Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Porozumienie dotycz?ce funduszu motywacyjnego

dodane 03 stycznia 2012, aktualizacja: 05 stycznia 2012

29 grudnia 2011 r. w siedzibie Kompanii W?glowej S.A. odby?y si? rozmowy na temat sposobu wydatkowania funduszu motywacyjnego za rok 2011 w KW S.A. Ustalono, ?e pe?na wyp?ata dotyczy? b?dzie 9 kopal?, natomiast 3 kopalnie skorzystaj? z po?owy funduszu (wykona?y zadania tylko w okresie po?owy roku). Wielko?? tych ?rodków okre?la tabela - kliknij (...)

czytaj całość

Pismo w sprawie ZSIP KWK Brzeszcze

dodane 20 grudnia 2011

Organizacje zwi?zkowe dzia?aj?ce w KWK Brzeszcze na wskutek aroganckiej, butnej i niejednokrotnie k?amliwej postawy Zak?adowego Spo?ecznego Inspektora Pracy postanowi?y spotka? si? i podda? analizie jego dotychczasow? prac?. Zgodnie z Ustaw? o Spo?ecznej Inspekcji Pracy z dnia 24.06.1983 r. art. 2, pracami spo?ecznej inspekcji pracy kieruj? zwi?zki zawodowe dzia?aj?ce w zak?adzie, a ZSIP ma by? or??em w r?kach (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 20 grudnia 2011

W dniu 19 grudnia 2011 r. przed spotkaniem z Zarz?dem KW.SA odby?o si? spotkanie Central zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompani W?glowej. Na spotkaniu tym w zwi?zku z wypracowanym zyskiem przez wszystkich pracowników Kompanii W?glowej – strona spo?eczna postanowi?a zwróci? si? z pismem do Zarz?du KW S.A. o wyp?acenie premii z zysku (tre?? pisma - kliknij tutaj). (...)

czytaj całość

Opinia Rady Pracownikw KW S.A w sprawie PTE na 2012

dodane 20 grudnia 2011

W dniu 15 grudnia 2011 r. w siedzibie Zarz?du KW S.A odby?o sie spotkanie Zarz?du z Rad? Pracowników. Zarz?d KW S.A. przedstawi? Radzie Pracowników plan PTE na rok 2012. Po zapoznaniu si? z w/w Planem Techniczno-Ekonomicznym, Rada Pracowników wypracowa?a jednolite zdanie i skierowa?a swoj? opini? na pi?mie do Zarz?du KW S.A. - tre?? opini - kliknij (...)

czytaj całość

Spotkanie Zwi?zkw Zawodowych z Dyrekcj? KWK Brzeszcze

dodane 28 listopada 2011

W dniu 23 listopada 2011 r. odby?o sie spotkanie Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych w naszej kopalni z Dyrekcj? KWK "Brzeszcze". Na spotkaniu tym przeanalizowano realizacj? funduszu p?ac za okres od stycznia do pa?dziernika br. W wyniku analizy postanowiono wyp?aci? za?odze premi? do 10 grudnia 2011 przy wyp?acie za miesi?c listopad na odr?bnym kwitku. (...)

czytaj całość

Spotkanie strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 09 listopada 2011

We wtorek 8 listopada odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. reprezentowanym przez Pani? Prezes Joann? Strzelec-?obodzi?sk? oraz wiceprezesów Ew? Malek-Piotrowsk?, Piotra Rykal?, Krzysztofa Brejdaka i Zbigniewa Paprotnego.           W pierwszej cz??ci spotkania wiceprezes Malek-Piotrowska przedstawi?a sytuacj? ekonomiczno-finansow? Kompanii W?glowej za (...)

czytaj całość

Spotkanie Komisji Trjstronnej

dodane 10 października 2011

W pi?tek 7 pa?dziernika br. odby?a si? Komisja Trójstronna ds. Bezpiecze?stwa Górników  reprezentowana ze strony rz?dowej przez wiceministra Skarbu Pa?stwa Budzy?skiego Miko?aja oraz wiceministra ds. Gospodarki Kaliskiego Macieja. Ze strony ZZ „KADRA” w spotkaniu uczestniczyli Trzcionka Dariusz, Herwy Grzegorz i Studencki Bogus?aw.Spotkanie rozpocz?to przedstawieniem informacji o kondycji Spó?ek (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45