Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Rada Dialogu Spo?ecznego

dodane 09 lutego 2016

W dniu 03.02.2016 r. obradowa?a w Warszawie z udzia?em Przedstawicieli Rz?du RP oraz Przedstawicieli Strony Spo?ecznej Rada Dialogu Spo?ecznego. Naszym przedstawicielem w RDS by? Przewodnicz?cy Bogus?aw Studencki. Pe?na informacja na ten temat (czytaj tutaj).   (...)

czytaj całość

Sytuacja w Kompanii W?glowej

dodane 09 lutego 2016

W dniu 02.02.2016 r. zebra? si? Mi?dzyzak?adowy komitet Protestacyjno Strajkowy. Tematem spotkania by?o omówienie sytuacji w Kompanii W?glowej, realizacja porozumienia z 17.01.2015 r. oraz znalezienie inwestora dla Kopalni Makoszowy.  Ze strony PZZ KADRA uczestniczyli Dariusz Trzcionka, Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek oraz Krzysztof Stanis?awski. Wystosowano pismo do Premier Rz?du Beaty Szyd?o ( (...)

czytaj całość

Prace nad Regulaminem ZF?S SRK S.A.

dodane 28 stycznia 2016

Prace nad Regulaminem Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych w Spó?ce Restrukturyzacji.   W dniu 27.01.2016r. odby?o si? w siedzibie SRK  spotkanie pomi?dzy Zarz?dem Spó?ki a przedstawicielami zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w zak?adach nale??cych do SRK.  Celem spotkania by?o opracowanie zasad funkcjonowania Regulaminu ZF?S Spó?ki Restrukturyzacji (...)

czytaj całość

Deputat W?glowy

dodane 25 stycznia 2016

(...)

czytaj całość

Ustalono Premi?

dodane 07 stycznia 2016

Na spotkaniu Zwi?zków Zawodowych z Dyrekcj? KWK Brzeszcze ustalono kwoty które zostan? wyp?acone w m-c styczniu br. z Zak?adowego Funduszu P?ac: Pracownicy do?owi: 32,20 x 20dni – 644,00 brutto, Pracownicy przeróbki mechanicznej – 28,98 x 20 dni – 579,60 brutto, Pozostali pracownicy na powierzchni (...)

czytaj całość

Spotkanie ZZ z w?a?cicielem Sp?ki Nowe Brzeszcze

dodane 07 stycznia 2016

W dniu 05.01.2016r. dosz?o do spotkania przedstawicieli zwi?zków zawodowych  z w?a?cicielem spó?ki Nowe Brzeszcze, oraz Dyrekcji KWK Brzeszcze. Na spotkaniu ustalono i? deputat w?glowy b?dzie mo?na realizowa? w kopalniach Brzeszcze, Janina, Sobieski. Pracodawca zobowi?za? si? do og?oszenia ustale? zawartych w porozumieniu po opracowaniu sposobu nanoszenia ewentualnych zmian w deklaracjach okre?laj?cych sposób odbioru ekwiwalentu. (...)

czytaj całość

Nowe Brzeszcze Grupa Tauron

dodane 31 grudnia 2015

Nowe Brzeszcze Grupa Tauron oraz Spó?ka Restrukturyzacji Kopal? zawar?y w czwartek (31 grudnia) umow? sprzeda?y cz??ci Zak?adu Górniczego w Brzeszczach. W efekcie w Tauronie funkcjonuj? obecnie trzy kopalnie.Przedmiotem umowy jest nabycie przez spó?k? Nowe Brzeszcze Grupa Tauron cz??ci zak?adu górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej cz??ci przedsi?biorstwa, w sk?ad której wchodz? sk?adniki materialne i niematerialne wykorzystywane (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49