Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie Trjstronnego Zespo?u ds. Bezpiecze?stwa Socjalnego Grnikw

dodane 03 czerwca 2011

          W dniu 2 czerwca 2011r. w Warszawie odby?o si? spotkanie Trójstronnego Zespo?u ds. Bezpiecze?stwa Socjalnego Górników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony spo?ecznej i Ministerstwa, któremu przewodniczy? Pan Marek Bucior, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo?ecznej. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia PZZ „KADRA": Krzysztof (...)

czytaj całość

Podpisano porozumienie p?acowe!

dodane 19 maja 2011

W dniu 18 maja 2011 w Kompanii W?glowej dosz?o do rozmów organizacji Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A. dzi?ki którym wypracowano porozumienie gwarantuj?ce nast?puj?ce wzrosty wynagrodze? - tre?? porozumienia kliknij tutaj.     (...)

czytaj całość

Spr zbiorowy - kontynuacja

dodane 30 kwietnia 2011

          29 kwietnia 2011 r. w siedzibie Kompanii W?glowej na zaproszenie Zarz?du dosz?o do spotkania stron sporu zbiorowego dot. wska?nika wzrostu p?ac w  2011 roku. Stron? Zarz?du reprezentowali Wiceprezesi: Ewa Malek-Piotrowska i Piotr Rykala.          Na wst?pie wiceprezes Rykala stwierdzi?, ?e Zarz?d Kompanii zmieni? swoje stanowisko (...)

czytaj całość

Wybory Zarz?du PZZ KADRA

dodane 29 kwietnia 2011

  W dniu 27.04.2011 r. w Brzeszczach odby?o si? spotkanie Sekcji W?gla Kamiennego zorganizowane przez PZZ Kadra. By?o to spotkanie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym wybrano 15 cz?onków nowego Zarz?du PZZ Kadra na lata 2011-2015 (...)

czytaj całość

Tematy sporowe - ci?g dalszy

dodane 08 kwietnia 2011, aktualizacja: 15 kwietnia 2011

          Po ustaleniach spotkania z dnia 31.03.2011 (czytaj tutaj) 6 kwietnia br. odby?o si? kolejne posiedzenie zespo?u negocjacyjnego w Kompanii W?glowej. Tematem rozmów by? wska?nik wzrostu p?ac w 2011 roku. Spotkanie odby?o si? w ramach (...)

czytaj całość

Uzupe?nienie zatrudnienia na Przerbce Mechanicznej

dodane 05 kwietnia 2011

Zarz?d ZZ „KADRA” zwraca si? do Dyrekcji KWK „Brzeszcze” o niezw?oczne rozpocz?cie dzia?a? zwi?zanych z uzupe?nieniem zatrudnienia zgodnie z ob?o?eniem normatywnym zak?adu przerbczego przedstawionym Zarz?dowi Kompani W?glowej S.A. przez Dyrekcj? naszej kopalni. Ponadto informujemy, ?e informacje tak? uzyskali?my od Wiceprezesa KW S.A. Pana (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A z Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 05 kwietnia 2011

W dniu 31.03.2011 r. w siedzibie KW S.A. odby?o si? spotkanie Zarz?du z Zwi?zkami Zawodowymi.Podstawowymi tematami by?o: przedstawienie zatrudnienia na zak?adach przeróbczych poszczególnych kopal? w odniesieniu do planu PTE (podstawowy wniosek - przyj?cia dodatkowe b?d? realizowane tylko na kopalni "Brzeszcze") omówiono szczegó?owo (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49