Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Mi?dzynarodowe Targi Grnictwa ...

dodane 01 września 2011

ZZ „KADRA” informuje, ?e w dniu 9 wrze?nia 2011 organizuje wyjazd dla cz?onków naszej organizacji na Mi?dzynarodowe Targi Górnictwa, Przemys?u Energetycznego i Hutniczego Katowice 2011.   Wyjazd w ramach w?asnego dnia wolnego. (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 26 sierpnia 2011

W czwartek 25 sierpnia odby?o si? w Kompanii W?glowej kolejne spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii, który reprezentowa? wiceprezes Piotr Rykala. Rozmowy mia?y dotyczy? deputatu w?glowego.   Na spotkaniu w dniu 19 sierpnia Zarz?d przedstawi? zwi?zkom zawodowym projekt „Deputat w?glowy i bezp?atny w?giel”. Strona zwi?zkowa (...)

czytaj całość

Rozmowy p?acowe - ci?g dalszy

dodane 19 sierpnia 2011

W dniu 19.08.2011 r. w Kompanii W?glowej mia?y miejsce dalsze rozmowy dotycz?ce sposobu wydania ?rodków przyznanych w drugiej transzy podwy?ek przewidzianych na rok 2011 oraz mo?liwo?ci podniesienia warto?ci talonów w ramach posi?ków profilaktycznych.Z strony Zarz?du udzia? w rozmowach wzi?li: Prezes Joanna Strzelec-?obodzi?ska i Wiceprezes Piotr Rykala. Spotkanie rozpocz??o si? odczytaniem stanowiska Zarz?du (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 13 sierpnia 2011

W dniu 12 sierpnia w siedzibie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. w Katowicach odby?o si? spotkanie Central zwi?zkowych dzia?aj?cych w KW z Zarz?dem Kompanii.   Spotkanie dotyczy?o trzech tematów, które by?y poruszane w dniu 4 sierpnia, a dotyczy?y: podzia?u trzy procentowego wska?nika wzrostu wynagrodze? wynikaj?cego z porozumienia podpisanego (...)

czytaj całość

Pismo do Prezes Kompanii W?glowej

dodane 09 sierpnia 2011

          W dniu 09.08.2011 r. w siedzibie Solidarno?ci na ul. Floriana, dosz?o do spotkania central zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompani W?glowej. Na spotkaniu omówiono sytuacj? bie??c? firmy ze szczególnym naciskiem na realizacj? porozumienia p?acowego oraz ewentualnej nagrody premiowej za przekroczenie planu PTE pod wzgl?dem wydobycia. Strona Spo?eczna widz?c nonszalancj? Zarz?du na (...)

czytaj całość

Roszczenia p?acowe z Kompani? W?glow?

dodane 06 sierpnia 2011

W dniu 04.08.2011r. w Kompanii W?glowej w Katowicach odby?o si? spotkanie Zarz?du KW S.A. z przedstawicielami wszystkich Central zwi?zkowych dzia?aj?cych w KW S.A. Spotkanie dotyczy?o roszcze? p?acowych w ramach porozumienia p?acowego podpisanego w dniu 18.05.2011 r.; roszczenie dotyczy?o trzech procent wska?nika wynagrodze? które mia?o (...)

czytaj całość

Informacja

dodane 05 sierpnia 2011

W dniu 03.08.2011 r. odby?o si? spotkanie central zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej z  Zarz?dem KW S.A.Tematem rozmów by?y sprawy zbywanych mieszka? które mia?y nieuregulowany stan prawny i w dalszym ci?gu obci??aj? finanse Kompanii W?glowej. Zarz?d przedstawi? informacje na pi?mie o stanie faktycznym w w/w temacie - czytaj tutaj. (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46