Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

KOMU ZALE?Y NA NIEPOKOJU SPO?ECZNYM W KWK BRZESZCZE

dodane 17 października 2015

KOMU ZALE?Y NA NIEPOKOJU SPO?ECZNYM W KWK ,,BRZESZCZE’’? W dniu 13.10.2015  po uzyskaniu informacji o wykluczeniu jednego z cz?onków zespo?u negocjacyjnego - zebra? si? w pe?nym sk?adzie Sztab Protestacyjno–Strajkowy KWK  Brzeszcze,  tj. 7 organizacji zwi?zkowych (...)

czytaj całość

POROZUMIENIE

dodane 17 października 2015

(...)

czytaj całość

BRZESZCZE W TAURONIE

dodane 15 października 2015

(...)

czytaj całość

PISMO DO ZARZ?DU SRK S.A.

dodane 14 października 2015

PISMO DO ZARZ?DU SRK S.A. (czytaj tutaj) W dniu 13.10.2015 r. sztab protestacyjno strajkowy w wyniku pozyskanych informacji dotycz?cych negocjacji w sprawie sprzeda?y KWK „Brzeszcze” podj?? decyzje o jak najszybszym spotkaniu si? z zarz?dem SRK S.A.  W wyniku spotkania strona spo?eczna (...)

czytaj całość

PISMO DO ZARZ?DU SRK S.A.

dodane 14 października 2015

W dniu 13.10.2015 r. sztab protestacyjno strajkowy  w wyniku pozyskanych informacji dotycz?cych negocjacji  w sprawie sprzeda?y KWK „Brzeszcze” podj?? decyzje o jak najszybszym spotkaniu si? z zarz?dem SRK S.A.  W wyniku spotkania strona spo?eczna otrzyma?a informacje dotycz?ce planowanego terminu podpisania umowy przedwst?pnej. Dalsze negocjacje dotycz?ce poziomu zatrudnienia i wynagrodzenia oraz spraw socjalnych b?d? kontynuowane (...)

czytaj całość

MKPS og?asza gotowo?? strajkow?

dodane 29 września 2015

W dniu 28 wrze?nia 2015 roku w Katowicach zebra? si? Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS). W spotkaniu uczestniczyli nasi przedstawiciele – Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki. MKPS w czasie zwo?anego briefingu poinformowa?, ?e w dniu 1 pa?dziernika 2015 roku we wszystkich kopalniach i zak?adach górniczych na ?l?sku zostanie og?oszona gotowo?? strajkowa. MKPS zadeklarowa? równie? (...)

czytaj całość

Pismo do Zarządu SRK S.A.

dodane 24 września 2015

W zwi?zku z informacjami o fiasku powstania Nowej Kompanii W?glowej jak równie? post?pie wy?aniania oferenta na zakup KWK „Brzeszcze” sztab Protestacyjno Strajkowy wystosowa? pismo (czytaj tutaj).   S.B. (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45