Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie Strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 13 stycznia 2012

          W poniedzia?ek 9 stycznia 2012 r. odby?o si? w spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. W trakcie spotkania Prezes Kompanii Joanna Strzelec-?obodzi?ska przedstawi?a zebranym „Strategi? rozwoju i funkcjonowania Kompanii W?glowej S.A. w okresie 2012 – 2015 z perspektyw? do 2020 r.” W trakcie prezentacji zwróci?a uwag? na misj? i wizj? spó?ki, (...)

czytaj całość

Nagroda za wykonanie zada? produkcyjnych

dodane 05 stycznia 2012

3 stycznia br. odby?o si? spotkanie Dyrekcji KWK „Brzeszcze” z przedstawicielami  Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych na naszej kopalni. Tematem spotkania by?a nagroda za wykonanie zada? produkcyjnych. 1. Realizuj?c Porozumienie zawarte pomi?dzy Zarz?dem (...)

czytaj całość

Porozumienie dotycz?ce funduszu motywacyjnego

dodane 03 stycznia 2012, aktualizacja: 05 stycznia 2012

29 grudnia 2011 r. w siedzibie Kompanii W?glowej S.A. odby?y si? rozmowy na temat sposobu wydatkowania funduszu motywacyjnego za rok 2011 w KW S.A. Ustalono, ?e pe?na wyp?ata dotyczy? b?dzie 9 kopal?, natomiast 3 kopalnie skorzystaj? z po?owy funduszu (wykona?y zadania tylko w okresie po?owy roku). Wielko?? tych ?rodków okre?la tabela - kliknij (...)

czytaj całość

Pismo w sprawie ZSIP KWK Brzeszcze

dodane 20 grudnia 2011

Organizacje zwi?zkowe dzia?aj?ce w KWK Brzeszcze na wskutek aroganckiej, butnej i niejednokrotnie k?amliwej postawy Zak?adowego Spo?ecznego Inspektora Pracy postanowi?y spotka? si? i podda? analizie jego dotychczasow? prac?. Zgodnie z Ustaw? o Spo?ecznej Inspekcji Pracy z dnia 24.06.1983 r. art. 2, pracami spo?ecznej inspekcji pracy kieruj? zwi?zki zawodowe dzia?aj?ce w zak?adzie, a ZSIP ma by? or??em w r?kach (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 20 grudnia 2011

W dniu 19 grudnia 2011 r. przed spotkaniem z Zarz?dem KW.SA odby?o si? spotkanie Central zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompani W?glowej. Na spotkaniu tym w zwi?zku z wypracowanym zyskiem przez wszystkich pracowników Kompanii W?glowej – strona spo?eczna postanowi?a zwróci? si? z pismem do Zarz?du KW S.A. o wyp?acenie premii z zysku (tre?? pisma - kliknij tutaj). (...)

czytaj całość

Opinia Rady Pracownikw KW S.A w sprawie PTE na 2012

dodane 20 grudnia 2011

W dniu 15 grudnia 2011 r. w siedzibie Zarz?du KW S.A odby?o sie spotkanie Zarz?du z Rad? Pracowników. Zarz?d KW S.A. przedstawi? Radzie Pracowników plan PTE na rok 2012. Po zapoznaniu si? z w/w Planem Techniczno-Ekonomicznym, Rada Pracowników wypracowa?a jednolite zdanie i skierowa?a swoj? opini? na pi?mie do Zarz?du KW S.A. - tre?? opini - kliknij (...)

czytaj całość

Spotkanie Zwi?zkw Zawodowych z Dyrekcj? KWK Brzeszcze

dodane 28 listopada 2011

W dniu 23 listopada 2011 r. odby?o sie spotkanie Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych w naszej kopalni z Dyrekcj? KWK "Brzeszcze". Na spotkaniu tym przeanalizowano realizacj? funduszu p?ac za okres od stycznia do pa?dziernika br. W wyniku analizy postanowiono wyp?aci? za?odze premi? do 10 grudnia 2011 przy wyp?acie za miesi?c listopad na odr?bnym kwitku. (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49