Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie Zwi?zkw Zawodowych z Dyrekcj? KWK Brzeszcze

dodane 28 listopada 2011

W dniu 23 listopada 2011 r. odby?o sie spotkanie Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych w naszej kopalni z Dyrekcj? KWK "Brzeszcze". Na spotkaniu tym przeanalizowano realizacj? funduszu p?ac za okres od stycznia do pa?dziernika br. W wyniku analizy postanowiono wyp?aci? za?odze premi? do 10 grudnia 2011 przy wyp?acie za miesi?c listopad na odr?bnym kwitku. (...)

czytaj całość

Spotkanie strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 09 listopada 2011

We wtorek 8 listopada odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. reprezentowanym przez Pani? Prezes Joann? Strzelec-?obodzi?sk? oraz wiceprezesów Ew? Malek-Piotrowsk?, Piotra Rykal?, Krzysztofa Brejdaka i Zbigniewa Paprotnego.           W pierwszej cz??ci spotkania wiceprezes Malek-Piotrowska przedstawi?a sytuacj? ekonomiczno-finansow? Kompanii W?glowej za (...)

czytaj całość

Spotkanie Komisji Trjstronnej

dodane 10 października 2011

W pi?tek 7 pa?dziernika br. odby?a si? Komisja Trójstronna ds. Bezpiecze?stwa Górników  reprezentowana ze strony rz?dowej przez wiceministra Skarbu Pa?stwa Budzy?skiego Miko?aja oraz wiceministra ds. Gospodarki Kaliskiego Macieja. Ze strony ZZ „KADRA” w spotkaniu uczestniczyli Trzcionka Dariusz, Herwy Grzegorz i Studencki Bogus?aw.Spotkanie rozpocz?to przedstawieniem informacji o kondycji Spó?ek (...)

czytaj całość

Spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 10 października 2011

6 pa?dziernika br. odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Tematem spotkania by? projekt aneksu nr 12 do Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 roku.Rozmowy zako?czy?y si? podpisaniem Aneksu, który wprowadza nast?puj?ce zmiany do Porozumienia: w § 8.5 wprowadza dodatkowe zapisy ujednolicaj?ce zasady op?acania instruktorów pracowników (...)

czytaj całość

Spotkania zespo?u ds. opracowania zasad realizacji deputatu w?glowego i bezp?atnego w?gla

dodane 07 września 2011, aktualizacja: 29 września 2011

     W dniach 5 i 7 wrze?nia 2011 r. w Centrali KW S.A. odby?y si? spotkania w których udzia? wzi?li przedstawiciele Kompanii W?glowej S.A. oraz przedstawiciele zwi?zków zawodowych.     Przedmiotem spotka? by?o opracowanie jednolitych zasad realizacji deputatu w?glowego dla pracowników i bezp?atnego w?gla dla emerytów i rencistów na bazie przekazanego przez Zarz?d (...)

czytaj całość

Mi?dzynarodowe Targi Grnictwa ...

dodane 01 września 2011

ZZ „KADRA” informuje, ?e w dniu 9 wrze?nia 2011 organizuje wyjazd dla cz?onków naszej organizacji na Mi?dzynarodowe Targi Górnictwa, Przemys?u Energetycznego i Hutniczego Katowice 2011.   Wyjazd w ramach w?asnego dnia wolnego. (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 26 sierpnia 2011

W czwartek 25 sierpnia odby?o si? w Kompanii W?glowej kolejne spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii, który reprezentowa? wiceprezes Piotr Rykala. Rozmowy mia?y dotyczy? deputatu w?glowego.   Na spotkaniu w dniu 19 sierpnia Zarz?d przedstawi? zwi?zkom zawodowym projekt „Deputat w?glowy i bezp?atny w?giel”. Strona zwi?zkowa (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49