Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Energetyki i Surowcw Energetycznych

dodane 13 kwietnia 2015

W dniu 9 kwietnia 2015 r. odby?o si? posiedzenie parlamentarnej Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. Spotkanie w Sejmie RR w Warszawie otworzy? Pan Andrzej Czerwi?ski Przewodnicz?cy Komisji. W czasie posiedzenia prof. Dobies?aw Nazimek przedstawi? opinie dotycz?ce mo?liwo?ci i sposobów realizacji postanowie? pakietu klimatycznego. W spotkaniu brali udzia? z ramienia Forum Zwi?zków Zawodowych (...)

czytaj całość

Spotkanie z Ministrem Kowalczykiem

dodane 31 marca 2015

W siedzibie Centrum Partnerstwa Spo?ecznego "Dialog" w Warszawie w dniu 30 marca 2015 r. odby?o si? spotkanie zwi?zków zawodowych z Panem Ministrem Wojciechem Kowalczykiem, pe?nomocnikiem rz?du ds. restrukturyzacji górnictwa w?gla kamiennego. W czasie spotkania kontynuowa?y swoje prace trzy zespo?y robocze, które powsta?y w czasie ostatniej konferencji w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim w Katowicach. (...)

czytaj całość

Odpowied? Ministra Kowalczyka

dodane 26 marca 2015

W odpowiedzi na pismo skierowane do Pe?nomocnika Rz?du ds. Restrukturyzacji Górnictwa W?gla Kamiennego przez MKPS (tre?? pisma – tutaj), Pan Minister Wojciech Kowalczyk zaprasza Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno –Strajkowy  na spotkanie, którego tematem b?dzie omówienie aktualnej sytuacji sektora górnictwa (...)

czytaj całość

Pismo do dyrekcji KWK Brzeszcze

dodane 26 marca 2015, aktualizacja: 30 marca 2015

W dniu 26.03.2015 r. Zarz?d ZZ "KADRA" zwróci? si? z zapytaniem na pi?mie do Dyrektora ds. Pracy, na podstawie jakich dokumentów sporz?dza si? (na pro?b? pracownika) ?wiadectwo przebiegu pracy zawodowej.   Odpowied? Dyrektora na powy?sze pismo - tutaj (...)

czytaj całość

Spotkanie w Kompanii W?glowej S.A.

dodane 19 marca 2015

W dniu 19.03.2015 r. odby?o si? spotkanie Wiceprezesa Zarz?du Pana Przemys?awa Walczaka ze stron? spo?eczn?. G?ównym tematem spotkania by?a próba uzgodnienia wspólnego stanowiska Zarz?du i Zwi?zków Zawodowych odno?nie realizacji funduszu p?ac za 2015 rok.  Zarz?d po raz kolejny, wobec aprobaty Zwi?zków Zawodowych, zobowi?za? si? do wyp?acenia w 2015 roku (...)

czytaj całość

Pismo MKPS do Ministra Kowalczyka

dodane 18 marca 2015

17 marca br. Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno –Strajkowy wystosowa? pismo do Pe?nomocnika Rz?du ds. Restrukturyzacji Górnictwa W?gla Kamiennego Pana Wojciecha Kowalczyka, w którym zwraca si? o zwo?anie plenarnego spotkania z udzia?em przedstawicieli strony rz?dowej, pracodawców i reprezentacji organizacji zwi?zkowych  zrzeszonych w MKPS na temat sytuacji  w górnictwie w?gla kamiennego po pierwszym (...)

czytaj całość

?amanie Porozumienia!

dodane 06 marca 2015, aktualizacja: 24 marca 2015

W dniu 5 marca 2015 r. odby?o si? spotkanie Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A., na którym to, wyrazi?y dezaprobat? wobec ?amania porozumienia zawartego ze stron? rz?dow? oraz Zarz?dami SRK S.A., KW S.A. i W?glokoksem. Owocem  spotkania by?o wypracowanie wspólnego stanowiska na pi?mie do Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. oraz Zarz?du Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A.. Tre?? pisma – (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46