Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Porozumienie w sprawie premii

dodane 19 października 2012

  W dniu 17 pa?dziernika 2012 podpisano Porozumienie pomi?dzy Dyrekcj? KWK "Brzeszcze" a przedstawicielami zwi?zków zawodowych w sprawie pierwszej raty premii jednorazowej. Porozumienie podpisano na podstawie §2 ust. 1 Porozumienia zawartego 5 pa?dziernika 2012r.   Tre?? porozumienia (...)

czytaj całość

Porozumienie p?acowe zawarte w dniu 5.10.2012 r.

dodane 05 października 2012

Porozumienie zawarte w dniu 5 pa?dziernika 2012 r. pomi?dzy Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. a organizacjami zwi?zków zawodowych   § 1 W ramach realizacji ust. 3 Porozumienia z dnia 16 lutego 2012 r. zawartego pomi?dzy Zarz?dem KW S.A. a organizacjami zwi?zków zawodowych ustala si?, co nast?puje: zwi?ksza si? wska?nik przyrostu przeci?tnego (...)

czytaj całość

Rozmowy Strony Spo?ecznej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 19 września 2012

W dniu 19 wrze?nia odby?o si? kolejne spotkanie  Zarz?du Kompanii W?glowej ze Zwi?zkami Zawodowymi dzia?aj?cymi w KW S.A. w sprawie wzrostu wska?nika wynagrodze? na rok 2012. Spotkanie to zgodnie z Porozumieniem podpisanym w dniu 16.02.2012 r. mia?o si? odby? po uzyskaniu pozytywnych wyników finansowych po pierwszym pó?roczu (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A z Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 13 września 2012

W dniu 12 wrze?nia odby?o si? spotkanie Zwi?zków Zawodowych z przedstawicielami Zarz?du KW na wniosek Prezesa Rykali. Tematami spotkania by?o : omówienie wzorów deklaracji w?glowych dla pracowników i emerytów KW, przedstawienie propozycji porozumienia w sprawie alokacji pracowników do CUK Pierwszy temat zwi?zany z deklaracjami (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 30 sierpnia 2012

W dniu 30.08.2012 w siedzibie Zarz?du KW S.A. odby?o si? spotkanie  Zarz?du Kompanii W?glowej z Centralami Zwi?zkowymi dzia?aj?cymi w Kompanii W?glowej. Spotkanie po?wi?cone by?o realizacji zapisów Porozumienia P?acowego z dnia 16 lutego br., które mówi o dalszej cz??ci realizacji wska?nika wzrostu wynagrodze? dla pracowników Kompanii W?glowej po dodatnim wyniku pierwszego (...)

czytaj całość

CUK

dodane 08 sierpnia 2012

    W dniach 25 lipca i 6 sierpnia odby?y si? spotkania strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej w temacie CUK. Powodem spotka? by?o zawiadomienie skierowane do Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych informuj?ce o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy i p?acy pracownikom ksi?gowo?ci w oparciu o Ustaw? o szczególnych zasadach rozwi?zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz?cych pracowników. (...)

czytaj całość

Regulamin Funduszu Motywacyjnego w 2012 r.

dodane 16 lipca 2012

Rozmowy w Kompanii W?glowej S.A.     W dniach 4 i 12 lipca w Kompanii W?glowej odby?y si? spotkania zarz?du ze stron? zwi?zkow?. Tematem obrad by? Regulamin Funduszu Motywacyjnego w 2012 r. Podstaw? do dyskusji by? projekt regulaminu przygotowany przez Kompani?. Strona spo?eczna (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46