Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Spotkanie Zwi?zkw Zawodowych z Zarz?dem KW S.A

dodane 15 marca 2012

W dniu 13 marca odby?a si? kolejna tura rozmów na temat zagospodarowania wska?nika indeksacji zarobków i regulaminu premii motywacyjnej. W trakcie spotkania uda?o si? ustali? jedynie zapisy porozumienia dotycz?ce wska?nika indeksacji zarobków, natomiast premia motywacyjna b?dzie przedmiotem dyskusji na kolejnych spotkaniach.Ustalono ponadto powo?anie komisji, której zadaniem b?dzie przygotowanie do ko?ca pa?dziernika (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A. z Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 01 marca 2012

W dniu 1 marca 2012 r. odby?o si? spotkanie Zarz?du KW S.A. z organizacjami Zwi?zków Zawodowych, które podpisa?y Aneks nr 2 z dnia 16 lutego 2012 r. do "Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 r. pomi?dzy Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. a organizacjami Zwi?zków Zawodowych - tekst jednolity na dzie? 19 grudnia 2011 r.", w zwi?zku z zakwestionowaniem przez PIP dokonywania potr?ce? z wynagrodzenia niewyp?aconego ekwiwalentu (...)

czytaj całość

Negocjacje p?acowo-w?glowe w KW S.A.

dodane 20 lutego 2012

W dniu 16.02.2012 r. mia?o miejsce kolejne spotkanie w sprawie deputatu w?glowego i wska?nika indeksacji zarobków na pierwsze pó?rocze 2012 r. Kolejne zmiany do zapisów porozumienia nast?powa?y z bardzo du?ym oporem. Burzliwa atmosfera zosta?a jednak prze?amana i oko?o godz. 18.00 zako?czono rozmowy podpisuj?c stosowne porozumienie. Zwi?zki i tym razem nie by?y jednak jednomy?lne i porozumienie (...)

czytaj całość

Ujednolicenie deputatu w?glowego dla emerytw KW S.A.

dodane 20 lutego 2012

W dniu 07.02.2012 odby?y si? rozmowy na temat wska?nika indeksacji zarobków na rok 2012 i uregulowa? dotycz?cych realizacji w?gla przez emerytów i pracowników. Przebieg rozmów by? zdominowany przez dotychczasowe ustalenia dotycz?ce w?gla w by?ej Nadwi?la?skiej Spó?ce W?glowej.W ramach rozmów uda?o si? doprowadzi? do sformu?owania zapisów dotycz?cych realizacji deputatu w?glowego przez emerytów. (...)

czytaj całość

Spotkanie Strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 13 stycznia 2012

          W poniedzia?ek 9 stycznia 2012 r. odby?o si? w spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. W trakcie spotkania Prezes Kompanii Joanna Strzelec-?obodzi?ska przedstawi?a zebranym „Strategi? rozwoju i funkcjonowania Kompanii W?glowej S.A. w okresie 2012 – 2015 z perspektyw? do 2020 r.” W trakcie prezentacji zwróci?a uwag? na misj? i wizj? spó?ki, (...)

czytaj całość

Nagroda za wykonanie zada? produkcyjnych

dodane 05 stycznia 2012

3 stycznia br. odby?o si? spotkanie Dyrekcji KWK „Brzeszcze” z przedstawicielami  Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych na naszej kopalni. Tematem spotkania by?a nagroda za wykonanie zada? produkcyjnych. 1. Realizuj?c Porozumienie zawarte pomi?dzy Zarz?dem (...)

czytaj całość

Porozumienie dotycz?ce funduszu motywacyjnego

dodane 03 stycznia 2012, aktualizacja: 05 stycznia 2012

29 grudnia 2011 r. w siedzibie Kompanii W?glowej S.A. odby?y si? rozmowy na temat sposobu wydatkowania funduszu motywacyjnego za rok 2011 w KW S.A. Ustalono, ?e pe?na wyp?ata dotyczy? b?dzie 9 kopal?, natomiast 3 kopalnie skorzystaj? z po?owy funduszu (wykona?y zadania tylko w okresie po?owy roku). Wielko?? tych ?rodków okre?la tabela - kliknij (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45