Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Rekompensata dla Administracji

dodane 04 listopada 2015

W dniu 03.11.2015 r. obradowa?o prezydium ZZ „Kadra”. W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? obchodami barbórkowymi wystosowano do dyrekcji dwa pisma. Rekompensata dla Administracji (czytaj tutaj) Odznaczenia (czytaj tutaj) (...)

czytaj całość

PODPISANIE UMOWY PRZEDWST?PNEJ

dodane 20 października 2015

W dniu 15.10.2015 r. zespó? negocjacyjny wypracowa? tekst porozumienia przedwst?pnego, który zosta? parafowany przez wszystkie ZZ Kopalni "Brzeszcze". W dniu 16.10.2015 r. informowali?my wtedy za?og? na pi?mie, ?e b?dziemy przechodzi? do nowego pracodawcy na bazie art. 231 gdzie z tre?ci dalszych punktów wynika, ?e przechodzimy do nowego pracodawcy nie trac?c na wynagrodzeniu przez okres jednego roku. (...)

czytaj całość

KOMU ZALE?Y NA NIEPOKOJU SPO?ECZNYM W KWK BRZESZCZE

dodane 17 października 2015

KOMU ZALE?Y NA NIEPOKOJU SPO?ECZNYM W KWK ,,BRZESZCZE’’? W dniu 13.10.2015  po uzyskaniu informacji o wykluczeniu jednego z cz?onków zespo?u negocjacyjnego - zebra? si? w pe?nym sk?adzie Sztab Protestacyjno–Strajkowy KWK  Brzeszcze,  tj. 7 organizacji zwi?zkowych (...)

czytaj całość

POROZUMIENIE

dodane 17 października 2015

(...)

czytaj całość

BRZESZCZE W TAURONIE

dodane 15 października 2015

(...)

czytaj całość

PISMO DO ZARZ?DU SRK S.A.

dodane 14 października 2015

PISMO DO ZARZ?DU SRK S.A. (czytaj tutaj) W dniu 13.10.2015 r. sztab protestacyjno strajkowy w wyniku pozyskanych informacji dotycz?cych negocjacji w sprawie sprzeda?y KWK „Brzeszcze” podj?? decyzje o jak najszybszym spotkaniu si? z zarz?dem SRK S.A.  W wyniku spotkania strona spo?eczna (...)

czytaj całość

PISMO DO ZARZ?DU SRK S.A.

dodane 14 października 2015

W dniu 13.10.2015 r. sztab protestacyjno strajkowy  w wyniku pozyskanych informacji dotycz?cych negocjacji  w sprawie sprzeda?y KWK „Brzeszcze” podj?? decyzje o jak najszybszym spotkaniu si? z zarz?dem SRK S.A.  W wyniku spotkania strona spo?eczna otrzyma?a informacje dotycz?ce planowanego terminu podpisania umowy przedwst?pnej. Dalsze negocjacje dotycz?ce poziomu zatrudnienia i wynagrodzenia oraz spraw socjalnych b?d? kontynuowane (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45