Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 28 lipca 2011

W ?rod? 27 lipca odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej. Stron? Kompanii reprezentowali wiceprezesi Piotr Rykala i Ewa Malek-Piotrowska. Spotkanie po?wi?cone by?o czterem tematom: 1. Sytuacja ekonomiczno-finansowej Kompanii W?glowej S.A. za pierwsze pó?rocze 2011 roku. Z przedstawionych danych wynika, ?e za 6 miesi?cy 2011 r. Kompania nie wydoby?a ponad (...)

czytaj całość

Kadra przeciwna pakietowi klimatycznemu

dodane 05 lipca 2011

Dyskusja dotycz?ca konsekwencji wprowadzenia pakietu zdominowa?a posiedzenie zarz?du g?wnego PZZ Kadra. Zarz?d, na wniosek Sekcji W?gla Kamiennego, przyj?? stanowisko, w ktrym popiera akcj? „Stop ?wiatowej kampanii antyw?glowej”. Zwi?zkowcy zwracaj? uwag?, i? pod has?ami walki o ochron? klimatu prowadzona jest przez lobby antyw?glowe bezpardonowa walka, maj?ca na celu marginalizacj? bran?y grnictwa (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A

dodane 29 czerwca 2011

          W dniu 29.06.2011 w Katowicach odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej z Zarz?dem KW S.A..          Na spotkaniu tym nowo wybrany Zarz?d okre?li? cele swojej dzia?alno?ci na okres sprawowania swojego urz?du tj.: z dniem 01.01.2012 zamierza zlikwidowa? Centra (...)

czytaj całość

Spotkanie Trjstronnego Zespo?u ds. Bezpiecze?stwa Socjalnego Grnikw

dodane 03 czerwca 2011

          W dniu 2 czerwca 2011r. w Warszawie odby?o si? spotkanie Trójstronnego Zespo?u ds. Bezpiecze?stwa Socjalnego Górników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony spo?ecznej i Ministerstwa, któremu przewodniczy? Pan Marek Bucior, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo?ecznej. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia PZZ „KADRA": Krzysztof (...)

czytaj całość

Podpisano porozumienie p?acowe!

dodane 19 maja 2011

W dniu 18 maja 2011 w Kompanii W?glowej dosz?o do rozmów organizacji Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A. dzi?ki którym wypracowano porozumienie gwarantuj?ce nast?puj?ce wzrosty wynagrodze? - tre?? porozumienia kliknij tutaj.     (...)

czytaj całość

Spr zbiorowy - kontynuacja

dodane 30 kwietnia 2011

          29 kwietnia 2011 r. w siedzibie Kompanii W?glowej na zaproszenie Zarz?du dosz?o do spotkania stron sporu zbiorowego dot. wska?nika wzrostu p?ac w  2011 roku. Stron? Zarz?du reprezentowali Wiceprezesi: Ewa Malek-Piotrowska i Piotr Rykala.          Na wst?pie wiceprezes Rykala stwierdzi?, ?e Zarz?d Kompanii zmieni? swoje stanowisko (...)

czytaj całość

Wybory Zarz?du PZZ KADRA

dodane 29 kwietnia 2011

  W dniu 27.04.2011 r. w Brzeszczach odby?o si? spotkanie Sekcji W?gla Kamiennego zorganizowane przez PZZ Kadra. By?o to spotkanie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym wybrano 15 cz?onków nowego Zarz?du PZZ Kadra na lata 2011-2015 (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46