Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

S?d nad zamykaniem kopal?

dodane 10 maja 2013

Wiceminister Tomasz Tomczykiewicz zaproponowa?, aby zamkn?? trwale nierentowne kopalnie w?gla kamiennego. Wypowied? ta pada z ust wysokiego rang? urz?dnika pa?stwowego i dlatego nale?y j? przyj?? równie? jako stanowisko rz?du. Tym bardziej, ?e ani jego ministerialny zwierzchnik Janusz Piechoci?ski, ani te? sam premier nie odci?li si? od tego stanowiska. Sytuacja ta napawa smutkiem nie z powodu propozycji zamykania kopal?, ale z (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A. z Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 10 maja 2013

9 maja 2013 r. odby?o si? kolejne, cykliczne spotkanie w KW S.A. maj?ce na celu uregulowanie tematów,  które pojawi?y si? jako problemy do uregulowania lub wyja?nienia.By?y to trzy podstawowe zagadnienia: Aneks dotycz?cy uregulowa? zwi?zanych z wyp?at? nagrody rocznej (Barbórka i "14") dla osób, które odesz?y z KW w trakcie okresu obrachunkowego. Przygotowany (...)

czytaj całość

Rozmowy zwi?zkw z Zarz?dem Kompanii W?glowej

dodane 24 kwietnia 2013

W poniedzia?ek 22 kwietnia zwi?zki zawodowe spotka?y si? z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.Pod nieobecno?? Prezes Joanny Strzelec-?obodzi?skiej Zarz?d reprezentowali wiceprezesi: Marek Uszko, Krzysztof Brejdak, Wojciech Kotlarek i Piotr Rykala.   Pierwsza cz??? spotkania po?wi?cona by?a przysz?o?ci kopalni „Piekary”. Na t? cz??? spotkania Zarz?d (...)

czytaj całość

Parking dla pracownikw KWK Brzeszcze

dodane 11 kwietnia 2013, aktualizacja: 24 maja 2013

W zwi?zku z ma?? ilo?ci? miejsc parkingowych dla pracowników KWK „Brzeszcze", Zarz?d ZZ "KADRA" po podj?ciu informacji o wygasaniu okresu dzier?awy parkingu przed kopalni?, zwróci? si? do Dyrekcji o podj?cie kroków w celu  nabycia lub wydzier?awienia tego terenu.Istnieje realne zagro?enie, ?e teren ten zostanie wykorzystany w zupe?nie innym celu, który uniemo?liwi parkowanie samochodów znacznej (...)

czytaj całość

Spotkanie Strony Spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii

dodane 10 kwietnia 2013

  We wtorek 9 kwietnia br. odby?o si? spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii reprezentowanym przez wiceprezesa Piotra Rykal?. Na rozpocz?cie spotkania rozdano stronie zwi?zkowej dokument zawieraj?cy propozycje i wnioski zmian w zakresie polityki p?acowej zg?aszane przez strony w latach 2012 – 2013.   Na wst?pie dyskusji Przewodnicz?cy (...)

czytaj całość

Podpisano porozumienie p?acowe

dodane 27 marca 2013

26 marca br. w Kompanii W?glowej S.A. Zarz?d Kompanii W?glowej i organizacje zwi?zków zawodowych podpisa?y porozumienie dotycz?ce polityki p?acowej w 2013 roku. W Porozumieniu czytamy m.in.: zgonie z Porozumieniem z 2012 roku ustala si? kwot? odpowiadaj?c? 0,7% wska?nika przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia w Kompanii W?glowej, któr? przeznacza si? w ca?o?ci na zmniejszenie dysproporcji pomi?dzy przeci?tnymi miesi?cznymi (...)

czytaj całość

Czwarte podej?cie do wska?nika

dodane 20 marca 2013

We wtorek 19 marca odby?o si? czwarte spotkanie negocjacyjne w temacie wzrostu p?ac w 2013 roku. Rozpocz??o si? nieciekawie. Ju? na wst?pie wiceprezes Piotr Rykala o?wiadczy?, ?e Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. nie wyrazi? zgody na propozycj? zwi?zkow? przedstawion? na spotkaniu 13 marca, czyli ca?kowit? likwidacj? dysproporcji (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49