Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Deputat W?glowy Wa?ne Zmiany !

dodane 19 lutego 2016

Og?oszenie W zwi?zku z mo?liwo?ci? zakupu w?gla w ramach deputatu w?glowego przez pracowników  Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. w TAURON Wydobycie (Kopalnia Janina, Sobieski) przedstawiono ofert? handlow?, a mianowicie: Informujemy równie?, ?e ceny w?gla (...)

czytaj całość

Zesp? trjstronny ds. bezpiecze?stwa socjalnego

dodane 10 lutego 2016

W dniu 05.02.2016 r. w Warszawie obradowa? Zespó? trójstronny ds. bezpiecze?stwa socjalnego górników. Ze strony ZZ KADRA uczestniczyli Dariusz Trzcionka, Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek, Krzysztof Stanis?awski i Krzysztof Mentlik. Komunikat z obrad (czytaj tutaj). (...)

czytaj całość

Rada Dialogu Spo?ecznego

dodane 09 lutego 2016

W dniu 03.02.2016 r. obradowa?a w Warszawie z udzia?em Przedstawicieli Rz?du RP oraz Przedstawicieli Strony Spo?ecznej Rada Dialogu Spo?ecznego. Naszym przedstawicielem w RDS by? Przewodnicz?cy Bogus?aw Studencki. Pe?na informacja na ten temat (czytaj tutaj).   (...)

czytaj całość

Sytuacja w Kompanii W?glowej

dodane 09 lutego 2016

W dniu 02.02.2016 r. zebra? si? Mi?dzyzak?adowy komitet Protestacyjno Strajkowy. Tematem spotkania by?o omówienie sytuacji w Kompanii W?glowej, realizacja porozumienia z 17.01.2015 r. oraz znalezienie inwestora dla Kopalni Makoszowy.  Ze strony PZZ KADRA uczestniczyli Dariusz Trzcionka, Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek oraz Krzysztof Stanis?awski. Wystosowano pismo do Premier Rz?du Beaty Szyd?o ( (...)

czytaj całość

Prace nad Regulaminem ZF?S SRK S.A.

dodane 28 stycznia 2016

Prace nad Regulaminem Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych w Spó?ce Restrukturyzacji.   W dniu 27.01.2016r. odby?o si? w siedzibie SRK  spotkanie pomi?dzy Zarz?dem Spó?ki a przedstawicielami zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w zak?adach nale??cych do SRK.  Celem spotkania by?o opracowanie zasad funkcjonowania Regulaminu ZF?S Spó?ki Restrukturyzacji (...)

czytaj całość

Deputat W?glowy

dodane 25 stycznia 2016

(...)

czytaj całość

Ustalono Premi?

dodane 07 stycznia 2016

Na spotkaniu Zwi?zków Zawodowych z Dyrekcj? KWK Brzeszcze ustalono kwoty które zostan? wyp?acone w m-c styczniu br. z Zak?adowego Funduszu P?ac: Pracownicy do?owi: 32,20 x 20dni – 644,00 brutto, Pracownicy przeróbki mechanicznej – 28,98 x 20 dni – 579,60 brutto, Pozostali pracownicy na powierzchni (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46