Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Informacja o przebiegu rozmw w ramach sporu zbiorowego w KW S.A.

dodane 19 lipca 2010

  W dniu 5 lipca odby?o si? w Kompanii pierwsze spotkanie mediacyjne, w trakcie którego przedstawiciel Zarz?du KW S.A. przedstawi? opini? prawn? dotycz?c? przedmiotu sporu zbiorowego. Zdaniem Zarz?du z opinii jednoznacznie wynika, ?e punkt 2 (dot. przyj?? do pracy) i 3 (funkcjonowanie wszystkich podmiotów Kompanii do 2020 r.) nie mog? by? przedmiotami sporu zbiorowego. (...)

czytaj całość

Pisma w sprawie wykazu stanowisk szczeglnych na przerbce

dodane 24 czerwca 2010, aktualizacja: 25 lipca 2010

  Zarz?d Kompanii Weglowej Uchwa?? nr 1019/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku po raz kolejny uzupe?ni? wykaz stanowisk pracy na których wykonywane s? prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w Kompanii W?glowej S.A. W powy?szym wykazie ponownie nie znalaz?o sie ?adne stanowisko pracy dotycz?ce osób dozoru ruchu na powoerzchni, chocia? jak nam wiadomo wyniki przeprowadzonych bada? wskazywa?y, ?e (...)

czytaj całość

CUK - ci?g dalszy

dodane 24 maja 2010

   W zwi?zku z uzyskaniem informacji o trwaj?cych pracach nad utworzeniem Centum Us?ug Ksi?gowych, a zupe?nie inn? odpowiedzi? na nasze pismo, wystosowali?my kolejne pismo o tre?ci:      W dniu 18 maja 2010 r. na spotkaniu Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A., Zarz?d (...)

czytaj całość

Pismo do Ministra Jerzego Millera

dodane 21 maja 2010

    W dniu 21.05.2010 r Zwi?zki Zawodowe dzia?ajace przy KWK "Brzeszcze-Silesia" Ruch Brzeszcze, wys?a?y do Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji pismo w sprawie zabezpiecze? rzeki So?y.    W zwi?zku z brakiem zabezpiecze? brzegu rzeki So?a na d?ugo?ci So?ectw Zasole, Skidzi? i Wilczkowice dochodzi przez ostatnie lata do przemieszczania si? koryta rzeki w kierunku zabudowa? w/w wsi. Patrz?c na (...)

czytaj całość

Pierwsze Spotkanie Sporowe

dodane 18 maja 2010

   W dniu 18.05.2010 r. odby?o si? I Spotkanie Sporowe wszystkich Central Zwi?zkowych z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Przemiotem sporu zbiorowego, który zosta? wszcz?ty 05.05.2010 r. jest ??danie: utrzymania w roku 2010 wielko?ci funduszu p?ac w Kompanii W?glowej (...)

czytaj całość

Nowa oferta ubezpieczeniowa

dodane 11 maja 2010

Zarz?d ZZ "KADRA" informuje cz?onków Zwi?zku o nowym wariancie Ubezpieczenia Odpowiedzialno?ci Cywilnej z tytu?u wykonywania czynno?ci dozoru górniczego, technicznego oraz kierowania zespo?ami ludzkimi.Ubezpieczenie obejmuje: Szkody na osobie i mieniu wyrz?dzone pracownikom zak?adu oraz osobom trzecim przebywaj?cym na terenie zak?adu (...)

czytaj całość

Komunikat ze spotkania Zwi?zkw Zawodowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 06 maja 2010

  5 maja w Kompanii odby?o si? spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. z organizacjami zwi?zkowymi. Stron? Zarz?du reprezentowali Wiceprezesi Ewa Malek-Piotrowska i Piotr Rykala.Tematem spotkania by?o pismo organizacji zwi?zkowych z dnia 28 kwietnia wystosowane do Zarz?du w którym na podstawie ustawy o rozwi?zaniu sporów zbiorowych domagaj? si? one zrealizowania do 5 maja nast?puj?cych postulatów: utrzymania (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49