Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

CUK - ci?g dalszy

dodane 24 maja 2010

   W zwi?zku z uzyskaniem informacji o trwaj?cych pracach nad utworzeniem Centum Us?ug Ksi?gowych, a zupe?nie inn? odpowiedzi? na nasze pismo, wystosowali?my kolejne pismo o tre?ci:      W dniu 18 maja 2010 r. na spotkaniu Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A., Zarz?d (...)

czytaj całość

Pismo do Ministra Jerzego Millera

dodane 21 maja 2010

    W dniu 21.05.2010 r Zwi?zki Zawodowe dzia?ajace przy KWK "Brzeszcze-Silesia" Ruch Brzeszcze, wys?a?y do Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji pismo w sprawie zabezpiecze? rzeki So?y.    W zwi?zku z brakiem zabezpiecze? brzegu rzeki So?a na d?ugo?ci So?ectw Zasole, Skidzi? i Wilczkowice dochodzi przez ostatnie lata do przemieszczania si? koryta rzeki w kierunku zabudowa? w/w wsi. Patrz?c na (...)

czytaj całość

Pierwsze Spotkanie Sporowe

dodane 18 maja 2010

   W dniu 18.05.2010 r. odby?o si? I Spotkanie Sporowe wszystkich Central Zwi?zkowych z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Przemiotem sporu zbiorowego, który zosta? wszcz?ty 05.05.2010 r. jest ??danie: utrzymania w roku 2010 wielko?ci funduszu p?ac w Kompanii W?glowej (...)

czytaj całość

Nowa oferta ubezpieczeniowa

dodane 11 maja 2010

Zarz?d ZZ "KADRA" informuje cz?onków Zwi?zku o nowym wariancie Ubezpieczenia Odpowiedzialno?ci Cywilnej z tytu?u wykonywania czynno?ci dozoru górniczego, technicznego oraz kierowania zespo?ami ludzkimi.Ubezpieczenie obejmuje: Szkody na osobie i mieniu wyrz?dzone pracownikom zak?adu oraz osobom trzecim przebywaj?cym na terenie zak?adu (...)

czytaj całość

Komunikat ze spotkania Zwi?zkw Zawodowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 06 maja 2010

  5 maja w Kompanii odby?o si? spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. z organizacjami zwi?zkowymi. Stron? Zarz?du reprezentowali Wiceprezesi Ewa Malek-Piotrowska i Piotr Rykala.Tematem spotkania by?o pismo organizacji zwi?zkowych z dnia 28 kwietnia wystosowane do Zarz?du w którym na podstawie ustawy o rozwi?zaniu sporów zbiorowych domagaj? si? one zrealizowania do 5 maja nast?puj?cych postulatów: utrzymania (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych

dodane 06 maja 2010

    W dniu 28 kwietnia odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych dzia?aj?cych w KW S.A. Celem spotkania by?o ustalenie dalszej polityki p?acowej na rok 2010. W rezultacie przygotowano pismo do Zarz?du KW przedstawiaj?ce ??dania strony spo?ecznej w tej sprawie - tre?? pisma tutaj (...)

czytaj całość

Pismo w sprawie drogi S1

dodane 29 kwietnia 2010

Zak?adowe Organizacje Zwi?zkowe dzia?aj?ce w KWK "Brzeszcze-Silesia" RI z wielkim niepokojem obserwuj? pojawiaj?c? si? po raz kolejny informacj? o zamiarze budowy drogi S1 przez ?rodek przygotowanego pod wydobycie pola eksploatacyjnego KWK "Brzeszcze-Silesia" Ruch I. Informacje s? tym bardziej niebezpieczne i niezrozumia?e, kiedy s?yszymy o rzekomym poparciu tych rozwi?za? przez lokalne w?adze samorz?dowe (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45