Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 30 sierpnia 2012

W dniu 30.08.2012 w siedzibie Zarz?du KW S.A. odby?o si? spotkanie  Zarz?du Kompanii W?glowej z Centralami Zwi?zkowymi dzia?aj?cymi w Kompanii W?glowej. Spotkanie po?wi?cone by?o realizacji zapisów Porozumienia P?acowego z dnia 16 lutego br., które mówi o dalszej cz??ci realizacji wska?nika wzrostu wynagrodze? dla pracowników Kompanii W?glowej po dodatnim wyniku pierwszego (...)

czytaj całość

CUK

dodane 08 sierpnia 2012

    W dniach 25 lipca i 6 sierpnia odby?y si? spotkania strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej w temacie CUK. Powodem spotka? by?o zawiadomienie skierowane do Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych informuj?ce o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy i p?acy pracownikom ksi?gowo?ci w oparciu o Ustaw? o szczególnych zasadach rozwi?zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz?cych pracowników. (...)

czytaj całość

Regulamin Funduszu Motywacyjnego w 2012 r.

dodane 16 lipca 2012

Rozmowy w Kompanii W?glowej S.A.     W dniach 4 i 12 lipca w Kompanii W?glowej odby?y si? spotkania zarz?du ze stron? zwi?zkow?. Tematem obrad by? Regulamin Funduszu Motywacyjnego w 2012 r. Podstaw? do dyskusji by? projekt regulaminu przygotowany przez Kompani?. Strona spo?eczna (...)

czytaj całość

Sprzeciw wobec prb ograniczenia emerytur grniczych.

dodane 16 lipca 2012

Stanowisko Zarz?du ZZ „Kadra” KW S.A.Sprzeciw wobec prób ograniczenia emerytur górniczych przez rz?d          (...)

czytaj całość

Kwoty nagrody z zysku za 2011r. ustalone

dodane 15 czerwca 2012

W dniu dzisiejszym Zarz?d Kompanii W?glowej S.A., zgodnie z wcze?niej podpisanym Regulaminem, ustali? kwoty (brutto) nagrody z zysku za rok 2011 nast?puj?co w grupach: pracownicy pod ziemi?                                           (...)

czytaj całość

Wyp?ata nagrody z zysku za rok 2011

dodane 31 maja 2012

W dniu 30 maja odby?a si? druga tura rozmów dotycz?ca regulaminu wyp?aty nagrody z zysku za rok 2011. Jak wcze?niej przekazywali?my Zarz?d zaproponowa? podzia? proporcjonalny do osi?gni?tych dochodów za 2011r. na ka?dym stanowisku pracy. Par? dni czasu dla strony spo?ecznej spowodowa?y jednak wzrost nastrojów populistycznych i wszystkie zwi?zki oprócz Kadry zdecydowa?y si? lansowa? (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 25 maja 2012

W dniu 24 maja 2012 odby?o si? Posiedzenie Zarz?du KW S.A z przedstawicielemi Central Zwi?zkowych. W trakcie spotkania cz?onkowie Zarz?du odpowiedzieli na pytania zadane przez stron? spo?eczn?. Poruszane by?y wszystkie tematy dotycz?ce zmian organizacyjnych, bezpiecze?stwa, sprzeda?y mieszka?, podatków od wyrobisk, zatrudnienia, po?aru w KWK "Brzeszcze" i ustale? po po?arze ci?gu odstawczego w "Bielszowicach" (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49