Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie u Wojewody ?l?skiego

dodane 13 sierpnia 2010, aktualizacja: 01 września 2010

  W dniu 13 sierpnia 2010 r. o godz. 9.00 odby?o si? spotkanie w Urz?dzie Wojewódzkim w Katowicach Sztabu Protestacyjno-Strajkowego z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. na zaproszenie Wojewody ?l?skiego. Wojewoda wystosowa? zaproszenia do obydwu stron sporu w Kompanii W?glowej po uzyskaniu pisemnej pro?by z inicjatywy Sztabu Protestacyjno-Strajkowego (...)

czytaj całość

Komunikat Zarz?du ZZ "KADRA" Brzeszcze-Silesia

dodane 10 sierpnia 2010

W dniu 5 sierpnia 2010 r. w Katowicach odby?o si? zebranie Zarz?du ZZ „KADRA” KW S.A. gdzie ustalono, ?e kandydatami z ramienia „KADRY” b?d? Grzegorz Herwy i Adam Honisz. Ze wzgl?du ?eby wybór naszych przedstawicieli by? skuteczny, Zarz?d ZZ „KADRA” KW S.A. wszed? w koalicje z innymi Centralami Zwi?zkowymi i ustali? nast?puj?c? list? poparcia: Grzesik (...)

czytaj całość

Wybory do Rady Pracownikw Kompanii W?glowej S.A.

dodane 10 sierpnia 2010

Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. powiadomi? przedstawicieli Rady Pracowników dzia?aj?cych w KW S.A., ?e ich mandaty jako przedstawicieli wygasaj? dnia 25 lipca 2010. Centrale Zwi?zkowe zgodnie z Ustaw? o Radach Pracowniczych powo?a?y „grup? inicjatywn?” sk?adaj?c? si? z siedmiu osób ( ZZ „KADRA” by? reprezentowany przez Grzegorza Herwy i Adama Honisz) która to grupa za po?rednictwem swoich reprezentantów (...)

czytaj całość

Zawi?zanie Sztabu Protestacyjno - Strajkowego KWK "Brzeszcze-Silesia"

dodane 09 sierpnia 2010, aktualizacja: 16 sierpnia 2010

  Dzia?aj?c na podstawie decyzji Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A.,  9 sierpnia 2010 r.  Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce na terenie KWK „Brzeszcze–Silesia” Ruch I spotka?y si? i powo?a?y Sztab Protestacyjno-Strajkowy dzia?aj?cy na terenie KWK „Brzeszcze –Silesia” informuj?c o tym Dyrekcj? stosownymi (...)

czytaj całość

Spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 09 sierpnia 2010

  W dniu 5 sierpnia 2010 spotka? sie Sztab Protestacyjno-Strajkowy wszystkich Central Zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A. W zwi?zku z fiaskiem rozmów z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A odno?nie punktów sporu zbiorowego oraz brakiem mo?liwo?ci nawi?zania porozumienia w prowadzonych rozmowach mediacyjnych w obecno?ci mediatora, Sztab (...)

czytaj całość

Informacja o przebiegu rozmw w ramach sporu zbiorowego w KW S.A.

dodane 19 lipca 2010

  W dniu 5 lipca odby?o si? w Kompanii pierwsze spotkanie mediacyjne, w trakcie którego przedstawiciel Zarz?du KW S.A. przedstawi? opini? prawn? dotycz?c? przedmiotu sporu zbiorowego. Zdaniem Zarz?du z opinii jednoznacznie wynika, ?e punkt 2 (dot. przyj?? do pracy) i 3 (funkcjonowanie wszystkich podmiotów Kompanii do 2020 r.) nie mog? by? przedmiotami sporu zbiorowego. (...)

czytaj całość

Pisma w sprawie wykazu stanowisk szczeglnych na przerbce

dodane 24 czerwca 2010, aktualizacja: 25 lipca 2010

  Zarz?d Kompanii Weglowej Uchwa?? nr 1019/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku po raz kolejny uzupe?ni? wykaz stanowisk pracy na których wykonywane s? prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w Kompanii W?glowej S.A. W powy?szym wykazie ponownie nie znalaz?o sie ?adne stanowisko pracy dotycz?ce osób dozoru ruchu na powoerzchni, chocia? jak nam wiadomo wyniki przeprowadzonych bada? wskazywa?y, ?e (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49