu do 20% udzia?u odnawialnych ?róde? energii, efektywno?? energetyczna ma wzrosn?? o 20%.


Polskie centrale zwi?zków zawodowych obawiaj? si? wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej i ciep?a, rozszerzenie si? sfery ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenia konkurencyjno?ci przemys?u, co skutkowa? b?dzie wzrostem bezrobocia. Maj?c na  uwadze konsekwencje wprowadzania polityki energetyczno–klimatycznej w latach 2020-2030, Przewodnicz?cy trzech najwi?kszych central zwi?zkowych w Polsce apeluj? o odrzucenie ich w ca?o?ci.


Tre?? stanowiska - tutaj

 

S.B

« wróć do listy tekstów