Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Pisma Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 05 maja 2015, aktualizacja: 08 maja 2015

W dniu 5 maja br., Sztab Protestacyjno-Strajkowy KWK „Brzeszcze” zwróci? si? na pi?mie do kierownictwa kopalni o przedstawienie za?odze aktualnej sytuacji, tj. statusu kopalni Brzeszcze, gwarancji zatrudnienia pracowników, poziomu i zasad wynagradzania, jak równie? informacji o zasadach i mo?liwo?ci skorzystania z Górniczego Pakietu Socjalnego. Tre?? pisma - (...)

czytaj całość

Kolejne spotkanie z Ministrem Kowalczykiem

dodane 14 kwietnia 2015

W dniu 13 kwietnia 2015 r. odby?o si? kolejne spotkanie z Panem Wojciechem Kowalczykiem – Pe?nomocnikiem Rz?du RP ds. Restrukturyzacji Górnictwa W?gla Kamiennego w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim z udzia?em pracodawców górniczych i przedstawicieli zwi?zków zawodowych. Gospodarzem spotkania by? Piotr Litwa, wojewoda ?l?ski. W spotkaniu uczestniczyli m.in. I wicewojewoda ?l?ski Miros?aw Szemla a z ramienia (...)

czytaj całość

Wybory do Rady Pracownikw

dodane 13 kwietnia 2015

W dniu 13.04.2015 r. odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych dzia?aj?cych w KW S.A, na którym zosta?o spisane stosowne porozumienie dotycz?ce wyborów do Rady Pracowników Kompanii W?glowej S.A. Tre?? porozumienia - tutaj (...)

czytaj całość

Spotkanie z Pe?nomocnikiem Rz?du ds. Polityki Klimatycznej

dodane 13 kwietnia 2015

Zwi?zki zawodowe skupione w Radzie Koordynacyjnej IndustriALL Polska odby?y w dniu 10 kwietnia 2015r. spotkanie z Panem Marcinem Korolcem – Pe?nomocnikiem Rz?du ds. Polityki Klimatycznej w siedzibie Ministerstwa ?rodowiska. Spotkanie zosta?o po?wi?cone sprawom polityki klimatycznej polskiego rz?du w ?wietle polityki unijnej. Zwi?zki zawodowe podj??y równie? dyskusje na tematy przysz?ej wspó?pracy (...)

czytaj całość

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Energetyki i Surowcw Energetycznych

dodane 13 kwietnia 2015

W dniu 9 kwietnia 2015 r. odby?o si? posiedzenie parlamentarnej Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. Spotkanie w Sejmie RR w Warszawie otworzy? Pan Andrzej Czerwi?ski Przewodnicz?cy Komisji. W czasie posiedzenia prof. Dobies?aw Nazimek przedstawi? opinie dotycz?ce mo?liwo?ci i sposobów realizacji postanowie? pakietu klimatycznego. W spotkaniu brali udzia? z ramienia Forum Zwi?zków Zawodowych (...)

czytaj całość

Spotkanie z Ministrem Kowalczykiem

dodane 31 marca 2015

W siedzibie Centrum Partnerstwa Spo?ecznego "Dialog" w Warszawie w dniu 30 marca 2015 r. odby?o si? spotkanie zwi?zków zawodowych z Panem Ministrem Wojciechem Kowalczykiem, pe?nomocnikiem rz?du ds. restrukturyzacji górnictwa w?gla kamiennego. W czasie spotkania kontynuowa?y swoje prace trzy zespo?y robocze, które powsta?y w czasie ostatniej konferencji w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim w Katowicach. (...)

czytaj całość

Odpowied? Ministra Kowalczyka

dodane 26 marca 2015

W odpowiedzi na pismo skierowane do Pe?nomocnika Rz?du ds. Restrukturyzacji Górnictwa W?gla Kamiennego przez MKPS (tre?? pisma – tutaj), Pan Minister Wojciech Kowalczyk zaprasza Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno –Strajkowy  na spotkanie, którego tematem b?dzie omówienie aktualnej sytuacji sektora górnictwa (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47