Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie Zwi?zkw z Zarz?dem KW S.A.

dodane 18 kwietnia 2012

Przedstawiciele zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w kopalniach Kompanii W?glowej w poniedzia?ek (16 kwietnia) spotkali si? z rad? nadzorcz? spó?ki, aby omówi? tematy zwi?zane z bezpiecze?stwem i higien? pracy. W rozmowie uczestniczyli tak?e przedstawiciele zarz?du spó?ki: prezes Joanna Strzelec-?obodzi?ska i wiceprezesi Marek Uszko i Piotr Rykala.Przewodnicz?cy rady nadzorczej prof. Maciej (...)

czytaj całość

Podzia? wska?nika wzrostu wynagrodze?

dodane 23 marca 2012

W dniu 21 marca br. odby?o si? spotkanie Zwi?zków Zawodowych z Dyrekcj? naszej kopalni w celu podzia?u pozosta?ego wska?nika wzrostu wynagrodze? w wielko?ci 0,9 % wynikaj?cego z podpisania Porozumienia P?acowego w Kompanii W?glowej (tre?? porozumienia - tutaj), gdzie Centrale Zwi?zkowe z Zarz?dem Kompanii wynegocjowa?y wska?nik wzrostu (...)

czytaj całość

Spotkanie Zwi?zkw Zawodowych z Zarz?dem KW S.A

dodane 15 marca 2012

W dniu 13 marca odby?a si? kolejna tura rozmów na temat zagospodarowania wska?nika indeksacji zarobków i regulaminu premii motywacyjnej. W trakcie spotkania uda?o si? ustali? jedynie zapisy porozumienia dotycz?ce wska?nika indeksacji zarobków, natomiast premia motywacyjna b?dzie przedmiotem dyskusji na kolejnych spotkaniach.Ustalono ponadto powo?anie komisji, której zadaniem b?dzie przygotowanie do ko?ca pa?dziernika (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A. z Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 01 marca 2012

W dniu 1 marca 2012 r. odby?o si? spotkanie Zarz?du KW S.A. z organizacjami Zwi?zków Zawodowych, które podpisa?y Aneks nr 2 z dnia 16 lutego 2012 r. do "Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 r. pomi?dzy Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. a organizacjami Zwi?zków Zawodowych - tekst jednolity na dzie? 19 grudnia 2011 r.", w zwi?zku z zakwestionowaniem przez PIP dokonywania potr?ce? z wynagrodzenia niewyp?aconego ekwiwalentu (...)

czytaj całość

Negocjacje p?acowo-w?glowe w KW S.A.

dodane 20 lutego 2012

W dniu 16.02.2012 r. mia?o miejsce kolejne spotkanie w sprawie deputatu w?glowego i wska?nika indeksacji zarobków na pierwsze pó?rocze 2012 r. Kolejne zmiany do zapisów porozumienia nast?powa?y z bardzo du?ym oporem. Burzliwa atmosfera zosta?a jednak prze?amana i oko?o godz. 18.00 zako?czono rozmowy podpisuj?c stosowne porozumienie. Zwi?zki i tym razem nie by?y jednak jednomy?lne i porozumienie (...)

czytaj całość

Ujednolicenie deputatu w?glowego dla emerytw KW S.A.

dodane 20 lutego 2012

W dniu 07.02.2012 odby?y si? rozmowy na temat wska?nika indeksacji zarobków na rok 2012 i uregulowa? dotycz?cych realizacji w?gla przez emerytów i pracowników. Przebieg rozmów by? zdominowany przez dotychczasowe ustalenia dotycz?ce w?gla w by?ej Nadwi?la?skiej Spó?ce W?glowej.W ramach rozmów uda?o si? doprowadzi? do sformu?owania zapisów dotycz?cych realizacji deputatu w?glowego przez emerytów. (...)

czytaj całość

Spotkanie Strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 13 stycznia 2012

          W poniedzia?ek 9 stycznia 2012 r. odby?o si? w spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. W trakcie spotkania Prezes Kompanii Joanna Strzelec-?obodzi?ska przedstawi?a zebranym „Strategi? rozwoju i funkcjonowania Kompanii W?glowej S.A. w okresie 2012 – 2015 z perspektyw? do 2020 r.” W trakcie prezentacji zwróci?a uwag? na misj? i wizj? spó?ki, (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49