.

Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

MKPS og?asza gotowo?? strajkow?

dodane 29 września 2015

W dniu 28 wrze?nia 2015 roku w Katowicach zebra? si? Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS). W spotkaniu uczestniczyli nasi przedstawiciele – Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki. MKPS w czasie zwo?anego briefingu poinformowa?, ?e w dniu 1 pa?dziernika 2015 roku we wszystkich kopalniach i zak?adach górniczych na ?l?sku zostanie og?oszona gotowo?? strajkowa. MKPS zadeklarowa? równie? (...)

czytaj całość

Pismo do Zarządu SRK S.A.

dodane 24 września 2015

W zwi?zku z informacjami o fiasku powstania Nowej Kompanii W?glowej jak równie? post?pie wy?aniania oferenta na zakup KWK „Brzeszcze” sztab Protestacyjno Strajkowy wystosowa? pismo (czytaj tutaj).   S.B. (...)

czytaj całość

Negocjacji ci?g dalszy...

dodane 22 września 2015

W dniu 21.09.2015 r. Zarz?d SRK zaprosi? Zwi?zki Zawodowe przy KWK "Brzeszcze" do wzi?cia udzia?u w komisji trójstronnej w celu negocjacji z potencjalnym (nie wy?onionym jeszcze nabywc?), ustalenia warunków wynagrodzenia oraz poziomu zatrudnienia czyli propozycji zmian w programie naprawczym opracowanym przez Zarz?d SKR i zaakceptowanym przez stron? spo?eczn?. (pismo czytaj tutaj) Sztab protestacyjno (...)

czytaj całość

Spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KWK Brzeszcze

dodane 28 sierpnia 2015

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Sztab Protestacyjno-Strajkowy KWK "Brzeszcze" wystosowa? pismo do Zarz?du Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A. o spotkanie w trybie pilnym w sprawie wynegocjowania pakietu gwarancji pracowniczych i socjalnych.   (...)

czytaj całość

Grnicze Zwi?zki Zawodowe oczekuj? rozwi?za?

dodane 25 sierpnia 2015

W dniu dzisiejszym (25.08.2015r.) w spotkaniu Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w górnictwie uczestniczyli z ramienia PZZ „KADRA” Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki i Krzysztof Stefanek. Z ustale? wynika, ?e zwi?zki zawodowe og?aszaj? gotowo?? strajkow? z dat? 1 pa?dziernika.W czasie zwo?anej konferencji strona zwi?zkowa poinformowa?a, ?e w najbli?szych dniach wznowione zostan? dzia?ania sztabów (...)

czytaj całość

Pismo do Ministra Kowalczyka

dodane 18 sierpnia 2015

W dniu 18.08.2015 r. Sztab Protestacyjno Strajkowy KWK "Brzeszcze" wystosowa? pismo do Pe?nomocnika Rz?du Wojciecha Kowalczyka (czytaj tutaj)  (...)

czytaj całość

Kolejne pisma do Dyrektora ds. Pracy

dodane 10 lipca 2015

W zwi?zku z ma?o wyczerpuj?cymi odpowiedziami w sprawie archiwizacji dokumentów pracowniczych skierowali?my kolejne dwa pisma do Dyrektora ds. Pracy.       (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48