Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Kursy dla pracowników

dodane 21 października 2016

Kursy dla pracowników (więcej czytaj TUTAJ) (...)

czytaj całość

Uregulowanie stawek zaszeregowania

dodane 14 października 2016

W zwi?zku z wprowadzeniem w dniu 13.08.2016 r.  Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska w sprawie kwalifikacji górniczych i ratownictwa górniczego Zarz?d Zwi?zku Zawodowego Kadra wyst?pi? do Zarz?du Spó?ki TAURON o uregulowanie stawek zaszeregowania i zakresów czynno?ci (podniesienie stawek dozorcom i nadgórnikom do stanowiska sztygara) zgodnie z obowi?zuj?cym ww. rozporz?dzeniem. (wi?cej czytaj (...)

czytaj całość

Reaktywacja Zak?adowej Orkiestry D?tej

dodane 08 września 2016

Informujemy, ?e Zak?ad Górniczy Brzeszcze chce reaktywowa? dzia?alno?? Górniczej Orkiestry D?tej, która kultywuje wieloletnie tradycje górnicze, stanowi?c wizerunek i presti? kopalni. Orkiestra Górnicza swoim repertuarem u?wietnia ?wi?ta bran?owe np. „Barbórk?" i uroczysto?ci pa?stwowe. Nieod??cznym elementem ciesz?cej si? ogromn? popularno?ci? Karczmy Piwnej, jest w?a?nie orkiestra. To ona towarzyszy nam w wydarzeniach wznios?ych, (...)

czytaj całość

NOWE ROZPORZĘDZENIE O KWALIFIKACJACH w GÓRNICTWIE

dodane 22 sierpnia 2016

W odpowiedzi na nasze pismo otrzymali?my informacje z Ministerstwa ?rodowiska w pi?mie z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie stanu prac legislacyjnych odnosz?cych si? do kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Nowe rozporz?dzenie zosta?o og?oszone w dniu 12 sierpnia br. (wi?cej czytaj TUTAJ) (...)

czytaj całość

Nowe Prawo Wodne - zagro?enia

dodane 22 sierpnia 2016

Porozumienie Zwi?zków Zawodowych „KADRA” wyrazi?o niepokój propozycjami nowej ustawy – Prawo wodne. Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka w pi?mie do Ministra ?rodowiska podkre?li? problem spo?ecznych kosztów wprowadzanej w ?ycie Ustawy. Naszym zdaniem nowe rozwi?zania b?d? skutkowa? wzrostem cen wody i kosztów odprowadzania ?cieków dla ludno?ci i dla polskiego przemys?u. Nowa Ustawa b?dzie mie? równie? wp?yw (...)

czytaj całość

Trójstronny Zespół ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

dodane 27 lipca 2016

W siedzibie ?l?skiego Urz?du Wojewódzkiego w Katowicach odby?o si? posiedzenie Trójstronnego Zespo?u do spraw Bezpiecze?stwa Socjalnego Górników. Stron? rz?dow? na posiedzeniu reprezentowali wiceministrowie: Pan Stanis?aw Szwed i Pan Grzegorz Tobiszowski. W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia Porozumienia Zwi?zków Zawodowych „KADRA” Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek, Marek Gacka i Andrzej Józefczyk....(wi?cej czytaj (...)

czytaj całość

Nabywanie kwalifikacji w zakresie grnictwa i ratownictwa grniczego

dodane 24 czerwca 2016

Porozumienie Zwi?zków Zawodowych „KADRA” w dalszym ci?gu oczekuje na zako?czenie pilnej sprawy wygas?ych w dniu 31 marca 2016 roku przepisów wykonawczych dotycz?cych kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.......(WI?CEJ CZYTAJ TUTAJ) (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49