Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Stanowisko ZZ Kompanii W?glowej.

dodane 03 marca 2015

W dniu 2 marca br. odby?o si? spotkanie Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A.   Spotkanie zdominowa? temat zwi?kszeniu zaanga?owania firm obcych w roboty stanowi?ce podstawow? dzia?alno?? Kompanii W?glowej.  Organizacje Zwi?zkowe wyrazi?y stanowczy sprzeciw wobec takich dzia?a?, czego owocem by?o wypracowanie wspólnego stanowiska na pi?mie.   (...)

czytaj całość

Realizacja deputatu w?glowego.

dodane 03 marca 2015

W zwi?zku z zamiarem nieodp?atnego zbycia KWK „Piekary” oraz KWK „Brzeszcze” do SRK S.A., Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. informuj?, ?e nie b?dzie mo?liwo?ci realizacji w?gla w naturze przez pracowników, emerytów, rencistów i inne uprawnione osoby z tych kopal?, w kopalniach Kompanii W?glowej S.A. Pismo Zarz?du KW S.A. - (tutaj)   (...)

czytaj całość

Pisma Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych

dodane 23 lutego 2015, aktualizacja: 24 lutego 2015

Zak?adowe Organizacje Zwi?zkowe dzia?aj?ce przy KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach, wystosowa?y pisma do Zarz?du Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A. (tre?? - tutaj) oraz do Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego KW S.A. (tre?? - tutaj) (...)

czytaj całość

Informacja w sprawie przej?cia do SRK

dodane 19 lutego 2015

Informacja w sprawie przej?cia do Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A. (czytaj TUTAJ) (...)

czytaj całość

Porozumienie dotycz?ce 14-tki

dodane 05 lutego 2015

4 lutego 2015 r. pomi?dzy Zarz?dem KW S.A. a organizacjami Zwi?zków Zawodowych zosta?o podpisane porozumienie, dotycz?ce dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2014r.   Pe?na tre?? porozumienia - tutaj (...)

czytaj całość

Strajk w JSW S.A.

dodane 30 stycznia 2015

W dniu 28 stycznia 2015 r. w kopalniach Jastrz?bskiej Spó?ki W?glowej S.A. rozpocz?? si? strajk. Zwi?zki zawodowe ??daj? m.in. odwo?ania zarz?du i rezygnacji ze zwolnienia zwi?zkowców z kopalni Budryk. Strajk jest bezterminowy. Strajk rozpocz?ty zosta? po og?oszeniu we wtorek (27 stycznia) pó?nym popo?udniem wyników dwudniowego referendum.   Górnicy (...)

czytaj całość

Porozumienie rz?d - grnicy PODPISANE!

dodane 17 stycznia 2015

Strona rz?dowa i górnicze zwi?zki zawodowe podpisa?y w dniu 17 stycznia 2015 r. porozumienie.   Tre?? porozumienia - tutaj (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46