Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Rozmowy p?acowe - ci?g dalszy

dodane 19 sierpnia 2011

W dniu 19.08.2011 r. w Kompanii W?glowej mia?y miejsce dalsze rozmowy dotycz?ce sposobu wydania ?rodków przyznanych w drugiej transzy podwy?ek przewidzianych na rok 2011 oraz mo?liwo?ci podniesienia warto?ci talonów w ramach posi?ków profilaktycznych.Z strony Zarz?du udzia? w rozmowach wzi?li: Prezes Joanna Strzelec-?obodzi?ska i Wiceprezes Piotr Rykala. Spotkanie rozpocz??o si? odczytaniem stanowiska Zarz?du (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 13 sierpnia 2011

W dniu 12 sierpnia w siedzibie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. w Katowicach odby?o si? spotkanie Central zwi?zkowych dzia?aj?cych w KW z Zarz?dem Kompanii.   Spotkanie dotyczy?o trzech tematów, które by?y poruszane w dniu 4 sierpnia, a dotyczy?y: podzia?u trzy procentowego wska?nika wzrostu wynagrodze? wynikaj?cego z porozumienia podpisanego (...)

czytaj całość

Pismo do Prezes Kompanii W?glowej

dodane 09 sierpnia 2011

          W dniu 09.08.2011 r. w siedzibie Solidarno?ci na ul. Floriana, dosz?o do spotkania central zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompani W?glowej. Na spotkaniu omówiono sytuacj? bie??c? firmy ze szczególnym naciskiem na realizacj? porozumienia p?acowego oraz ewentualnej nagrody premiowej za przekroczenie planu PTE pod wzgl?dem wydobycia. Strona Spo?eczna widz?c nonszalancj? Zarz?du na (...)

czytaj całość

Roszczenia p?acowe z Kompani? W?glow?

dodane 06 sierpnia 2011

W dniu 04.08.2011r. w Kompanii W?glowej w Katowicach odby?o si? spotkanie Zarz?du KW S.A. z przedstawicielami wszystkich Central zwi?zkowych dzia?aj?cych w KW S.A. Spotkanie dotyczy?o roszcze? p?acowych w ramach porozumienia p?acowego podpisanego w dniu 18.05.2011 r.; roszczenie dotyczy?o trzech procent wska?nika wynagrodze? które mia?o (...)

czytaj całość

Informacja

dodane 05 sierpnia 2011

W dniu 03.08.2011 r. odby?o si? spotkanie central zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej z  Zarz?dem KW S.A.Tematem rozmów by?y sprawy zbywanych mieszka? które mia?y nieuregulowany stan prawny i w dalszym ci?gu obci??aj? finanse Kompanii W?glowej. Zarz?d przedstawi? informacje na pi?mie o stanie faktycznym w w/w temacie - czytaj tutaj. (...)

czytaj całość

Spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 28 lipca 2011

W ?rod? 27 lipca odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej. Stron? Kompanii reprezentowali wiceprezesi Piotr Rykala i Ewa Malek-Piotrowska. Spotkanie po?wi?cone by?o czterem tematom: 1. Sytuacja ekonomiczno-finansowej Kompanii W?glowej S.A. za pierwsze pó?rocze 2011 roku. Z przedstawionych danych wynika, ?e za 6 miesi?cy 2011 r. Kompania nie wydoby?a ponad (...)

czytaj całość

Kadra przeciwna pakietowi klimatycznemu

dodane 05 lipca 2011

Dyskusja dotycz?ca konsekwencji wprowadzenia pakietu zdominowa?a posiedzenie zarz?du g?wnego PZZ Kadra. Zarz?d, na wniosek Sekcji W?gla Kamiennego, przyj?? stanowisko, w ktrym popiera akcj? „Stop ?wiatowej kampanii antyw?glowej”. Zwi?zkowcy zwracaj? uwag?, i? pod has?ami walki o ochron? klimatu prowadzona jest przez lobby antyw?glowe bezpardonowa walka, maj?ca na celu marginalizacj? bran?y grnictwa (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49