Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Posiedzenie Zespo?u Problemowego Rady Dialogu Spo?ecznego

dodane 19 lutego 2016

Przewodnicz?cy PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki reprezentowali Forum Zwi?zków Zawodowych na posiedzeniu Zespo?u Problemowego Rady Dialogu Spo?ecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 16 lutego 2016r. w Warszawie. Wi?cej informacji (czytaj tutaj). (...)

czytaj całość

Deputat W?glowy Wa?ne Zmiany !

dodane 19 lutego 2016

Og?oszenie W zwi?zku z mo?liwo?ci? zakupu w?gla w ramach deputatu w?glowego przez pracowników  Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. w TAURON Wydobycie (Kopalnia Janina, Sobieski) przedstawiono ofert? handlow?, a mianowicie: Informujemy równie?, ?e ceny w?gla (...)

czytaj całość

Zesp? trjstronny ds. bezpiecze?stwa socjalnego

dodane 10 lutego 2016

W dniu 05.02.2016 r. w Warszawie obradowa? Zespó? trójstronny ds. bezpiecze?stwa socjalnego górników. Ze strony ZZ KADRA uczestniczyli Dariusz Trzcionka, Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek, Krzysztof Stanis?awski i Krzysztof Mentlik. Komunikat z obrad (czytaj tutaj). (...)

czytaj całość

Rada Dialogu Spo?ecznego

dodane 09 lutego 2016

W dniu 03.02.2016 r. obradowa?a w Warszawie z udzia?em Przedstawicieli Rz?du RP oraz Przedstawicieli Strony Spo?ecznej Rada Dialogu Spo?ecznego. Naszym przedstawicielem w RDS by? Przewodnicz?cy Bogus?aw Studencki. Pe?na informacja na ten temat (czytaj tutaj).   (...)

czytaj całość

Sytuacja w Kompanii W?glowej

dodane 09 lutego 2016

W dniu 02.02.2016 r. zebra? si? Mi?dzyzak?adowy komitet Protestacyjno Strajkowy. Tematem spotkania by?o omówienie sytuacji w Kompanii W?glowej, realizacja porozumienia z 17.01.2015 r. oraz znalezienie inwestora dla Kopalni Makoszowy.  Ze strony PZZ KADRA uczestniczyli Dariusz Trzcionka, Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek oraz Krzysztof Stanis?awski. Wystosowano pismo do Premier Rz?du Beaty Szyd?o ( (...)

czytaj całość

Prace nad Regulaminem ZF?S SRK S.A.

dodane 28 stycznia 2016

Prace nad Regulaminem Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych w Spó?ce Restrukturyzacji.   W dniu 27.01.2016r. odby?o si? w siedzibie SRK  spotkanie pomi?dzy Zarz?dem Spó?ki a przedstawicielami zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w zak?adach nale??cych do SRK.  Celem spotkania by?o opracowanie zasad funkcjonowania Regulaminu ZF?S Spó?ki Restrukturyzacji (...)

czytaj całość

Deputat W?glowy

dodane 25 stycznia 2016

(...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45