Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Nowa oferta ubezpieczeniowa

dodane 11 maja 2010

Zarz?d ZZ "KADRA" informuje cz?onków Zwi?zku o nowym wariancie Ubezpieczenia Odpowiedzialno?ci Cywilnej z tytu?u wykonywania czynno?ci dozoru górniczego, technicznego oraz kierowania zespo?ami ludzkimi.Ubezpieczenie obejmuje: Szkody na osobie i mieniu wyrz?dzone pracownikom zak?adu oraz osobom trzecim przebywaj?cym na terenie zak?adu (...)

czytaj całość

Komunikat ze spotkania Zwi?zkw Zawodowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 06 maja 2010

  5 maja w Kompanii odby?o si? spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. z organizacjami zwi?zkowymi. Stron? Zarz?du reprezentowali Wiceprezesi Ewa Malek-Piotrowska i Piotr Rykala.Tematem spotkania by?o pismo organizacji zwi?zkowych z dnia 28 kwietnia wystosowane do Zarz?du w którym na podstawie ustawy o rozwi?zaniu sporów zbiorowych domagaj? si? one zrealizowania do 5 maja nast?puj?cych postulatów: utrzymania (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych

dodane 06 maja 2010

    W dniu 28 kwietnia odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych dzia?aj?cych w KW S.A. Celem spotkania by?o ustalenie dalszej polityki p?acowej na rok 2010. W rezultacie przygotowano pismo do Zarz?du KW przedstawiaj?ce ??dania strony spo?ecznej w tej sprawie - tre?? pisma tutaj (...)

czytaj całość

Pismo w sprawie drogi S1

dodane 29 kwietnia 2010

Zak?adowe Organizacje Zwi?zkowe dzia?aj?ce w KWK "Brzeszcze-Silesia" RI z wielkim niepokojem obserwuj? pojawiaj?c? si? po raz kolejny informacj? o zamiarze budowy drogi S1 przez ?rodek przygotowanego pod wydobycie pola eksploatacyjnego KWK "Brzeszcze-Silesia" Ruch I. Informacje s? tym bardziej niebezpieczne i niezrozumia?e, kiedy s?yszymy o rzekomym poparciu tych rozwi?za? przez lokalne w?adze samorz?dowe (...)

czytaj całość

Pismo do Dyrekcji dotycz?ce brakw personalnych

dodane 21 kwietnia 2010

   W zwi?zku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca br. dotycz?cego braków osób dozoru , Zarz?d Zwi?zku Zawodowego "KADRA" wyst?pi? do Dyrekcji KWK "Brzeszcze-Silesia" z kolejnym pismem, (...)

czytaj całość

Centrum Us?ug Ksi?gowych

dodane 14 kwietnia 2010

13 kwietnia 2010 r. Zarz?d Zwi?zku Zawodowego wys?a? pismo do Prezesa Zarz?du Kompanii Weglowej S.A. w sprawie tworzenia struktur Centrum Us?ug Ksi?gowych.   Zarz?d ZZ „KADRA” przy KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch Brzeszcze w zwi?zku z niepokojem i towarzysz?c? z?? atmosfer? w pracy wywo?anymi nieoficjalnymi informacjami (...)

czytaj całość

Komunikat Sztabu Protestacyjnego Grniczych Central Zwi?zkowych

dodane 09 kwietnia 2010

    W dniu 08.04.2010 r. odby?o si? posiedzenie Sztabu Protestacyjnego Górniczych Central Zwi?zkowych. W wyniku dyskusji ustalono, ?e w zwi?zku z zaplanowanym na dzie? 14.04.2010 r. Europejskim Kongresem Gospodarczym, który odb?dzie si? w Katowicach w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej ul. Zacisze 3 (róg Damrota i Wojewódzkiej) przeprowadzona zostanie wspólna manifestacja wszystkich central zwi?zkowych zrzeszonych (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46