Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Kolejne spotkanie z Ministrem Kowalczykiem

dodane 14 kwietnia 2015

W dniu 13 kwietnia 2015 r. odby?o si? kolejne spotkanie z Panem Wojciechem Kowalczykiem – Pe?nomocnikiem Rz?du RP ds. Restrukturyzacji Górnictwa W?gla Kamiennego w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim z udzia?em pracodawców górniczych i przedstawicieli zwi?zków zawodowych. Gospodarzem spotkania by? Piotr Litwa, wojewoda ?l?ski. W spotkaniu uczestniczyli m.in. I wicewojewoda ?l?ski Miros?aw Szemla a z ramienia (...)

czytaj całość

Wybory do Rady Pracownikw

dodane 13 kwietnia 2015

W dniu 13.04.2015 r. odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych dzia?aj?cych w KW S.A, na którym zosta?o spisane stosowne porozumienie dotycz?ce wyborów do Rady Pracowników Kompanii W?glowej S.A. Tre?? porozumienia - tutaj (...)

czytaj całość

Spotkanie z Pe?nomocnikiem Rz?du ds. Polityki Klimatycznej

dodane 13 kwietnia 2015

Zwi?zki zawodowe skupione w Radzie Koordynacyjnej IndustriALL Polska odby?y w dniu 10 kwietnia 2015r. spotkanie z Panem Marcinem Korolcem – Pe?nomocnikiem Rz?du ds. Polityki Klimatycznej w siedzibie Ministerstwa ?rodowiska. Spotkanie zosta?o po?wi?cone sprawom polityki klimatycznej polskiego rz?du w ?wietle polityki unijnej. Zwi?zki zawodowe podj??y równie? dyskusje na tematy przysz?ej wspó?pracy (...)

czytaj całość

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Energetyki i Surowcw Energetycznych

dodane 13 kwietnia 2015

W dniu 9 kwietnia 2015 r. odby?o si? posiedzenie parlamentarnej Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. Spotkanie w Sejmie RR w Warszawie otworzy? Pan Andrzej Czerwi?ski Przewodnicz?cy Komisji. W czasie posiedzenia prof. Dobies?aw Nazimek przedstawi? opinie dotycz?ce mo?liwo?ci i sposobów realizacji postanowie? pakietu klimatycznego. W spotkaniu brali udzia? z ramienia Forum Zwi?zków Zawodowych (...)

czytaj całość

Spotkanie z Ministrem Kowalczykiem

dodane 31 marca 2015

W siedzibie Centrum Partnerstwa Spo?ecznego "Dialog" w Warszawie w dniu 30 marca 2015 r. odby?o si? spotkanie zwi?zków zawodowych z Panem Ministrem Wojciechem Kowalczykiem, pe?nomocnikiem rz?du ds. restrukturyzacji górnictwa w?gla kamiennego. W czasie spotkania kontynuowa?y swoje prace trzy zespo?y robocze, które powsta?y w czasie ostatniej konferencji w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim w Katowicach. (...)

czytaj całość

Odpowied? Ministra Kowalczyka

dodane 26 marca 2015

W odpowiedzi na pismo skierowane do Pe?nomocnika Rz?du ds. Restrukturyzacji Górnictwa W?gla Kamiennego przez MKPS (tre?? pisma – tutaj), Pan Minister Wojciech Kowalczyk zaprasza Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno –Strajkowy  na spotkanie, którego tematem b?dzie omówienie aktualnej sytuacji sektora górnictwa (...)

czytaj całość

Pismo do dyrekcji KWK Brzeszcze

dodane 26 marca 2015, aktualizacja: 30 marca 2015

W dniu 26.03.2015 r. Zarz?d ZZ "KADRA" zwróci? si? z zapytaniem na pi?mie do Dyrektora ds. Pracy, na podstawie jakich dokumentów sporz?dza si? (na pro?b? pracownika) ?wiadectwo przebiegu pracy zawodowej.   Odpowied? Dyrektora na powy?sze pismo - tutaj (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49