Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

NOWE ROZPORZĘDZENIE O KWALIFIKACJACH w GÓRNICTWIE

dodane 22 sierpnia 2016

W odpowiedzi na nasze pismo otrzymali?my informacje z Ministerstwa ?rodowiska w pi?mie z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie stanu prac legislacyjnych odnosz?cych si? do kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Nowe rozporz?dzenie zosta?o og?oszone w dniu 12 sierpnia br. (wi?cej czytaj TUTAJ) (...)

czytaj całość

Nowe Prawo Wodne - zagro?enia

dodane 22 sierpnia 2016

Porozumienie Zwi?zków Zawodowych „KADRA” wyrazi?o niepokój propozycjami nowej ustawy – Prawo wodne. Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka w pi?mie do Ministra ?rodowiska podkre?li? problem spo?ecznych kosztów wprowadzanej w ?ycie Ustawy. Naszym zdaniem nowe rozwi?zania b?d? skutkowa? wzrostem cen wody i kosztów odprowadzania ?cieków dla ludno?ci i dla polskiego przemys?u. Nowa Ustawa b?dzie mie? równie? wp?yw (...)

czytaj całość

Trójstronny Zespół ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

dodane 27 lipca 2016

W siedzibie ?l?skiego Urz?du Wojewódzkiego w Katowicach odby?o si? posiedzenie Trójstronnego Zespo?u do spraw Bezpiecze?stwa Socjalnego Górników. Stron? rz?dow? na posiedzeniu reprezentowali wiceministrowie: Pan Stanis?aw Szwed i Pan Grzegorz Tobiszowski. W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia Porozumienia Zwi?zków Zawodowych „KADRA” Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek, Marek Gacka i Andrzej Józefczyk....(wi?cej czytaj (...)

czytaj całość

Nabywanie kwalifikacji w zakresie grnictwa i ratownictwa grniczego

dodane 24 czerwca 2016

Porozumienie Zwi?zków Zawodowych „KADRA” w dalszym ci?gu oczekuje na zako?czenie pilnej sprawy wygas?ych w dniu 31 marca 2016 roku przepisów wykonawczych dotycz?cych kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.......(WI?CEJ CZYTAJ TUTAJ) (...)

czytaj całość

Ujednolicenie nazewnictwa stanowisk pracy

dodane 24 maja 2016

W dniu 24.05.2016 r. ZZ KADRA wystosowa? pismo do Prezesa TAURON Nowe Brzeszcze w sprawie ujednolicenia nazewnictwa stanowisk pracy z wykazem ZUS. (czytaj TUTAJ) (...)

czytaj całość

Sk?adka cz?onkowska SRK

dodane 11 maja 2016

  Zarz?d Zwi?zku Zawodowego Kadra informuje cz?onków ZZ Kadra przebywaj?cych na urlopach górniczych, ?e SRK wprowadzaj?c nowy system naliczaj?cy p?ace niektórym naszym cz?onkom omy?kowo potr?ci?o sk??dk? cz?onkowska za miesi?c kwiecie?.  Zinteresowane osoby prosimy o zg?aszanie si? do siedziby Zwi?zku po odbiór ?le naliczonej sk?adki. (...)

czytaj całość

Zak?adowy Uk?ad Zbiorowy Pracy

dodane 22 kwietnia 2016

Pracodawca poinformowa? Zwi?zki Zawodowe o rozpocz?ciu prac zwi?zanych z przygotowaniem zasad funkcjonowania nowego uk?adu zbiorowego w dniu 28.04.2016r. odb?dzie si? spotkanie rozpoczynaj?ce prace nad Zak?adowym Uk?adem Zbiorowym Pracy.   Na bie??co b?dziemy ?ledzi? post?py prac ….. (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45