Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A - temat zatrudnienie

dodane 10 marca 2011

9 marca odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Stron? Zarz?du reprezentowali wiceprezesi Piotr Rykala i Marek Uszko. Spotkanie, które trwa?o 5 godzin po?wi?cone by?o polityce zatrudnieniowej Kompanii. Strona zwi?zkowa po raz kolejny podnios?a temat braków w zatrudnieniu w stosunku do ob?o?e? normatywnych, ??daj?c ich szczegó?owych wylicze? dla poszczególnych kopal?. W odpowiedzi wiceprezes (...)

czytaj całość

Przyj?cia w Kompanii W?glowej

dodane 10 marca 2011

  8 marca dosz?o do spotkania central zwi?zkowych dzia?aj?cych na szczeblu pracodawcy tzn. Kompanii W?glowej S.A. Na spotkaniu tym poruszano tematy wzrostu wynagrodze? oraz zatrudnienia w naszej firmie.   Strona Spo?eczna uwa?a, ?e pracodawca w sposób drastyczny zani?y? mo?liwo?? zatrudnienia nowych pracowników (...)

czytaj całość

Manifestacja - 18 marzec 2011

dodane 09 marca 2011

W dniu 8 marca 2011 r. w Katowicach spotka?y si? wszystkie Centrale Zwi?zkowe dzia?aj?ce w Górnictwie W?gla Kamiennego w Polsce. Oceniaj?c sytuacj? spo?eczno-gospodarcz? w naszej bran?y oraz widz?c ch?? opcji rz?dz?cej naszym krajem do dzikiej prywatyzacji, postanowiono w sposób szczególny si? takim dzia?aniom przeciwstawi?. Jako pierwszy element sprzeciwu b?dzie manifestacja w dniu 18 marca 2011 która rozpocznie si? (...)

czytaj całość

Podatek od wyrobisk

dodane 04 marca 2011

24 lutego 2011 roku odby?o si? posiedzenie po??czonych Sejmowych Komisji Gospodarki, Samorz?du Terytorialnego i ?rodowiska. Przedstawiciele naszego zwi?zku jako jedyni reprezentowali stron? zwi?zkow?. W trakcie tego posiedzenia g?ównie g?osami koalicji rz?dowej przeg?osowano poprawk? do projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze z?o?on? przez pos?ank? Danut? Pietraszewsk?, na mocy której gminy górnicze b?d? mog?y (...)

czytaj całość

Nowe zadzia?ania Kompanii - temat CUK powraca?

dodane 24 lutego 2011

Pierwsze informacje n/t tworzenia CUK ukaza?y si? na naszej stronie blisko rok temu. W naszych artyku?ach wykazywali?my d??enie do prawdy jak? Zarz?d KW S.A. chce zrealizowa? w stosunku do pracowników administracji. Odpowiedzi na nasze pisma by?y za ka?dym razem wymijaj?ce i za ka?dym razem stwierdzaj?ce, ?e konkretnych planów odno?nie CUK nie ma a wszelkie dzia?ania s? tylko pogl?dowymi. (...)

czytaj całość

Spotkanie p?acowe Zarz?du KW S.A. z Centralami Zwi?zkowymi

dodane 24 lutego 2011

23 lutego odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Stron? Zarz?du reprezentowa? tylko wiceprezes Piotr Rykala. W trakcie 4 godzinnego spotkania omówiono nast?puj?ce tematy:Warto?? posi?ków profilaktycznychStrona spo?eczna „podzi?kowa?a” Zarz?dowi za podniesienie warto?ci bonu a? o 30 groszy zaznaczaj?c, ?e oczekiwania zwi?zków by?y du?o wi?ksze. (...)

czytaj całość

Apel do pracownikw KWK "Brzeszcze"

dodane 16 lutego 2011

APEL DO ZA?OGI KWK „BRZESZCZE”w sprawie zapomóg losowych Komisji Socjalnej        Zarz?d ZZ „KADRA” przy KWK „Brzeszcze” zwraca si? do ca?ej za?ogi aby wp?yn??a na co poniektórych (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45