Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

S1 - ci?g dalszy ...

dodane 14 marca 2013

W dniu 6 marca z inicjatywy wojewody ?l?skiego Zygmunta ?ukaszczyka rozpocz?to cykl spotka? odno?nie wyboru wariantu przebiegu drogi ekspresowej S1. W spotkaniu oprócz  wojewody ?l?skiego wzi?? udzia? Marsza?ek Województwa Ma?opolskiego oraz przedstawiciele Kompanii W?glowej S.A. Delegacja KW S.A udowadnia?a brak zasadno?ci wprowadzenia drogi S1 przez (...)

czytaj całość

Negocjacje p?acowe po raz trzeci

dodane 14 marca 2013

W ?rod? 13 marca odby?o si? trzecie spotkanie negocjacyjne dotycz?ce wska?nika wzrostu p?ac w 2013 roku. Na pocz?tku spotkania wiceprezes Piotr Rykala przedstawi? stanowisko Zarz?du dotycz?ce propozycji z?o?onej przez zwi?zki zawodowe na spotkaniu w dniu 6 marca br. Zarz?d zgodnie z porozumieniem z pa?dziernika 2012 roku wyrazi? zgod? na 0,7% wska?nika wzrostu p?ac z przeznaczeniem go na wyrównanie dysproporcji p?acowych. Co do rozdysponowania (...)

czytaj całość

Negocjacji p?acowych ci?g dalszy.

dodane 07 marca 2013

  W ?rod? 6 marca odby?o si? drugie spotkanie w temacie wska?nika wzrostu p?ac w 2013 r.           W pierwszej cz??ci spotkania wiceprezes Marek Uszko poinformowa? stron? zwi?zkow?, ?e z uwagi na ko?cz?c? si? pojemno?? zwa?ów, na których zalega ju? prawie 6,5 mln ton w?gla (...)

czytaj całość

Rozmowy w temacie wzrostu p?ac w 2013 r.

dodane 07 marca 2013

W czwartek 28 lutego odby?o si? spotkanie zwi?zków zawodowych z zarz?dem Kompanii W?glowej. Na wst?pie wiceprezes Piotr Rykala przedstawi? stronie spo?ecznej Jacka Nowaka nowego wiceprezesa ds. ekonomiki, który stwierdzi?, ?e stawia przed sob? dwa cele: uregulowanie sytuacji finansowej spó?ki poprzez zaci?gni?cie zobowi?za? d?ugoterminowych oraz utrzymanie wyp?at wynagrodze? w terminie. Omawiaj?c sytuacj? spó?ki wiceprezes (...)

czytaj całość

Spotkanie w sprawie S1

dodane 22 lutego 2013

W dniu 20.02.2013 w siedzibie Urz?du Gminy w Brzeszczach odby?o si? spotkanie Dyrekcji KWK „Brzeszcze” i Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy kopalni z w?adzami Gminy Brzeszcze, w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S1.   Ze strony kopalni w spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Janusz Adamowicz oraz Piotr ?leziak, Kierownik Dzia?u Inwestycji i (...)

czytaj całość

Porozumienie w sprawie dop?aty do 14 pensji

dodane 25 stycznia 2013

W dniu 22 stycznia 2013 r. zosta?o podpisane porozumienie pomi?dzy Dyrekcj? KWK "Brzeszcze" i przedstawicielami zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych przy KWK "Brzeszcze" w sprawie dop?aty do 14 pensji za 2012 r. Tre?? porozumienia - tutaj.     (...)

czytaj całość

Manifestacja MKPS w Katowicach

dodane 19 grudnia 2012

zdjęcie do artykułu

Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) w sk?ad którego wchodz? cztery centrale zwi?zkowe (FZZ, ?l?sko-d?browska Solidarno??, OPZZ, Sierpie? 80 i ZZ Kontra) zorganizowa? w dniu 17 grudnia 2012 r. manifestacj? przed budynkiem Urz?du Wojewódzkiego w Katowicach.  W manifestacji uczestniczyli równie? zwi?zkowcy z Porozumienia Zwi?zków Zawodowych „KADRA" z zwi?zkowymi flagami i transparentami. MKPS (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48