Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Komunikat Sztabu Protestacyjnego Grniczych Central Zwi?zkowych

dodane 09 kwietnia 2010

    W dniu 08.04.2010 r. odby?o si? posiedzenie Sztabu Protestacyjnego Górniczych Central Zwi?zkowych. W wyniku dyskusji ustalono, ?e w zwi?zku z zaplanowanym na dzie? 14.04.2010 r. Europejskim Kongresem Gospodarczym, który odb?dzie si? w Katowicach w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej ul. Zacisze 3 (róg Damrota i Wojewódzkiej) przeprowadzona zostanie wspólna manifestacja wszystkich central zwi?zkowych zrzeszonych (...)

czytaj całość

Komunikat ze spotkania Zwi?zkw Zawodowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 31 marca 2010

We wtorek 30 marca odby?o si? w Kompanii W?glowej spotkanie Zarz?du z przedstawicielami zwi?zków zawodowych. W trakcie spotkania Zarz?d reprezentowali: Prezes Miros?aw Kugiel oraz wiceprezesi: Ewa Malek-Piotrowska, Marek Uszko, Jacek Korski, Zbigniew Paprotny i Piotr Rykala, który spotkanie poprowadzi?.Spotkanie sk?ada?o si? z trzech cz??ci. I. Plan Techniczno-Ekonomiczny KW S.A. na 2010 rok. (...)

czytaj całość

Pisma do Zarz?du KW S.A oraz Dyrekcji KWK "Brzeszcze-Silesia"

dodane 26 marca 2010

25 marca 2010 r. Zarz?d Zwi?zku Zawodowego "KADRA" zwróci? si? na pi?mie do Zarz?du KW S.A. oraz Dyrekcji KWK "Brzeszcze-Silesia", o uwzgl?dnienie miejsc pracy dla pracowników KWK "B-S" Ruch Silesia, którzy nie (...)

czytaj całość

Komunikat ze spotkania Grniczych Central Zwi?kowych

dodane 23 marca 2010

    W pi?tek 19 marca 2010 roku w siedzibie Zarz?du Regionu ?l?sko-D?browskiego NSZZ "Solidarno??" odby?o si? spotkanie przewodnicz?cych górniczych central zwi?zkowych, którego celem by?o wypracowanie wspólnej strategii dzia?ania w zwi?zku z coraz trudniejsz?  sytuacj? spo?eczno-gospodarcz? w sektorze górnictwa w?gla kamiennego oraz brakiem dialogu spo?ecznego ze strony pracodawców i strony (...)

czytaj całość

Zmuszanie do odej?cia na emerytur?

dodane 18 marca 2010

    Zwi?zek Zawodowy „Kadra” Kompanii W?glowej S.A. wyra?a swoje zaniepokojenie wywo?aniem przez Zarz?d Kompanii na spotkaniu w dniu 16 marca tematu emerytów i form? jego przedstawienia. Wynika z niej, ?e to emeryci s? winni ca?emu z?u w Kompanii. To przez nich brakuje ?rodków na regulacje p?acowe w 2010 roku i dlatego trzeba ich zwolni?. Przedstawione na tym spotkaniu wyliczenia oraz stwierdzenie wiceprezesa, (...)

czytaj całość

Komunikat ze spotkania w KW S.A. w dniu 16.03.2010

dodane 18 marca 2010

  We wtorek 16 marca zwi?zkowcy z Kompanii W?glowej rozmawiali z zarz?dem spó?ki. Pocz?tkowo spotkanie zdominowa?a kwestia dotycz?ca przysz?o?ci kopalni Halemba-Wirek. Na spotkanie przyby?a delegacja zwi?zkowa z Halemby-Wirka i domaga?a si?, by Zarz?d powiedzia?, jaka jest przysz?o?? tej kopalni. Po utarczkach s?ownych ustalono, ?e Zarz?d spotka si? w tym temacie ze zwi?zkowcami kopal? Halemba – Wirek i Rydu?towy – (...)

czytaj całość

Walne Zebranie Delegatw

dodane 18 marca 2010

zdjęcie do artykułu

W dniu 05.03.2010 r. w restauracji „S?owia?ska” odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Cz?onków Zwi?zku.               W wyniku wyborów przewodnicz?cym zosta?:Studencki Bogus?aw. Cz?onkami (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45