Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Wybory Zarz?du PZZ KADRA

dodane 29 kwietnia 2011

  W dniu 27.04.2011 r. w Brzeszczach odby?o si? spotkanie Sekcji W?gla Kamiennego zorganizowane przez PZZ Kadra. By?o to spotkanie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym wybrano 15 cz?onków nowego Zarz?du PZZ Kadra na lata 2011-2015 (...)

czytaj całość

Tematy sporowe - ci?g dalszy

dodane 08 kwietnia 2011, aktualizacja: 15 kwietnia 2011

          Po ustaleniach spotkania z dnia 31.03.2011 (czytaj tutaj) 6 kwietnia br. odby?o si? kolejne posiedzenie zespo?u negocjacyjnego w Kompanii W?glowej. Tematem rozmów by? wska?nik wzrostu p?ac w 2011 roku. Spotkanie odby?o si? w ramach (...)

czytaj całość

Uzupe?nienie zatrudnienia na Przerbce Mechanicznej

dodane 05 kwietnia 2011

Zarz?d ZZ „KADRA” zwraca si? do Dyrekcji KWK „Brzeszcze” o niezw?oczne rozpocz?cie dzia?a? zwi?zanych z uzupe?nieniem zatrudnienia zgodnie z ob?o?eniem normatywnym zak?adu przerbczego przedstawionym Zarz?dowi Kompani W?glowej S.A. przez Dyrekcj? naszej kopalni. Ponadto informujemy, ?e informacje tak? uzyskali?my od Wiceprezesa KW S.A. Pana (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A z Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 05 kwietnia 2011

W dniu 31.03.2011 r. w siedzibie KW S.A. odby?o si? spotkanie Zarz?du z Zwi?zkami Zawodowymi.Podstawowymi tematami by?o: przedstawienie zatrudnienia na zak?adach przeróbczych poszczególnych kopal? w odniesieniu do planu PTE (podstawowy wniosek - przyj?cia dodatkowe b?d? realizowane tylko na kopalni "Brzeszcze") omówiono szczegó?owo (...)

czytaj całość

Spr zbiorowy

dodane 23 marca 2011

21 marca odby?o si? kolejne posiedzenie zespo?u negocjacyjnego w Kompanii W?glowej. Tematem rozmów mia? by? wska?nik wzrostu p?ac w 2011 roku, ujednolicenie deputatu w?glowego w ca?ej Kompanii oraz renegocjacja warto?ci bonów na posi?ki profilaktyczne.Podstaw? do rozmów w temacie w?gla by?y materia?y przekazane stronie spo?ecznej przez Zarz?d na spotkaniu 9 marca. Poniewa? stanowisko Zarz?du nie gwarantowa?o wzrostu (...)

czytaj całość

Weryfikacja poda? do pracy

dodane 10 marca 2011

20 stycznia Zarz?d KW S.A. podj?? uchwa?? Nr 113/2011 w sprawie „Przyj?? nowych pracowników do pracy w Kompanii W?glowej S.A." (tre?? uchwa?y - tutaj). (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A - temat zatrudnienie

dodane 10 marca 2011

9 marca odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Stron? Zarz?du reprezentowali wiceprezesi Piotr Rykala i Marek Uszko. Spotkanie, które trwa?o 5 godzin po?wi?cone by?o polityce zatrudnieniowej Kompanii. Strona zwi?zkowa po raz kolejny podnios?a temat braków w zatrudnieniu w stosunku do ob?o?e? normatywnych, ??daj?c ich szczegó?owych wylicze? dla poszczególnych kopal?. W odpowiedzi wiceprezes (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45