Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Pisma do Dyrekcji KWK Brzeszcze

dodane 07 lipca 2015

Zarz?d Zwi?zku Zawodowego „KADRA” w zwi?zku z szeregiem nieprawid?owo wystawianych ?wiadectw pracy do ZUS-u pracownikom ubiegaj?cym si? o emerytur? lub urlop górniczy, w dniu 7 lipca br. wystosowa? do dyrekcji nast?puj?ce pisma:     (...)

czytaj całość

Pismo do Zarz?du KW S.A.

dodane 19 czerwca 2015

(...)

czytaj całość

Pisma do Zarz?dw SRK S.A. oraz KW S.A.

dodane 02 czerwca 2015, aktualizacja: 01 lipca 2015

W dniu dzisiejszym obradowa?o prezydium MZZ "KADRA" Górnictwo w sprawie Porozumienia z dnia 17 stycznia, podpisanego przez Rz?d Polski i Zarz?d KW S.A. i SRK S.A. z Mi?dzyzwi?zkowym Sztabem Protestacyjno–Strajkowym. Prezydium postanowi?o wystosowa? pismo do Zarz?du SRK oraz Ministra Kowalczyka o zorganizowanie spotkania Strony Zwi?zkowej z Brzeszcz z Przedstawicielami Tauronu, celem ustalenia (...)

czytaj całość

Spotkanie w ?l?skim Urz?dzie Wojewdzkim

dodane 19 maja 2015

Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki wzi?li udzia? w kolejnym spotkaniu w sprawie realizacji porozumienia wypracowanego po styczniowych protestach w górnictwie. Spotkanie rozpocz??o si? w dniu 18 maja 2015 r. w Katowicach, a uczestniczyli w nim m.in. wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk oraz w?adze górniczych spó?ek. Strona zwi?zkowa (...)

czytaj całość

Pismo do Prezesa SRK S.A.

dodane 15 maja 2015

(...)

czytaj całość

Pisma Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 05 maja 2015, aktualizacja: 08 maja 2015

W dniu 5 maja br., Sztab Protestacyjno-Strajkowy KWK „Brzeszcze” zwróci? si? na pi?mie do kierownictwa kopalni o przedstawienie za?odze aktualnej sytuacji, tj. statusu kopalni Brzeszcze, gwarancji zatrudnienia pracowników, poziomu i zasad wynagradzania, jak równie? informacji o zasadach i mo?liwo?ci skorzystania z Górniczego Pakietu Socjalnego. Tre?? pisma - (...)

czytaj całość

Kolejne spotkanie z Ministrem Kowalczykiem

dodane 14 kwietnia 2015

W dniu 13 kwietnia 2015 r. odby?o si? kolejne spotkanie z Panem Wojciechem Kowalczykiem – Pe?nomocnikiem Rz?du RP ds. Restrukturyzacji Górnictwa W?gla Kamiennego w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim z udzia?em pracodawców górniczych i przedstawicieli zwi?zków zawodowych. Gospodarzem spotkania by? Piotr Litwa, wojewoda ?l?ski. W spotkaniu uczestniczyli m.in. I wicewojewoda ?l?ski Miros?aw Szemla a z ramienia (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45