Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Nowe zadzia?ania Kompanii - temat CUK powraca?

dodane 24 lutego 2011

Pierwsze informacje n/t tworzenia CUK ukaza?y si? na naszej stronie blisko rok temu. W naszych artyku?ach wykazywali?my d??enie do prawdy jak? Zarz?d KW S.A. chce zrealizowa? w stosunku do pracowników administracji. Odpowiedzi na nasze pisma by?y za ka?dym razem wymijaj?ce i za ka?dym razem stwierdzaj?ce, ?e konkretnych planów odno?nie CUK nie ma a wszelkie dzia?ania s? tylko pogl?dowymi. (...)

czytaj całość

Spotkanie p?acowe Zarz?du KW S.A. z Centralami Zwi?zkowymi

dodane 24 lutego 2011

23 lutego odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Stron? Zarz?du reprezentowa? tylko wiceprezes Piotr Rykala. W trakcie 4 godzinnego spotkania omówiono nast?puj?ce tematy:Warto?? posi?ków profilaktycznychStrona spo?eczna „podzi?kowa?a” Zarz?dowi za podniesienie warto?ci bonu a? o 30 groszy zaznaczaj?c, ?e oczekiwania zwi?zków by?y du?o wi?ksze. (...)

czytaj całość

Apel do pracownikw KWK "Brzeszcze"

dodane 16 lutego 2011

APEL DO ZA?OGI KWK „BRZESZCZE”w sprawie zapomóg losowych Komisji Socjalnej        Zarz?d ZZ „KADRA” przy KWK „Brzeszcze” zwraca si? do ca?ej za?ogi aby wp?yn??a na co poniektórych (...)

czytaj całość

Spotkanie Zwi?zkw Zawodowych z Prezesem WUG

dodane 16 lutego 2011

     We wtorek 15 lutego odby?o si? spotkanie przedstawicieli zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej z Prezesem Wy?szego Urz?du Górniczego Piotrem Litw?. Spotkanie odby?o si? na pro?b? strony spo?ecznej, która po zapoznaniu si? z polityk? kadrow? Kompanii W?glowej w 2011 roku wyrazi?a obaw?, ?e kolejna redukcja zatrudnienia drastycznie pogorszy i tak ju? niezbyt zadawalaj?cy poziom bezpiecze?stwa (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 14 lutego 2011

  08 lutego 2011 r. odby?o si? spotkanie Zwi?zków Zawodowych z Zarz?dem KW S.A. reprezentowanym przez Piotra Rykal? i Marka Uszko w sprawach: Uchwa?y nr 166/2011 – w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu okre?laj?cego zasady post?powania w sprawach dobrowolnych odej?? z pracy pracowników administracji w Kompanii W?glowej S.A. w 2011 r. i skorzystania z pakietu os?onowego”, porównania (...)

czytaj całość

Komunikat

dodane 08 lutego 2011

  2 lutego br. odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.Na pocz?tku spotkania Wiceprezes Piotr Rykala poinformowa? zebranych, ?e w pi?tek 28 stycznia Rada Nadzorcza przyj??a PTE Kompanii W?glowej na 2011 rok bez poprawek.   W dalszej cz??ci spotkania omówiono nast?puj?ce tematy:a) polityk? (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 18 stycznia 2011

  W czwartek 13 stycznia odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Tematem spotkania by?a prezentacja projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego Kompanii W?glowej S.A. na 2011 rok. Projektu, który w dniu 4 stycznia zosta? przyj?ty Uchwa?? Zarz?du.   Spotkanie rozpocz?to od prezentacji (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49