Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Wyp?ata 14-nastej pensji.

dodane 31 grudnia 2015

Zgodnie z ustaleniami z Zarz?dem SRK wyplata 14-nastej pensji nast?pi zgodnie z podpisanym porozumieniem z grudnia 2004 r.  Wyplata 14-nastej pensji nast?pi w ca?o?ci do 15-nastego lutego po uzyskaniu pieni?dzy z Kompanii W?glowej przez zarz?d SRK jak równie? ze ?rodków w?asnych SRK.   (...)

czytaj całość

Zgoda na przej?cie KWK Brzeszcze przez Tauron

dodane 01 grudnia 2015

(...)

czytaj całość

Rekompensata dla Administracji

dodane 04 listopada 2015

W dniu 03.11.2015 r. obradowa?o prezydium ZZ „Kadra”. W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? obchodami barbórkowymi wystosowano do dyrekcji dwa pisma. Rekompensata dla Administracji (czytaj tutaj) Odznaczenia (czytaj tutaj) (...)

czytaj całość

PODPISANIE UMOWY PRZEDWST?PNEJ

dodane 20 października 2015

W dniu 15.10.2015 r. zespó? negocjacyjny wypracowa? tekst porozumienia przedwst?pnego, który zosta? parafowany przez wszystkie ZZ Kopalni "Brzeszcze". W dniu 16.10.2015 r. informowali?my wtedy za?og? na pi?mie, ?e b?dziemy przechodzi? do nowego pracodawcy na bazie art. 231 gdzie z tre?ci dalszych punktów wynika, ?e przechodzimy do nowego pracodawcy nie trac?c na wynagrodzeniu przez okres jednego roku. (...)

czytaj całość

KOMU ZALE?Y NA NIEPOKOJU SPO?ECZNYM W KWK BRZESZCZE

dodane 17 października 2015

KOMU ZALE?Y NA NIEPOKOJU SPO?ECZNYM W KWK ,,BRZESZCZE’’? W dniu 13.10.2015  po uzyskaniu informacji o wykluczeniu jednego z cz?onków zespo?u negocjacyjnego - zebra? si? w pe?nym sk?adzie Sztab Protestacyjno–Strajkowy KWK  Brzeszcze,  tj. 7 organizacji zwi?zkowych (...)

czytaj całość

POROZUMIENIE

dodane 17 października 2015

(...)

czytaj całość

BRZESZCZE W TAURONIE

dodane 15 października 2015

(...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49