Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 10 października 2011

6 pa?dziernika br. odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Tematem spotkania by? projekt aneksu nr 12 do Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 roku.Rozmowy zako?czy?y si? podpisaniem Aneksu, który wprowadza nast?puj?ce zmiany do Porozumienia: w § 8.5 wprowadza dodatkowe zapisy ujednolicaj?ce zasady op?acania instruktorów pracowników (...)

czytaj całość

Spotkania zespo?u ds. opracowania zasad realizacji deputatu w?glowego i bezp?atnego w?gla

dodane 07 września 2011, aktualizacja: 29 września 2011

     W dniach 5 i 7 wrze?nia 2011 r. w Centrali KW S.A. odby?y si? spotkania w których udzia? wzi?li przedstawiciele Kompanii W?glowej S.A. oraz przedstawiciele zwi?zków zawodowych.     Przedmiotem spotka? by?o opracowanie jednolitych zasad realizacji deputatu w?glowego dla pracowników i bezp?atnego w?gla dla emerytów i rencistów na bazie przekazanego przez Zarz?d (...)

czytaj całość

Mi?dzynarodowe Targi Grnictwa ...

dodane 01 września 2011

ZZ „KADRA” informuje, ?e w dniu 9 wrze?nia 2011 organizuje wyjazd dla cz?onków naszej organizacji na Mi?dzynarodowe Targi Górnictwa, Przemys?u Energetycznego i Hutniczego Katowice 2011.   Wyjazd w ramach w?asnego dnia wolnego. (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 26 sierpnia 2011

W czwartek 25 sierpnia odby?o si? w Kompanii W?glowej kolejne spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii, który reprezentowa? wiceprezes Piotr Rykala. Rozmowy mia?y dotyczy? deputatu w?glowego.   Na spotkaniu w dniu 19 sierpnia Zarz?d przedstawi? zwi?zkom zawodowym projekt „Deputat w?glowy i bezp?atny w?giel”. Strona zwi?zkowa (...)

czytaj całość

Rozmowy p?acowe - ci?g dalszy

dodane 19 sierpnia 2011

W dniu 19.08.2011 r. w Kompanii W?glowej mia?y miejsce dalsze rozmowy dotycz?ce sposobu wydania ?rodków przyznanych w drugiej transzy podwy?ek przewidzianych na rok 2011 oraz mo?liwo?ci podniesienia warto?ci talonów w ramach posi?ków profilaktycznych.Z strony Zarz?du udzia? w rozmowach wzi?li: Prezes Joanna Strzelec-?obodzi?ska i Wiceprezes Piotr Rykala. Spotkanie rozpocz??o si? odczytaniem stanowiska Zarz?du (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 13 sierpnia 2011

W dniu 12 sierpnia w siedzibie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. w Katowicach odby?o si? spotkanie Central zwi?zkowych dzia?aj?cych w KW z Zarz?dem Kompanii.   Spotkanie dotyczy?o trzech tematów, które by?y poruszane w dniu 4 sierpnia, a dotyczy?y: podzia?u trzy procentowego wska?nika wzrostu wynagrodze? wynikaj?cego z porozumienia podpisanego (...)

czytaj całość

Pismo do Prezes Kompanii W?glowej

dodane 09 sierpnia 2011

          W dniu 09.08.2011 r. w siedzibie Solidarno?ci na ul. Floriana, dosz?o do spotkania central zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompani W?glowej. Na spotkaniu omówiono sytuacj? bie??c? firmy ze szczególnym naciskiem na realizacj? porozumienia p?acowego oraz ewentualnej nagrody premiowej za przekroczenie planu PTE pod wzgl?dem wydobycia. Strona Spo?eczna widz?c nonszalancj? Zarz?du na (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45