Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

POROZUMIENIE

dodane 17 października 2015

(...)

czytaj całość

BRZESZCZE W TAURONIE

dodane 15 października 2015

(...)

czytaj całość

PISMO DO ZARZ?DU SRK S.A.

dodane 14 października 2015

PISMO DO ZARZ?DU SRK S.A. (czytaj tutaj) W dniu 13.10.2015 r. sztab protestacyjno strajkowy w wyniku pozyskanych informacji dotycz?cych negocjacji w sprawie sprzeda?y KWK „Brzeszcze” podj?? decyzje o jak najszybszym spotkaniu si? z zarz?dem SRK S.A.  W wyniku spotkania strona spo?eczna (...)

czytaj całość

PISMO DO ZARZ?DU SRK S.A.

dodane 14 października 2015

W dniu 13.10.2015 r. sztab protestacyjno strajkowy  w wyniku pozyskanych informacji dotycz?cych negocjacji  w sprawie sprzeda?y KWK „Brzeszcze” podj?? decyzje o jak najszybszym spotkaniu si? z zarz?dem SRK S.A.  W wyniku spotkania strona spo?eczna otrzyma?a informacje dotycz?ce planowanego terminu podpisania umowy przedwst?pnej. Dalsze negocjacje dotycz?ce poziomu zatrudnienia i wynagrodzenia oraz spraw socjalnych b?d? kontynuowane (...)

czytaj całość

MKPS og?asza gotowo?? strajkow?

dodane 29 września 2015

W dniu 28 wrze?nia 2015 roku w Katowicach zebra? si? Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS). W spotkaniu uczestniczyli nasi przedstawiciele – Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki. MKPS w czasie zwo?anego briefingu poinformowa?, ?e w dniu 1 pa?dziernika 2015 roku we wszystkich kopalniach i zak?adach górniczych na ?l?sku zostanie og?oszona gotowo?? strajkowa. MKPS zadeklarowa? równie? (...)

czytaj całość

Pismo do Zarządu SRK S.A.

dodane 24 września 2015

W zwi?zku z informacjami o fiasku powstania Nowej Kompanii W?glowej jak równie? post?pie wy?aniania oferenta na zakup KWK „Brzeszcze” sztab Protestacyjno Strajkowy wystosowa? pismo (czytaj tutaj).   S.B. (...)

czytaj całość

Negocjacji ci?g dalszy...

dodane 22 września 2015

W dniu 21.09.2015 r. Zarz?d SRK zaprosi? Zwi?zki Zawodowe przy KWK "Brzeszcze" do wzi?cia udzia?u w komisji trójstronnej w celu negocjacji z potencjalnym (nie wy?onionym jeszcze nabywc?), ustalenia warunków wynagrodzenia oraz poziomu zatrudnienia czyli propozycji zmian w programie naprawczym opracowanym przez Zarz?d SKR i zaakceptowanym przez stron? spo?eczn?. (pismo czytaj tutaj) Sztab protestacyjno (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46