Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Pismo MKPS do Ministra Kowalczyka

dodane 18 marca 2015

17 marca br. Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno –Strajkowy wystosowa? pismo do Pe?nomocnika Rz?du ds. Restrukturyzacji Górnictwa W?gla Kamiennego Pana Wojciecha Kowalczyka, w którym zwraca si? o zwo?anie plenarnego spotkania z udzia?em przedstawicieli strony rz?dowej, pracodawców i reprezentacji organizacji zwi?zkowych  zrzeszonych w MKPS na temat sytuacji  w górnictwie w?gla kamiennego po pierwszym (...)

czytaj całość

?amanie Porozumienia!

dodane 06 marca 2015, aktualizacja: 24 marca 2015

W dniu 5 marca 2015 r. odby?o si? spotkanie Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A., na którym to, wyrazi?y dezaprobat? wobec ?amania porozumienia zawartego ze stron? rz?dow? oraz Zarz?dami SRK S.A., KW S.A. i W?glokoksem. Owocem  spotkania by?o wypracowanie wspólnego stanowiska na pi?mie do Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. oraz Zarz?du Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A.. Tre?? pisma – (...)

czytaj całość

Stanowisko ZZ Kompanii W?glowej.

dodane 03 marca 2015

W dniu 2 marca br. odby?o si? spotkanie Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A.   Spotkanie zdominowa? temat zwi?kszeniu zaanga?owania firm obcych w roboty stanowi?ce podstawow? dzia?alno?? Kompanii W?glowej.  Organizacje Zwi?zkowe wyrazi?y stanowczy sprzeciw wobec takich dzia?a?, czego owocem by?o wypracowanie wspólnego stanowiska na pi?mie.   (...)

czytaj całość

Realizacja deputatu w?glowego.

dodane 03 marca 2015

W zwi?zku z zamiarem nieodp?atnego zbycia KWK „Piekary” oraz KWK „Brzeszcze” do SRK S.A., Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. informuj?, ?e nie b?dzie mo?liwo?ci realizacji w?gla w naturze przez pracowników, emerytów, rencistów i inne uprawnione osoby z tych kopal?, w kopalniach Kompanii W?glowej S.A. Pismo Zarz?du KW S.A. - (tutaj)   (...)

czytaj całość

Pisma Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych

dodane 23 lutego 2015, aktualizacja: 24 lutego 2015

Zak?adowe Organizacje Zwi?zkowe dzia?aj?ce przy KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach, wystosowa?y pisma do Zarz?du Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A. (tre?? - tutaj) oraz do Mi?dzyzwi?zkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego KW S.A. (tre?? - tutaj) (...)

czytaj całość

Informacja w sprawie przej?cia do SRK

dodane 19 lutego 2015

Informacja w sprawie przej?cia do Spó?ki Restrukturyzacji Kopal? S.A. (czytaj TUTAJ) (...)

czytaj całość

Porozumienie dotycz?ce 14-tki

dodane 05 lutego 2015

4 lutego 2015 r. pomi?dzy Zarz?dem KW S.A. a organizacjami Zwi?zków Zawodowych zosta?o podpisane porozumienie, dotycz?ce dodatkowej nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za 2014r.   Pe?na tre?? porozumienia - tutaj (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45