Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Spotkanie Zwi?zkw Zawodowych z Prezesem WUG

dodane 16 lutego 2011

     We wtorek 15 lutego odby?o si? spotkanie przedstawicieli zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej z Prezesem Wy?szego Urz?du Górniczego Piotrem Litw?. Spotkanie odby?o si? na pro?b? strony spo?ecznej, która po zapoznaniu si? z polityk? kadrow? Kompanii W?glowej w 2011 roku wyrazi?a obaw?, ?e kolejna redukcja zatrudnienia drastycznie pogorszy i tak ju? niezbyt zadawalaj?cy poziom bezpiecze?stwa (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 14 lutego 2011

  08 lutego 2011 r. odby?o si? spotkanie Zwi?zków Zawodowych z Zarz?dem KW S.A. reprezentowanym przez Piotra Rykal? i Marka Uszko w sprawach: Uchwa?y nr 166/2011 – w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu okre?laj?cego zasady post?powania w sprawach dobrowolnych odej?? z pracy pracowników administracji w Kompanii W?glowej S.A. w 2011 r. i skorzystania z pakietu os?onowego”, porównania (...)

czytaj całość

Komunikat

dodane 08 lutego 2011

  2 lutego br. odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.Na pocz?tku spotkania Wiceprezes Piotr Rykala poinformowa? zebranych, ?e w pi?tek 28 stycznia Rada Nadzorcza przyj??a PTE Kompanii W?glowej na 2011 rok bez poprawek.   W dalszej cz??ci spotkania omówiono nast?puj?ce tematy:a) polityk? (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 18 stycznia 2011

  W czwartek 13 stycznia odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Tematem spotkania by?a prezentacja projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego Kompanii W?glowej S.A. na 2011 rok. Projektu, który w dniu 4 stycznia zosta? przyj?ty Uchwa?? Zarz?du.   Spotkanie rozpocz?to od prezentacji (...)

czytaj całość

Premia za wykonanie zada? produkcyjnych

dodane 29 grudnia 2010

28 grudnia 2010 r. odby?o si? spotkanie Zwi?zków Zawodowych z Dyrekcj? KWK „Brzeszcze” dotycz?ce  wyp?aty premii z funduszu motywacyjnego. (...)

czytaj całość

Reaktywacja struktur powiatowego Forum ZZ

dodane 10 listopada 2010

W (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A. w sprawie strategii zatrudnieniowej

dodane 29 października 2010

W dniu 28.10.2010 odby?o si? spotkanie, które mia?o zgodnie z zapisem Porozumienia z dnia 17.09.2010 rozwi?za? temat przyj?? w oddzia?ach Kompanii W?glowej S.A.Zarz?d przedstawi? tabele (kliknij tutaj), (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45