Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przegl±darkę internetow±

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Spotkanie Zarz?du KW S.A z Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 05 kwietnia 2011

W dniu 31.03.2011 r. w siedzibie KW S.A. odby?o si? spotkanie Zarz?du z Zwi?zkami Zawodowymi.Podstawowymi tematami by?o: przedstawienie zatrudnienia na zak?adach przeróbczych poszczególnych kopal? w odniesieniu do planu PTE (podstawowy wniosek - przyj?cia dodatkowe b?d? realizowane tylko na kopalni "Brzeszcze") omówiono szczegó?owo (...)

czytaj całość

Spr zbiorowy

dodane 23 marca 2011

21 marca odby?o si? kolejne posiedzenie zespo?u negocjacyjnego w Kompanii W?glowej. Tematem rozmów mia? by? wska?nik wzrostu p?ac w 2011 roku, ujednolicenie deputatu w?glowego w ca?ej Kompanii oraz renegocjacja warto?ci bonów na posi?ki profilaktyczne.Podstaw? do rozmów w temacie w?gla by?y materia?y przekazane stronie spo?ecznej przez Zarz?d na spotkaniu 9 marca. Poniewa? stanowisko Zarz?du nie gwarantowa?o wzrostu (...)

czytaj całość

Weryfikacja poda? do pracy

dodane 10 marca 2011

20 stycznia Zarz?d KW S.A. podj?? uchwa?? Nr 113/2011 w sprawie „Przyj?? nowych pracowników do pracy w Kompanii W?glowej S.A." (tre?? uchwa?y - tutaj). (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A - temat zatrudnienie

dodane 10 marca 2011

9 marca odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Stron? Zarz?du reprezentowali wiceprezesi Piotr Rykala i Marek Uszko. Spotkanie, które trwa?o 5 godzin po?wi?cone by?o polityce zatrudnieniowej Kompanii. Strona zwi?zkowa po raz kolejny podnios?a temat braków w zatrudnieniu w stosunku do ob?o?e? normatywnych, ??daj?c ich szczegó?owych wylicze? dla poszczególnych kopal?. W odpowiedzi wiceprezes (...)

czytaj całość

Przyj?cia w Kompanii W?glowej

dodane 10 marca 2011

  8 marca dosz?o do spotkania central zwi?zkowych dzia?aj?cych na szczeblu pracodawcy tzn. Kompanii W?glowej S.A. Na spotkaniu tym poruszano tematy wzrostu wynagrodze? oraz zatrudnienia w naszej firmie.   Strona Spo?eczna uwa?a, ?e pracodawca w sposób drastyczny zani?y? mo?liwo?? zatrudnienia nowych pracowników (...)

czytaj całość

Manifestacja - 18 marzec 2011

dodane 09 marca 2011

W dniu 8 marca 2011 r. w Katowicach spotka?y si? wszystkie Centrale Zwi?zkowe dzia?aj?ce w Górnictwie W?gla Kamiennego w Polsce. Oceniaj?c sytuacj? spo?eczno-gospodarcz? w naszej bran?y oraz widz?c ch?? opcji rz?dz?cej naszym krajem do dzikiej prywatyzacji, postanowiono w sposób szczególny si? takim dzia?aniom przeciwstawi?. Jako pierwszy element sprzeciwu b?dzie manifestacja w dniu 18 marca 2011 która rozpocznie si? (...)

czytaj całość

Podatek od wyrobisk

dodane 04 marca 2011

24 lutego 2011 roku odby?o si? posiedzenie po??czonych Sejmowych Komisji Gospodarki, Samorz?du Terytorialnego i ?rodowiska. Przedstawiciele naszego zwi?zku jako jedyni reprezentowali stron? zwi?zkow?. W trakcie tego posiedzenia g?ównie g?osami koalicji rz?dowej przeg?osowano poprawk? do projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze z?o?on? przez pos?ank? Danut? Pietraszewsk?, na mocy której gminy górnicze b?d? mog?y (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44