Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Ponowne wybory do Rady Pracownikw

dodane 07 września 2010

  W dniu 7 wrze?nia 2010 r. odby?o si? spotkanie Komisji Wyborczej Spó?ki, która na podstawie danych z Okr?gowych Komisji Wyborczych stworzy?a Protokó? z wyników wyborów do Rady Pracowników, które odby?y si? 2 wrze?nia br. (kliknij tutaj). (...)

czytaj całość

Informacja o referendum strajkowym

dodane 06 września 2010

Wyniki referendum strajkowego przeprowadzone w kopalniach i zak?adach Kompanii Weglowej S.A w dniu 02.09.2010 r. (kliknij tutaj) (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du "KADRY" KW S.A.

dodane 30 sierpnia 2010

W dniu 27 sierpnia odby?o si? spotkanie Zarz?du "KADRY" KW S.A. na którym omówiono tematy bie??ce a s? nimi: wybory do Rad Pracowników które odb?d? si? 2 wrze?nia, referendum strajkowe, sytuacja ekonomiczna i zatrudnieniowa w Kompanii w?glowej Je?eli chodzi o wybory do Rad Pracowników przypomniano temat przede wszystkim o (...)

czytaj całość

Komisja Wyborcza Sp?ki Kompanii W?glowej S.A.

dodane 23 sierpnia 2010, aktualizacja: 26 sierpnia 2010

  W dniu 18.08.2010 r. o godz. 11.00 odby?o si? posiedzenie Komisji Wyborczej do spraw wyborów cz?onków Rady Pracowników  Kompanii W?glowej S.A. Komisja na pocz?tku narady zatwierdzi?a Protokó? z zebrania które odby?o si? 04.08.2010 r. (tre?? Protoko?u - tutaj) (...)

czytaj całość

Spotkanie u Wojewody ?l?skiego

dodane 13 sierpnia 2010, aktualizacja: 01 września 2010

  W dniu 13 sierpnia 2010 r. o godz. 9.00 odby?o si? spotkanie w Urz?dzie Wojewódzkim w Katowicach Sztabu Protestacyjno-Strajkowego z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. na zaproszenie Wojewody ?l?skiego. Wojewoda wystosowa? zaproszenia do obydwu stron sporu w Kompanii W?glowej po uzyskaniu pisemnej pro?by z inicjatywy Sztabu Protestacyjno-Strajkowego (...)

czytaj całość

Komunikat Zarz?du ZZ "KADRA" Brzeszcze-Silesia

dodane 10 sierpnia 2010

W dniu 5 sierpnia 2010 r. w Katowicach odby?o si? zebranie Zarz?du ZZ „KADRA” KW S.A. gdzie ustalono, ?e kandydatami z ramienia „KADRY” b?d? Grzegorz Herwy i Adam Honisz. Ze wzgl?du ?eby wybór naszych przedstawicieli by? skuteczny, Zarz?d ZZ „KADRA” KW S.A. wszed? w koalicje z innymi Centralami Zwi?zkowymi i ustali? nast?puj?c? list? poparcia: Grzesik (...)

czytaj całość

Wybory do Rady Pracownikw Kompanii W?glowej S.A.

dodane 10 sierpnia 2010

Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. powiadomi? przedstawicieli Rady Pracowników dzia?aj?cych w KW S.A., ?e ich mandaty jako przedstawicieli wygasaj? dnia 25 lipca 2010. Centrale Zwi?zkowe zgodnie z Ustaw? o Radach Pracowniczych powo?a?y „grup? inicjatywn?” sk?adaj?c? si? z siedmiu osób ( ZZ „KADRA” by? reprezentowany przez Grzegorza Herwy i Adama Honisz) która to grupa za po?rednictwem swoich reprezentantów (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46