Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Deputat W?glowy

dodane 25 stycznia 2016

(...)

czytaj całość

Ustalono Premi?

dodane 07 stycznia 2016

Na spotkaniu Zwi?zków Zawodowych z Dyrekcj? KWK Brzeszcze ustalono kwoty które zostan? wyp?acone w m-c styczniu br. z Zak?adowego Funduszu P?ac: Pracownicy do?owi: 32,20 x 20dni – 644,00 brutto, Pracownicy przeróbki mechanicznej – 28,98 x 20 dni – 579,60 brutto, Pozostali pracownicy na powierzchni (...)

czytaj całość

Spotkanie ZZ z w?a?cicielem Sp?ki Nowe Brzeszcze

dodane 07 stycznia 2016

W dniu 05.01.2016r. dosz?o do spotkania przedstawicieli zwi?zków zawodowych  z w?a?cicielem spó?ki Nowe Brzeszcze, oraz Dyrekcji KWK Brzeszcze. Na spotkaniu ustalono i? deputat w?glowy b?dzie mo?na realizowa? w kopalniach Brzeszcze, Janina, Sobieski. Pracodawca zobowi?za? si? do og?oszenia ustale? zawartych w porozumieniu po opracowaniu sposobu nanoszenia ewentualnych zmian w deklaracjach okre?laj?cych sposób odbioru ekwiwalentu. (...)

czytaj całość

Nowe Brzeszcze Grupa Tauron

dodane 31 grudnia 2015

Nowe Brzeszcze Grupa Tauron oraz Spó?ka Restrukturyzacji Kopal? zawar?y w czwartek (31 grudnia) umow? sprzeda?y cz??ci Zak?adu Górniczego w Brzeszczach. W efekcie w Tauronie funkcjonuj? obecnie trzy kopalnie.Przedmiotem umowy jest nabycie przez spó?k? Nowe Brzeszcze Grupa Tauron cz??ci zak?adu górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej cz??ci przedsi?biorstwa, w sk?ad której wchodz? sk?adniki materialne i niematerialne wykorzystywane (...)

czytaj całość

Wyp?ata 14-nastej pensji.

dodane 31 grudnia 2015

Zgodnie z ustaleniami z Zarz?dem SRK wyplata 14-nastej pensji nast?pi zgodnie z podpisanym porozumieniem z grudnia 2004 r.  Wyplata 14-nastej pensji nast?pi w ca?o?ci do 15-nastego lutego po uzyskaniu pieni?dzy z Kompanii W?glowej przez zarz?d SRK jak równie? ze ?rodków w?asnych SRK.   (...)

czytaj całość

Zgoda na przej?cie KWK Brzeszcze przez Tauron

dodane 01 grudnia 2015

(...)

czytaj całość

Rekompensata dla Administracji

dodane 04 listopada 2015

W dniu 03.11.2015 r. obradowa?o prezydium ZZ „Kadra”. W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? obchodami barbórkowymi wystosowano do dyrekcji dwa pisma. Rekompensata dla Administracji (czytaj tutaj) Odznaczenia (czytaj tutaj) (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45