Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przegl±darkę internetow±

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A

dodane 29 czerwca 2011

          W dniu 29.06.2011 w Katowicach odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej z Zarz?dem KW S.A..          Na spotkaniu tym nowo wybrany Zarz?d okre?li? cele swojej dzia?alno?ci na okres sprawowania swojego urz?du tj.: z dniem 01.01.2012 zamierza zlikwidowa? Centra (...)

czytaj całość

Spotkanie Trjstronnego Zespo?u ds. Bezpiecze?stwa Socjalnego Grnikw

dodane 03 czerwca 2011

          W dniu 2 czerwca 2011r. w Warszawie odby?o si? spotkanie Trójstronnego Zespo?u ds. Bezpiecze?stwa Socjalnego Górników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony spo?ecznej i Ministerstwa, któremu przewodniczy? Pan Marek Bucior, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo?ecznej. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia PZZ „KADRA": Krzysztof (...)

czytaj całość

Podpisano porozumienie p?acowe!

dodane 19 maja 2011

W dniu 18 maja 2011 w Kompanii W?glowej dosz?o do rozmów organizacji Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A. dzi?ki którym wypracowano porozumienie gwarantuj?ce nast?puj?ce wzrosty wynagrodze? - tre?? porozumienia kliknij tutaj.     (...)

czytaj całość

Spr zbiorowy - kontynuacja

dodane 30 kwietnia 2011

          29 kwietnia 2011 r. w siedzibie Kompanii W?glowej na zaproszenie Zarz?du dosz?o do spotkania stron sporu zbiorowego dot. wska?nika wzrostu p?ac w  2011 roku. Stron? Zarz?du reprezentowali Wiceprezesi: Ewa Malek-Piotrowska i Piotr Rykala.          Na wst?pie wiceprezes Rykala stwierdzi?, ?e Zarz?d Kompanii zmieni? swoje stanowisko (...)

czytaj całość

Wybory Zarz?du PZZ KADRA

dodane 29 kwietnia 2011

  W dniu 27.04.2011 r. w Brzeszczach odby?o si? spotkanie Sekcji W?gla Kamiennego zorganizowane przez PZZ Kadra. By?o to spotkanie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym wybrano 15 cz?onków nowego Zarz?du PZZ Kadra na lata 2011-2015 (...)

czytaj całość

Tematy sporowe - ci?g dalszy

dodane 08 kwietnia 2011, aktualizacja: 15 kwietnia 2011

          Po ustaleniach spotkania z dnia 31.03.2011 (czytaj tutaj) 6 kwietnia br. odby?o si? kolejne posiedzenie zespo?u negocjacyjnego w Kompanii W?glowej. Tematem rozmów by? wska?nik wzrostu p?ac w 2011 roku. Spotkanie odby?o si? w ramach (...)

czytaj całość

Uzupe?nienie zatrudnienia na Przerbce Mechanicznej

dodane 05 kwietnia 2011

Zarz?d ZZ „KADRA” zwraca si? do Dyrekcji KWK „Brzeszcze” o niezw?oczne rozpocz?cie dzia?a? zwi?zanych z uzupe?nieniem zatrudnienia zgodnie z ob?o?eniem normatywnym zak?adu przerbczego przedstawionym Zarz?dowi Kompani W?glowej S.A. przez Dyrekcj? naszej kopalni. Ponadto informujemy, ?e informacje tak? uzyskali?my od Wiceprezesa KW S.A. Pana (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44